EN harassment
volume_up
{substantiivi}

It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.
Nepovede to k omezování občanských svobod ani k obtěžování spotřebitelů.
. - (SV) Discrimination and harassment have no place in a liberal society.
. - (SV) Diskriminace a obtěžování nemají ve svobodné společnosti místo.
the constant harassment of Frontex aircraft by Turkish aircraft;
neustálé obtěžování leteckých misí Frontexu ze strany tureckých leteckých sil;
harassment
harassment

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "harassment":

harassment

Esimerkkejä "harassment"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere are movements for change in Iran, but they are subjected to generalised harassment.
V Íránu existují hnutí za změnu, ale jsou předmětem všeobecné tyranie.
EnglishHarassment of the opposition press and of human rights defenders is being stepped up.
Útoky na opoziční tisk a obránce lidských práv nabírají na síle.
EnglishI distance myself from this constant, counterproductive harassment.
Nechci mít nic společného s touto neustálou kontraproduktivní šikanou.
English15-20% of European young people have suffered harassment on the Internet.
15-20 % evropské mládeže se na Internetu setkalo s obtěžováním.
EnglishThey are getting phone calls with huge amounts of harassment to themselves and their co-workers.
Dostávají telefonáty, v nichž zaznívají mnohé výhrůžky proti jejich osobě a jejich spolupracovníkům.
EnglishIf you're living in Iran, you're facing censorship, harassment, arrest, torture -- at times, execution.
Žijete-li v Íránu, jste vystaveni cenzuře, pronásledování, vězení, mučení -- a někdy popravám.
EnglishWe have to denounce the rapes, murders, summary executions, arbitrary arrests and harassment as unacceptable.
Musíme odsoudit znásilňování, vraždy, hromadné popravy, svévolné zatýkání a pronásledování.
EnglishI would also like to draw your attention to the repression and harassment of doctors involved in AIDS research.
Rád bych vás také upozornil na utiskování a pronásledování lékařů zapojujících se do výzkumu AIDS.
EnglishI have never smoked in my life, but I find this constant harassment of smokers completely anti-freedom.
Nikdy v životě jsem nekouřil, ale považuji toto neustálé pronásledování kuřáků za jdoucí zcela proti svobodě.
EnglishHarassment of the opposition and of independent human rights groups have now become a chronic problem in the country.
Vleklým problémem se v zemi stalo pronásledování opozice a nezávislých skupin pro lidská práva.
EnglishThe guarantee of free and fair political expression without intimidation or harassment is also a necessity.
Záruka svobodného a spravedlivého politického vyjadřování bez zastrašování nebo pronásledování je rovněž nezbytností.
EnglishCharges of blasphemy, prohibition of conversion to Christianity, harassment on a daily basis, murder, all that is happening.
Dochází zde k obviňování z rouhání, k zákazu konverze ke křesťanství, každodennímu pronásledování, vraždám.
English. - Madam President, in Russia today, we are seeing the harassment of civil society by the authorities.
písemně. - Paní předsedající, v Rusku je v současné době vyvíjen tlak na občanskou společnost ze strany státních orgánů.
EnglishI would remind you that, to date, the harassment of Frontex aircraft by Turkey has been based on this dispute.
Chtěl bych vám připomenout, že v současnosti je turecké narušování letového provozu agentury Frontex zapříčiněno tímto sporem.
EnglishThis brave Buddhist monk has suffered years of harassment and jail in his quest for religious freedom and human rights.
Tento statečný buddhistický mnich již léta trpí obtěžováním a vězněním za svůj boj za náboženskou svobodu a lidská práva.
EnglishAll the more so, because arbitrary accusations addressed to the European Union are also coming out of Minsk, even harassment.
Obzvláště proto, že z Minsku přicházejí rovněž svévolná obvinění, dokonce urážlivé výroky, na adresu Evropské unie.
EnglishJust yesterday, the harassment of the human rights organisation Viasna continued, with house raids, arrests and detentions.
Zrovna včera pokračovalo pronásledování organizace pro lidská práva Viasna raziemi v domech, zatýkáním a zadržováním.
EnglishFurthermore, the authorities responded to the recent protests which took place on 11 March and 2 April with arrests and harassment.
Úřady navíc reagovaly na nedávné protesty, jež se odehrály 11. března a 2. dubna, zatýkáním a pronásledováním.
EnglishThe Czech Government proved ultimately to be helpless in the face of the constant harassment from Prague Castle and the vote of no confidence.
Česká vláda byla nakonec bezmocná vůči neustálému nepokojům na Pražském hradě a hlasování o nedůvěře.
EnglishMany activists, lawyers and independent journalists across the Russian Federation are facing violence, harassment and intimidation.
Mnoho aktivistů, právníků a nezávislých novinářů v celé Ruské federaci čelí hrozbě násilí, týrání a zastrašování.