EN prey
volume_up
{substantiivi}

prey (myös: capture, loot, looting, plunder)
Sometimes they hunt -- not that often, but when they hunt, they show sophisticated cooperation, and they share the prey.
Když se například jednou za čas vydají na lov, složitě mezi sebou spolupracují a pak se podělí o kořist.
Fixed nets, by their very definition, make it impossible to go in search of prey: using this system, the fishing season effectively lasts from 50 to 60 days.
Upevněné sítě, podle své definice, znemožňují vyhledávat kořist: při použití této metody trvá sezona efektivně 50 až 60 dnů.
They oppose the commercialisation of what is still a social good, even though it is prey to the profit-making of monopolies.
Jsou proti komercializaci tohoto statku, který stále ještě je statkem veřejným, ačkoli již padá za oběť zisku monopolů.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "prey":

prey

Esimerkkejä "prey"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOtherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.
V opačném případě totiž riskujeme, že se tato země znovu stane obětí vnějších zájmů.
EnglishThis is important, for example, in Spain, to maintain the wild bird of prey population.
Je to důležité například ve Španělsku, aby se zachovaly populace dravých ptáků.
EnglishNaturally these are sensitive issues, which are easy prey for polemic and misunderstanding.
Jde pochopitelně o citlivé otázky, které jsou snadnou kořistí pro polemiky a nedorozumění.
EnglishLet us not therefore fall prey to imagined fears, but let us think about the opportunities for our development.
Nepodléhejme proto imaginárním obavám, ale pojďme raději přemýšlet o možnostech našeho vývoje.
EnglishOtherwise we run the risk of falling prey to the absurd.
Jinak se můžeme vystavit riziku, že neunikneme absurditě.
English(Laughter) The bioluminescence -- they use the lights for attracting mates and attracting prey and communicating.
(Smích) Bioluminiscence - oni používají světla k lákání partnerů k vábení kořisti a ke komunikaci.
EnglishFollowing mass displacement, the civilian population is prey to aggression and breaches of fundamental human rights.
Po masovém vysídlení je civilní obyvatelstvo obětí agresivity a porušování základních lidských práv.
EnglishPromised virtues fall prey to the passions of the moment.
Slíbená slušnost propadne vášni dané chvíle.
EnglishThis is how they fall prey to dangerous temptations.
Proto podléhají nebezpečným pokušením.
EnglishI am not a poultry expert and my daughter's four attempts to keep pet chickens have all fallen prey to the local fox.
Nejsem odbornice přes drůbež a čtyři pokusy mé dcery chovat kuřata vždy skončily kořistnickým nájezdem místní lišky.
EnglishAlthough this is a huge task, it is not a reason to sit back and leave countries prey to all manner of fundamentalists.
Ačkoliv je to obrovský úkol, není důvod nečinně přihlížet a nechat země na pospas nejrůznějším formám fundamentalismu.
EnglishIf we stop this regime and discontinue the aid, these regions will fall prey to desertification and environmental degradation.
Pokud ukončíme tento režim a zrušíme podporu, pak těmto regionům hrozí úpadek a zhoršování životního prostředí.
EnglishCybercriminals continue to rely on deceptive social engineering attacks to prey on unsuspecting web users.
Pachatelé počítačové kriminality se pomocí útoků založených na sociálním inženýrství snaží oklamat a oloupit nic netušící webové uživatele.
EnglishThey fall easy prey to capitalism.
Stávají se snadnou kořistí kapitalismu.
EnglishThey prey on these countries and plunder their wealth-producing sources, which all results in hunger and the impoverishment of millions of people.
Vykořisťují tyto země a drancují jejich zdroje bohatství, což vše vede k hladu a zbídačování milionů lidí.
EnglishThis type of regulation is the only one that can make a difference for all vulnerable people who might fall prey to trafficking.
Tento typ nařízení je jediný, jenž může přinést změnu všem zranitelným lidem, kteří se mohou stát kořistí obchodníků s lidmi.
EnglishHowever, there are those who prey on children and they will use the Internet as much as they possibly can to try to undermine children.
Avšak existují tací, kteří děti vykořisťují a budou používat internet pro snahu o poškozování dětí, jak to bude co nejvíce možné.
EnglishAs we know, bred birds of prey - I am thinking specifically of falcons - are subject to an identity marking requirement when traded.
Jak víme, chovaní draví ptáci - mám na mysli zejména sokoly - podléhají požadavku na značkování, zejména pokud je s nimi obchodováno.
EnglishSecondly, I believe that we must avoid falling prey to protectionist tendencies, which would affect the operation of the internal market.
Zadruhé, domnívám se, že se nesmíme nechat ovlivnit protekcionistickými tendencemi, které by ovlivnily fungování vnitřního trhu.
EnglishWe must do all that is in our power to help sufferers and to minimise the number of those who fall prey to the disease in future.
Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom trpícím pomohli a abychom snížili počet těch, kteří by se v budoucnu mohli stát obětí této choroby.