"homegrown" - Tšekinkielinen käännös

EN

"homegrown" tšekiksi

EN homegrown
volume_up
{adjektiivi}

homegrown (myös: domestic, domiciliary, home, home-made)
For this reason, we support, too, the 'home-grown' regulations, such as those applied by UEFA.
Z toho důvodu také podporujeme "domácí" předpisy jako ty, které užívá UEFA.
That is a balanced midway position that protects our consumers while guaranteeing that home-grown fruit and vegetables are affordable as well as being subject to adequate testing.
Naši spotřebitelé jsou chráněni vyváženým řešením, které zaručuje, že domácí ovoce a zelenina jsou dostupné, a zároveň adekvátně testované.
I'm trying to develop homegrown solutions to our issues because we realize that people from outside can come and help us, but if we don't help ourselves, there's nothing we can do.
Snažím se rozvinout domácí řešení pro naše problémy. ~~~ Protože víme, že lidé zvenčí mohou přijít a pomoci nám, ale pokud si nedokážeme pomoci sami, nic nezmůžeme.
homegrown (myös: home-grown)
volume_up
pěstovaný doma {adj. maskuliini}
homegrown (myös: domestic, internal, home-grown)
volume_up
tuzemský {adj. maskuliini}
homegrown (myös: home-grown)

Esimerkkejä "homegrown"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHome-grown players; 'six plus five' with FIFA: what is the clarification of those two points?
Hráči domácího původu; "šest plus pět" s FIFA: jaké je vysvětlení těchto dvou bodů?
EnglishIf they were home-grown, then it is a matter for the police in China and we must support them.
Pokud se jednalo o vnitřní síly, je to věc čínské policie a my ji musíme podpořit.
EnglishDoes the Commission agree that the UEFA home-grown players' scheme is compatible with the Treaty?
Souhlasí Komise s tím, že pravidlo UEFA o domácích hráčích je slučitelné se smlouvou?
EnglishHence our support for the 'home-grown' rule, which - albeit more modestly - has the same objectives in mind.
Odtud pramení naše podpora pro pravidlo "domácích hráčů", které - ve skromnější míře - sleduje stejný cíl.
EnglishI know that it is different in some respects in Spain, but this is so that it can combat home-grown terrorism.
Vím, že ten je ve Španělsku v některých ohledech jiný, ale to je proto, aby mohl bojovat proti domácímu terorismu.
EnglishSecondly, let us consider home-grown players.
Zadruhé, zamysleme se nad doma trénovanými hráči.
EnglishThat is why, for example, we supported the home-grown player rule because this mainly promotes this sort of treatment.
Proto jsme například podporovali pravidlo hráčů domácího původu, protože hlavně propaguje tento druh zacházení.
EnglishIn 2006, the Commission launched a study on sport academies in Member States, including the issue of home-grown players.
V roce 2006 zadala Komise vypracování studie o sportovních akademiích v členských státech, včetně otázky místních hráčů.
EnglishI would like to underline three points, namely the importance of clear directives, the importance of the lotteries and home-grown players.
Ráda bych zdůraznila tři body, jmenovitě důležitost srozumitelných směrnic, důležitost loterií a doma trénovaných hráčů.
EnglishLocally trained players: I remind you that we adopted a decision in May this year on so-called 'home-grown' or locally trained players.
Místní hráči - připomínám, že jsme v květnu letošního roku přijali rozhodnutí o takzvaných odchovancích neboli místních hráčích.
EnglishDoes the Commission agree that UEFA's 'home-grown players' initiative will encourage sporting solidarity and safeguard European football?
Souhlasí Komise s tím, že podnět UEFA týkající místních hráčů podnítí sportovní solidaritu a bude pro evropský fotbal určitou zárukou?
EnglishThis comprehensive comparative information on football academies in Member States and on home-grown players is not available at present.
Tyto obšírné srovnávací informace o fotbalových akademiích v členských státech a o místních hráčích nejsou v současné době k dispozici.
EnglishWhat this region needs is home-grown democratisation, respect for national and international rule of law and above all national reconciliation.
Tento region potřebuje vlastní demokratizaci, dodržování vnitrostátních a mezinárodních zákonných norem, a ze všeho nejvíce národní usmíření.
EnglishOr will we take proactive steps and learn from the homegrown resource of grassroots activists that have been born of desperation in communities like mine?
Poslouchejte mne dobře: neočekávám, že jednotlivci, korporace nebo vláda učiní svět lepším místem, protože je to dobré nebo morální.
EnglishHowever, it should be noted that we will then move on to domestic transport because terrorists very often do not come from outside, but are home-grown.
Nicméně je třeba vzít v úvahu, že poté přejdeme na dopravu vnitrostátní, protože teroristé velice často nepřicházejí zvnějšku, ale vyrůstají nám doma.
EnglishFor this reason we support the so-called home-grown players rule so that young people are trained by a club and can get their first contract with the same club.
Proto podporujeme takzvané pravidlo doma trénovaných hráčů, aby mladí lidé byli trénováni v klubu, v němž pak mohou dostat svou první smlouvu.
EnglishThose principles, I believe, should guide the actions that we take: these democratic transitions must belong to the people; they must be home-grown.
Jsem přesvědčena, že akce, které podnikáme, by se měly řídit těmito zásadami: tyto demokratické přechody musí patřit občanům, musí vyrůstat z domácích kořenů.
EnglishAs far as the matter of 'home-grown players' is concerned, a short time ago the European Commission was handed the results of an independent expert report analysing UEFA's rules.
Pokud jde o téma "doma vyškolených hráčů", před nedávnem byly Evropské komisi doručeny výsledky nezávislého posudku analyzujícího pravidla UEFA.
EnglishIt ignores the most public lament of sports bodies throughout Europe: that the Bosman and Kolpak rulings have left then unable to foster the development of home-grown sports talent.
Opomíjí většinu veřejných stížností sportovních orgánů v celé Evropě: že Bosmanova a Kolpakova rozhodnutí jim znemožnila pečovat o rozvoj domácích sportovních talentů.