"stumbling block" - Tšekinkielinen käännös

EN

"stumbling block" tšekiksi

EN stumbling block
volume_up
{substantiivi}

stumbling block
That could be a future stumbling block which I hope could be cleared up.
To by mohl být další kámen úrazu a já doufám, že to bude vysvětleno.
The real stumbling block is the relationship between Turkey and Cyprus and the unsolved problem of Cyprus.
Skutečný kámen úrazu představuje vztah Turecka a Kypru a nevyřešený kyperský problém.
While we are moving in the right direction, I would therefore like to focus on the major stumbling block on our road to a positive DAS.
Protože se ubíráme správným směrem, chtěl bych se zaměřit na hlavní kámen úrazu na naší cestě k pozitivnímu prohlášení o věrohodnosti.
stumbling block (myös: balk, barrier, blockage, bottleneck)
Tato překážka byla nyní překonána.
Commissioner, you have met MEPs on a number of occasions and we appreciate that the stumbling block has not been of your making.
Paní komisařko, s poslanci Evropského parlamentu jste se setkala již vícekrát a my oceňujeme, že tato překážka nevznikla u vás.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "stumbling block" tšekiksi

stumbling verbi
to stumble verbi
block substantiivi
to block verbi

Esimerkkejä "stumbling block"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI think we all know that the nuclear issue is the huge stumbling block at this moment.
Všichni myslím víme, že jaderná otázka je v této chvíli obrovským kamenem úrazu.
EnglishThe last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.
Poslední překážkou je, abychom dodrželi všechny závazné cíle pro rok 2020.
EnglishThe main stumbling block was the cut-off date for that State aid.
Hlavním kamenem úrazu byl nejzazší termín pro poskytování této státní podpory.
EnglishThe only stumbling block in this matter remains the horizontal issue of delegated acts.
Jediným problematickým prvkem v této věci je horizontální otázka aktů v přenesené pravomoci.
EnglishThe biggest stumbling block in the negotiations with the Council was precisely nanomaterials.
Nejobtížnější částí jednání s Radou byly právě nanomateriály.
EnglishWhat was once the engine of European integration is today a stumbling block to a liberal European economy.
Co kdysi bývalo hybnou silou integrace, je dnes překážkou rozvoje liberální evropské ekonomiky.
EnglishIn this report, major software developers have also tried to incorporate a stumbling block for smaller developers.
V této zprávě se také velké softwarové společnosti pokoušejí vytvořit překážku pro malé společnosti.
EnglishNevertheless, the stumbling block is the implementation of these instruments and their enforcement in partner countries.
Kamenem úrazu je nicméně uplatňování těchto nástrojů a jejich prosazování v partnerských zemích.
EnglishFor me, a major stumbling block has been the WTO.
Největším kamenem úrazu je v mých očích WTO.
EnglishThere is no doubt that security is a stumbling block where the strengthening of the EU political integration process is concerned.
Není pochyb o tom, že co se týče posílení evropské politické integrace, je kamenem úrazu bezpečnost.
EnglishThere is, however, a problem here: the lack of financial resources is a major stumbling block in achieving the Convention's goals.
Je tu však jeden problém: hlavním důvodem, který brání dosažení cílů úmluvy, je nedostatek finančních zdrojů.
EnglishHowever, the stumbling block for my group has once again been the right to free social abortion, which is presented as an easy birth control method.
Kamenem úrazu pro mou skupinu bylo opět právo na bezplatný sociální potrat, které je prezentováno jako snadný způsob kontroly porodnosti.
EnglishHowever, the crux of the matter - and probably the stumbling block - will be agreeing a figure that tallies with the policies described in the report.
Nicméně podstatou věci - a pravděpodobně i kamenem úrazu - bude dohodnout se na částce, která bude odpovídat politikám, které zpráva popisuje.
EnglishAs I more or less said just now, I see the lack of consistency and solidarity on the Council's part as the biggest stumbling block to achieving a common asylum and immigration policy.
Jak jsem již víceméně uvedla, největší překážkou dosažení společné azylové a přistěhovalecké politiky je z mého pohledu nedostatek soudržnosti a solidarity ze strany Rady.
EnglishWe do know that the biggest stumbling block so far has been subsidies and the Farm Bill in the United States and that Europe has of course suffered under increased world market prices.
Je jasné, že dosud byly největším kamenem úrazu dotace a zákon o zemědělství Farm Bill ve Spojených státech, a že Evropa samozřejmě trpí vyššími cenami na světových trzích.