"state" - Tšekinkielinen käännös

EN

"state" tšekiksi

volume_up
state {subst.}

EN state
volume_up
{substantiivi}

We will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Celkový stav rozpočtů, jakožto i efektivnost investic budeme nadále monitorovat.
The state of democracy in a Member State of the EU does concern the other Member States.
Stav demokracie v jednom členském státě Evropské unie se ostatních členských států týká.
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
Stav transatlantických vztahů v důsledku voleb v USA (rozprava)
state (myös: country)
This is not a failed state; it is a state with failings that we must support.
Není to zkrachovalý stát, je to stát s neúspěchy, který musíme podpořit.
These conditions are commitments of the Member State that are undertaken by the state itself.
Tyto podmínky jsou závazky členského státu, které provádí stát sám.
These languages must therefore be recognised in the State, and the State must ask for this.
Tyto jazyky musí být v členském státě uznány a členský stát musí o to požádat.
We will see what becomes of this state of affairs in the public debates to follow.
Uvidíme, jak se vyvine tato situace ve veřejných diskusích, které budou následovat.
There is actually a high risk of this state of affairs being repeated this time round.
Existuje skutečně vysoké riziko, že se tato situace bude tentokrát znovu opakovat.
The international crisis that is now being felt has helped to exacerbate this state of affairs.
Světová krize, kterou nyní pociťujeme, přispěla ke zhoršení této situace.
state (myös: country, earth, floor, globe)
In other words: must a state that was once a beneficiary always remain a beneficiary?
Jinými slovy: musí země, která byla jednou zvýhodněna, zůstat zvýhodněnou zemí?
My own state, the United Kingdom, has stood apart from any idea of a common policy.
Moje vlastní země, Spojené království, nepřijala myšlenku společné politiky.
This will allow them to assess the state of a country's public finances.
To umožní Eurostatu posoudit stav veřejných financí země.

Esimerkkejä "state"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI have just come back from the SADEC Summit, where I spoke with heads of state.
Právě jsem se vrátil z vrcholné schůzky SADEC, kde jsem hovořil s hlavami států.
EnglishSecondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
Poté je nutno ve vykonávajícím státě viditelně provádět kontrolu lidských práv.
EnglishState-building takes time - but we must be prepared to be there and offer help.
Budování státu je zdlouhavý proces, musíme však být připraveni nabídnout pomoc.
EnglishWhen I was Secretary of State, there were only 13 other women foreign ministers.
Když jsem byla ministryní zahraničí, podobnou funkci zastávalo jen 13 dalších žen.
EnglishWe will not be told what to do by any representatives of any other Member State.
Žádní představitelé z jiných členských států nám nebudou říkat, co máme dělat.
EnglishWe should, if anything, debate the constitutions of each and every Member State.
Když už, měli bychom diskutovat o ústavách všech jednotlivých členských států.
EnglishEstonia became the 17th Member State to join the euro area on 1 January 2011.
Estonsko se 1. ledna 2011 stalo 17. členským státem, který vstoupil do eurozóny.
EnglishWe are democratic Members of Parliament with the right to state our position.
Jsme demokratičtí poslanci Parlamentu, kteří mají právo vyjádřit své stanovisko.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Žádná hlava státu nebo předseda vlády nebude moci vztáhnout na tento předpis ruku.
EnglishThe incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Osoba zastávající úřad musí vyjadřovat společná stanoviska hlav států nebo vlád.
EnglishMr President, what is going on in Tanzania is not violence perpetrated by the State.
Vážený pane předsedající, to, co se děje v Tanzanii, není násilí páchané státem.
EnglishState policies must encourage the implementation of equal rights and equal pay.
Vládní politiky musí podporovat provádění zásad rovných práv a rovných odměn.
EnglishThey could also transfer their registered office to any Member State they choose.
Mohly by také přemisťovat své sídlo do kteréhokoli členského státu, který si zvolí.
EnglishThis can only be achieved by sufficient levels of investment in each Member State.
Toho lze dosáhnout pouze na základě dostatečných investic v každém členském státě.
EnglishIn total, Olympic Airways is demanding more than EUR 1 billion from the Greek state.
Celková pohledávka Olympic Airways za řeckým státem činí vice než 1 miliardu EUR.
EnglishLand management and planning must be the responsibility of each Member State;
pozemková správa a územní plánování musí být odpovědností každého členského státu;
EnglishThese drives can be internal or external hard drives, or solid state drives.
Tyto jednotky mohou představovat interní nebo externí pevné disky nebo disky SSD.
EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Sdílím přání pana Nassauera, aby se činilo více rozhodnutí na úrovni členských států.
EnglishThe result is transparency in financing by the State or other public authorities.
Výsledkem je transparentnost financování ze strany státu či jiných veřejných orgánů.
EnglishThe perpetrators, who belong mainly to state institutions, are acting with impunity.
Pachatelé, kteří pocházejí především ze státních institucí, jednají beztrestně.