"constitution" - Unkarinkielinen käännös

EN

"constitution" unkariksi

EN constitution
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

constitution (myös: coinage, creation, work)
volume_up
alkotás {subst.}
constitution (myös: composition, consistency, content, synthesis)
constitution (myös: makeup, stature, temper, temperament)
volume_up
alkat {subst.}
Mostly, he concluded, it was due to physiognomy being an expression of psychic constitution.
Főként pedig, gondolta, végül, annak tudható be, hogy az arcvonások a lelki alkat kifejezői.
constitution (myös: establishment, frame, machinery, organization)
volume_up
szervezet {subst.}
The Constitution of the International Labour Organization stipulates: "Poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere”.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapokmánya kimondja: "A szegénység, jelentkezzék is bárhol, mindenütt fenyegetést jelent a jólétre”.

2. Oikeustiede

constitution
The new EU constitution will run to 3 000 pages as against the rejected Constitution's 560.
Az új EU alkotmány 3 000 oldalból áll az elutasított alkotmány 560 oldalával szemben.
Respect for minorities' rights is guaranteed by the Romanian constitution.
A kisebbségek jogainak tiszteletben tartását a román alkotmány garantálja.
My country's new constitution is a democratic, written constitution.
Az én országom új alkotmánya demokratikus, írott alkotmány.
constitution
Hungarian laws and the constitution adopted in April comply with the laws and basic values of the European Union.
A magyar jogszabályok az áprilisban elfogadott alaptörvény megfelelnek az uniós alapértékeknek és a közösségi jognak.
According to the new constitution, amendments to the tax system, the pension system and family support system must be adopted by a two-thirds majority.
Az új alaptörvény kétharmados többséghez köti az adórendszer, a nyugdíjrendszer, a családtámogatási rendszer módosításait.
Thank you for this opportunity for a debate, because this way I can tell you what an immense pleasure the birth of the Hungarian constitution has given me.
Köszönöm a vita lehetőségét, mert így elmondhatom önöknek, hogy milyen mérhetetlen boldogságot jelentett nekem a magyar alaptörvény megszületése.
constitution

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "constitution":

constitution

Esimerkkejä "constitution"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishArticle 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
A Portugál Köztársaság alkotmányának 5. cikke nem is fogalmazhatna világosabban.
EnglishThree years ago the Treaty establishing a Constitution for Europe was signed.
Három évvel ezelőtt, aláírásra került az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés.
EnglishHow should we, from the countries directly affected, perceive this constitution?
Hogyan érhetnénk meg mi, a közvetlenül érintett országok, ezt az alkotmányt?
EnglishThey should not be in conflict: both deserve protection from our Constitution.
Ennek a két dolognak nem kellene ütköznie: mindkettő alkotmányos védelmet érdemel.
EnglishUnfortunately, they are only empty words, for the constitution is not respected.
Sajnálatos módon ezek csak üres szavak, mivel az alkotmányt nem tartják tiszteletben.
EnglishIts constitution is, in some respects, an example for a European constitution.
Alkotmánya, bizonyos szempontokat tekintve, egy európai alkotmányra hasonlít.
EnglishIt is not for the EU to dictate the dots and commas of any nation's constitution.
Nem az EU dolga, hogy megmondja, mi szerepeljen más nemzetek alkotmányában.
EnglishIn 2005, the voters of France and Holland decisively rejected the constitution.
2005-ben a francia és a holland választók határozott nemmel szavaztak az Alkotmányra.
EnglishIt is a document for true autonomy within the framework of the Chinese constitution.
Ez egy olyan dokumentum, amely valódi autonómiát kér a kínai állam keretein belül.
EnglishThis must not only be included in the constitution, it must also be put into practice.
Ezt nemcsak az alkotmányba kell belefoglalni, a gyakorlatba is át kell ültetni.
EnglishThe Egyptian authorities made plans to have their country's constitution revised.
Az egyiptomi hatóságok terveket dolgoztak ki országuk alkotmányának felülvizsgálatára.
EnglishI hope that future generations of Hungarians will be proud of this fine constitution.
Remélem, hogy a magyarok következő nemzedékei büszkék lesznek erre az alkotmányra.
EnglishMy country's new constitution is proud to guarantee a strong constitutional protection.
Az én országom új alkotmánya büszke arra, hogy erős alkotmányvédelmet garantál.
EnglishThe Constitution has been changed, and a de facto presidential regime is back in place.
Módosították az alkotmányt, és egy valódi elnöki rezsimet állítottak a helyébe.
EnglishThus they should act according to their own Constitution, which is not respected.
Ekképpen a saját alkotmányuk szerint kell eljárniuk, amelyet nem tartanak tiszteletben.
EnglishThe truth about the Reform Treaty is the same as that about the European Constitution.
A reformszerződéssel kapcsolatban ugyanaz az igazság, mint az Európai Alkotmánnyal.
English(HU) Mr President, influenza strikes down those who have a weak constitution.
(HU) Elnök úr! Az influenza azokat veri le, akiknek gyenge a szervezetük.
EnglishYet the Afghan constitution contains a clause on the right to freedom of speech.
De az afgán alkotmánynak van egy cikke, amely a szólásszabadsághoz való joggal foglalkozik.
EnglishIn Ireland the people were able to vote on the new constitution, the Treaty of Lisbon.
Írországban a nép szavazhatott az új alkotmányra, a Lisszaboni Szerződésre.
EnglishThese do not have anything at all to do with democracy and thinking on the Constitution.
Ezeknek semmi köze a demokráciához vagy az Alkotmánnyal kapcsolatos gondolkodáshoz.