"footman" - Unkarinkielinen käännös

EN

"footman" unkariksi

EN footman
volume_up
{substantiivi}

footman (myös: scout, servant, valet, buttons)
volume_up
inas {subst.}
The footman brought tankards foaming with beer along with a plate of biscuits.
Az inas egy tálcán két korsó habzó sört és egy tányér süteményt hozott.
`I shall sit here,' the Footman remarked, `till tomorrow - '
- Nekem itt kell rostokolnom holnap reggelig - mondta a Béka-inas.
`Anything you like,' said the Footman, and began whistling.
- Amit akar - felelte a Béka-inas, és fütyörészni kezdett.
footman (myös: flunkey, flunky)
volume_up
lakáj {subst.}
But there is no time to explain now, since the footman is coming to call us.
- Most azonban nincs idő elmagyarázni, mivel a lakáj azért jön, hogy behívjon minket.
The footman standing at attention thrust the door wide; King Casmir marched into the room.
A kint álldogáló lakáj szélesre tárta előtte az ajtót, és Casmir király bevonult a szobába.
They reached the front entrance, and a footman opened the thick and heavy wooden doors for them.
Elérték a bejáratot, és egy lakáj kinyitotta előttük a nehéz faajtókat.
footman (myös: attendant, menial, servant, skip)
volume_up
szolga {subst.}

Esimerkkejä "footman"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishJacques, my footman, will go with you; he has a letter that you will take.
- Jacques, a komornyikom, majd elkíséri, és átad önnek egy neki szóló levelet.
English'Go and fetch Saruman, since you have become his footman, Gríma Wormtongue!'
- Menj, és hívd Szarumánt, Kígyónyelvű Gríma, Szarumán lakája - mondta Gandalf.
EnglishThey won't leave their cards with the footman at the door when they come to call.
Amikor megérkeznek, nem jelentik be magukat az ajtónállónál.
EnglishA middle-aged gentleman strongly resembling the frog footman inAlice in Wonderland was led in.
Bevezettek egy középkorú urat, aki erősen hasonlított az Alice Csodaországban békalakájára.
EnglishIt was only after a painful and prolonged scene that she was ejected by the butler and the footman.
Egy inasnak és a komornyiknak csak hosszas és kínos jelenet után sikerült ki tuszkolnia.
EnglishIn the foyer Aillas gave his wet cloak into the care of a footman, then set off down the main gallery.
Az előcsarnokban Aillas odaadta vizes köpenyét egy lakájnak, majd elindult a főfolyosón.
EnglishAs she handed her cloak to the footman, she watched Sorak for a reaction.
Amint átnyújtotta köpenyét a lakájnak, Sorak arcát nézte.
EnglishI suppose I was thinking of our butler and footman days, if we ever had them.
- Azt hiszem, hogy azokra az időkre gondoltam, amikor inasunk és komornyikunk is volt, ha ugyan volt valaha.
EnglishI may be a while, love,' the nobleman said, fondly touching the footman's boyish face.
El fog tartani egy darabig, kedvesem szólalt meg a nemes, és gyengéden megsimogatta a fiatalember kisfiús arcát.
EnglishBeside one of the marble statues stood a footman in the livery of Miraldra, armed with a ceremonial halberd.
Az egyik márványszobor mellett egy testőr állt Miraldra egyenruhájában, kezében alabárddal.
EnglishQueen Sollace called out to the footman who stood immobile by the door.
Sollace királyné eközben kiszólt az ajtónállónak.
EnglishThe Visitor nods to the footman if he's polite, and Ryan was.
A Házigazda eközben türelmesen félrehúzódva vár.
EnglishKing Casmir looked up and down the gallery, then stepped apart from Queen Sollace and approached the footman.
Casmir király körülnézett a széles folyosón, majd eltávolodott Sollace királynétól, és odalépett a testőrhöz.
EnglishCasmir signalled to the footman who stood by the door.
Casmir intett az ajtó mellett álló lakájnak.
EnglishShe removed her cloak and handed it to a footman.
Levette a köpenyét, s odaadta az egyik lakájnak.
EnglishA liveried young footman jumped down from the back, lowered a step from the side of the vehicle, and opened the door.
A kocsi bakjáról egy libériás fiatalember pattant le, kihajtotta az utastér lépcsőjét, majd kinyitotta az ajtót.
EnglishI seem to remember a footman before the war.
Bár emlékszem egy inasra a háború előtt.
EnglishLady Desdea gave a cry of outrage, and sent a footman to ride after the pony-cart and bring the truant princess back to Sarris.
Lady Desdea dühösen felkiáltott, és elküldött egy lakájt, hogy lovagoljon a hercegnő után, és azonnal hozama vissza.
EnglishHe turned away and called to the footman.
English`There might be some sense in your knocking,' the Footman went on without attending to her, `if we had the door between us.
- Akkor még lenne valami értelme a kopogtatásnak - folytatta a Békainas, nem is hederítve Alice kérdésére -, ha kettőnk közt volna a kapu.