EN dim
volume_up
{adjektiivi}

dim (myös: blurred, equivocal, fuzzy, gloomy)
The plow is a dim orange blob in the driving snow near the end of this day.
Esteledik, a hóeke homályos narancsszínű folt csupán a kavargó hóban.
Dawn came, and the dim red sun ballooned slowly upward into the dark sky.
Beköszöntött a hajnal, és a homályos, vörös nap lassan fellebegett a sötét égre.
They already know to look in a poorly linked, dim globular cluster.
Azt máris tudják, hogy egy laza, homályos gömbködben kell kutakodniuk.
dim (myös: distant, faint, light, pale)
There was a dim flickering light in the room and a smell of sandalwood.
Halvány, pislogó fény áradt szét a teremben, érezni lehetett a szantálfa szagát.
So dim was the path that it kept flickering in and out of the visible.
Olyan halvány volt a nyom, hogy időnként elvesztettem szem elől.
A purple glow, very dim, was spreading slowly across the dashboard and the steering wheel.
Nagyon halvány, bíbor fény szivárgott a műszerfalból és a kormányból.
dim (myös: blunt, dull, obtuse, mat)
volume_up
tompa {adj.}
He heard dim yappings of savage dog packs prowling the fringes of the city.
Hallotta a város szélén ólálkodó vad kutyafalkák tompa csaholását.
In the dim lights of the calun everyone else was conked out.
A kabin tompa fényében látta, hogy mindenki úgy alszik, mintha agyonütötték volna.
In the dim moonlight there seemed some engraving on it.
A hold tompa fényében is lehetett látni a rávésett írásjeleket.
Were the dim department stores with their stacks of ready-made clothing ugly to him?
Vajon taszították-e a félhomályos áruházak a konfekcióruhák hegyeivel?
Lodovik activated his eyes and watched them in the dim light of the hold.
Lodovik aktiválta a szemét, és a félhomályos raktárban álló két alakra nézett.
In the dim tearoom a man without a tie sang a Hungarian song.
A félhomályos teázóban kigombolt ingű alak magyarnótázott.
dim (myös: blurred, blurry, faint, slurred)
He looked to the west, where a dim, fuzzy red glow lit up the edge of the sky.
Nyugat felé nézett, ahol egy halvány, elmosódott fénycsík színezte az ég szélét.
Emlékezett rá, hogy egy elmosódott alak megáll mellette.
Only a few feet away, she made out a dim and indistinct figure, what seemed a tall man.
Alig méternyire magas férfinak látszó, elmosódott alak sejlett.
dim (myös: chalky, light, lurid, pale)
But it was tiny and dim as the ghost of a worm in the Serpent's shadow.
De kicsi volt, és sápadt, mint egy féreg szelleme, a hatalmas Kígyó árnyékában.
Only the deck lights swung their dim yellow globes in the wind, casting dark moving shadows across the deck.
Csak a fedélzeti lámpák sápadt, sárga gömbje lengett a szélben, és mozgó árnyékokat vetett a fedélzetre.
From it, now, a dim little globule of light not a spark, flew toward the nearing blaze.
Most sápadt kis fénygolyóbist röpített ki belőle, mely a közeledő lángok elé csapódott.
dim (myös: dirty, faint, hazy, misty)
The Yebba Dim Day, rising from the misty waters of the Straits of Dusk.
Az Alkonyszoros ködös vizéből kiemelkedő Yebba Dim Napja.
Only a dim vision of warm flesh through the mist, a blurred entity reaching upwards from the circle.
Csupán a meleg hús ködös látomása a párában, egy elmosódó lény, amely fölfelé nyújtózkodik a körből.
Dim in the hazy English air, Hindhead and Selborne invited the eye into a blue romantic distance.
A ködös angol levegőben már homályosan, de Hindhead és Selborne vonzotta a szemet a kék, romantikus messzeségbe.
dim (myös: black, dingy, dismal, funereal)
volume_up
komor {adj.}
Komor Homály Testvére sziszegte.
Komor hely, és senki sem tudja, milyen ősi.
Trantor's waters ran in mournful dark pipes, down dim passages scoured by ancient engineers.
A Trantoron a vizek rideg, sötét csövekben, a réges-rég halott mérnökök által megálmodott komor csatornákban folytak.
dim (myös: delicate, dicky, failing, feeble)
volume_up
gyenge {adj.}
A férfi felkapcsolta a gyenge lámpát az asztal fölött.
A dim light was glowing behind him, and it wasn't easy to make out his features; but they knew he wasn't a ghost.
Odabenn, a háta mögött gyenge fény pislákolt, a vonásaira homály borult, de szemlátomást nem volt kísértet.
The bedroom door was ajar, and the dimmest of lights from downstairs described the room.
A hálószoba ajtaja résre nyitva, a lentről felszűrődő gyenge fényben kirajzolódtak a szoba körvonalai.
dim (myös: doughy, dull, muddy, pale)
volume_up
fakó {adj.}
Through another doorway we passed, and then, by dim torchlight, down an earthen stairs.
Átmentünk egy másik ajtón, majd fakó fáklyafényben ereszkedtünk alá egy földbe vájt lépcsőn.
The little Valeman moved reluctantly into the dim light of the tower, partially shadowed by the tall black figure following.
A kis völgylakó vonakodva belépett a torony fakó fényébe, amelyet félig kioltott a mögötte sötétlő, magas alak.
Dawn was breaking at last, but it came in the form of a dim, hazy grayness that hampered visibility almost as effectively as the night.
Végre közeledett a hajnal, de csupán fakó, ködös szürkeség formájában, amelyben a látótávolság csaknem olyan csekély volt, mint éjszaka.
. - This future is dim, especially now, on the eve of the Africa-EU Summit.
. - Ez a jövő bizonytalan, különösen most, az EU-Afrika csúcstalálkozó előestéjén.
Nem hallható, bizonytalan felbolydulás támadt a szobában.
Johnny, forever cheerful and willing, did not let their dim chances get him down.
A folyton virgonc és lelkes Johnny nem hagyta, hogy a bizonytalan esélyek elkedvetlenítsék.
dim (myös: dingy, gloomy, louring, loury)
volume_up
borús {adj.}
But that smile was dim this day, and the tension was palpable as Paul Cesare showed Hao to a seat and the President took his.
Ám borús volt ez a mosoly, és tapintható volt a feszültség, amikor Cesare hellyel kínálta Haót.
From out of the dim recesses of the world of life came the slow sensation of burning pain, coursing through Shea's deadened body with shocking abruptness.
Égető fájdalom kúszott elő az élet világának fénytelen zugából, és meglepő hirtelenséggel belemart Shea eltompult testébe.
dim
dim

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dim":

dim

Esimerkkejä "dim"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishEllie's people - far away in the dim South - had not been notified of her death.
Ellie rokonait valahol a legsötétebb Délen nem értesítették Ellie haláláról.
EnglishBefore them, as they turned west, gentle slopes ran down into dim hazes far below.
Előttük, ha nyugatra fordultak, szelíd lejtő ereszkedett alá a völgy párájába.
EnglishFor a moment everyone stood motionless, each group squinting through the dim light.
Egy pillanatra mindenki megdermedt, a két csoport egymást bámulta a félhomályban.
EnglishShe took his hand and they walked through the dim hallway to the sitting area.
Dianne megfogta Mark kezét, és végigsétáltak a gyéren megvilágított folyosón.
EnglishThe woman on the couch let out a dim laugh which barely reached across the room.
Az asszony a díványon halványan felkacagott, alig hallatszott át a szobán.
EnglishThe byrum is Lad's problem now; he's a border collie with a very dim future.
A byrum most Fickó problémája; egy skót juhászé, akinek nagyon sötét a jövője.
EnglishIt was all dim and vague, but always there is the dark shadow of crime behind it.
Mindez csupa homály és sötétség, egy valószínű bűntény árnyával súlyosbítva
EnglishThe Fascist parapet was visible now, a dim black mound, looming high above us.
Már látható volt a fasiszta mellvéd, egy fölénk magasodó, sötétlő földhalom.
EnglishHe felt his hopes dim into nothingness, certain now that he was trapped.
Érezte, hogy reménye elszáll, most már bizonyos volt benne, hogy csapdába esett.
EnglishIt was called The La Baba, a quiet dim place with a double row of tree-shaded bungalows.
La Baba volt az utca neve, csendes hely, két sor, fák árnyékába húzódó villával.
EnglishThe dim, removed voices of the king and his men seemed to be growing louder.
A király és emberei elhaló, távoli hangja most hallhatólag erősödni kezdett.
EnglishThere was a figure there, tiny in the dim distance, and as thin as a post.
Egy alakot látott ott, a távolságtól kicsi és olyan vékony, mint egy kisebb oszlop.
EnglishDragged out in a cloud of dandruff from some dim backwater... and invited to the ball.
Idehozzák őket valami istenháta mögötti helyről és... meghívják őket a bálba.
EnglishThrough the dim morning light he saw the glitter of steel on the horizon.
A derengő hajnali fényben a messzi távolban fémes csillogásra lett figyelmes.
EnglishBut her legs were literally going out from under her and things were going dim.
Lába a szó szoros értelmében ki fog csúszni alóla, és az egész világ megszűnik körülötte.
EnglishThe lights had gone dim for Mona when Alicia and Gifford died, there was no doubt of it.
Mert az nem kétséges, hogy elszürkült a ég, amikor Gifford és Alicia meghalt.
EnglishAnd then, in the vicinity of the Yebba Dim Day, lay a second series of islands.
A Yebba Dim Napja közelében a szigeteknek egy másik sora vonult végig.
EnglishThrough the door he saw lights dim at the back, cloud-rug humping into couches.
Az ajtón át fényeket látott a távolban, szőnyeggel borított kanapékat.
EnglishThey were thick cheap glasses, thick as jam jars almost, and dim and greasy.
Az ormótlan, filléres korsók, lekvárosüveg vastagságúak voltak, homályosak és zsírosak.
EnglishOr has the boon of madness come at last to dim my sight of the world?
Vagy eljött végre az áldásos őrület, hogy elhomályosítsa látásom elől a világot?