"resisting" - Tšekinkielinen käännös

EN

"resisting" tšekiksi

EN resisting
volume_up
{adjektiivi}

resisting (myös: resistent, repute)
volume_up
vzdorující {adj. maskuliini}

Esimerkkejä "resisting"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn the short term, this means less economic intervention, and resisting protectionism.
V krátkodobém horizontu to znamená méně intervencí do hospodářství a vzdorování protekcionismu.
EnglishEvery wall, every concrete wall is resisting the stresses and supporting the building.
Každá zeď, každá betonová zeď vzdoruje tlaku a podpírá budovu.
EnglishAre you announcing that, or are you going to name and shame the countries that are resisting it?
Podáváte o něm sdělení, nebo máte v úmyslu pojmenovat a zostudit země, které jsou proti?
EnglishIn fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
Některým opatřením ke snížení zátěže vlastně brání Rada.
EnglishIt is important that the European Union flex its muscles in resisting that unwarranted intrusion.
Je důležité, že Evropská unie ukazuje svou sílu na odolávání proti takovému neoprávněnému vniknutí.
EnglishIt is Parliament's obligation to be effective in resisting and combating the causes of poverty.
Je povinností Parlamentu přijmout účinná opatření předcházející příčinám chudoby a bojující proti nim.
EnglishWe cannot pick and choose in attacking and resisting terrorism.
Při útocích a boji proti terorismu si nelze vybírat.
EnglishNo other trading block is resisting change in this way.
Žádný jiný obchodní blok se nebrání změnám takovým způsobem.
EnglishIn Novosibirsk, photographer Yevgeny Ivanov was accused of 'resisting the authorities' and 'failing to register'.
V Novosibirsku byl fotograf Jevgenij Ivanov obviněn z "kladení odporu úřadům" a "neregistrace".
EnglishAlready the financial institutions are resisting the regulations we need to prevent a future meltdown.
Finanční instituce se již staví proti předpisům, které potřebujeme k tomu, abychom předešli budoucímu zhroucení.
EnglishThe British Government has been resisting this measure for a long time but has finally found itself unable to resist it.
Britská vláda tomuto opatření dlouho odolávala, ale nakonec zjistila, že mu již není schopna čelit.
EnglishI note that the Council is not here today, but the Council is resisting proper country of origin labelling on our foods.
Beru na vědomí, že zde Rada dnes není, ale Rada se brání řádnému označování země původu u našich potravin.
EnglishIt's all about yielding, resisting, yes, no, now, later, impulsive, reflective, present focus and future focus.
Život je celý o podlehnutí, odolávání, ano, ne, teď, později, spontaneitě, reflexivitě, soustředění se na současnost a budoucnost.
EnglishI am glad to see that a large majority in this Parliament is committed to continuing a serious debate about this and to resisting distractions.
Těší mě, že většina zde v Parlamentu se nenechá zviklat a chce pokračovat ve vážné diskusi o tomto tématu.
EnglishSadly, I have to say that this was the major countries inside the euro area and that the small and medium-sized countries were resisting this tendency.
Bohužel musím konstatovat, že to byly velké země uvnitř eurozóny a že malé a střední země se této snaze bránily.
EnglishSo, who is resisting this?
EnglishWe have also seen over the last two years that parts of the financial services industry are intent on resisting necessary new rules and regulations.
Během posledních dvou let jsme rovněž viděli, že některé části odvětví finančních služeb jsou odhodlány vzdorovat nezbytným novým pravidlům a předpisům.
EnglishThe EU countries with sea and ocean borders - and there are 22 of them - should meanwhile study the experience of the Netherlands in resisting the sea.
Země EU, jejichž hranice sousedí s mořem či oceánem a kterých je 22, by mezitím měly prozkoumat zkušenosti Nizozemska, jak čelit problémům souvisejícím s mořem.
EnglishPrudence, security, speaking the truth, and resisting easy propaganda on impracticable targets and self-praise are some of the good practices that could help restore confidence.
Rozvážnost, jistota, pravdomluvnost a odolávání snadné propagandě o neproveditelných cílech a sebechvále je něco z dobré praxe, co by mohlo důvěru obnovit.
EnglishWe want to know which Member States are still resisting the concept of fair competition in the railway sector and deliberately protecting their own national companies.
Chceme vědět, které členské státy se stále brání koncepci spravedlivé hospodářské soutěže v železničním odvětví a svévolně chrání své vlastní vnitrostátní společnosti.