"halving" - Tšekinkielinen käännös

EN

"halving" tšekiksi

CS

EN halving
volume_up
{substantiivi}

halving (myös: bisection)

Esimerkkejä "halving"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou are taking a step backwards and halving current levels for purchase by private individuals.
Činíte krok zpět a snižujete limity pro nákupy soukromými osobami na polovinu.
EnglishHalving prices has led to panic buying at large chains of stores.
Snižování cen na polovinu vedlo k panickému nakupování ve velkých obchodních řetězcích.
EnglishThese provide for the halving by 2015 of the proportion of people without access to safe drinking water.
Ty stanoví cíl snížit do roku 2015 počet lidí bez přístupu k pitné vodě na polovinu.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, one of the Millennium Goals is the halving of world poverty.
(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, jedním z rozvojových cílů tisíciletí bylo snížení světové chudoby na polovinu.
EnglishIn 2001 the European Union set the ambitious target of halving by 2010 the number of deaths on European roads.
V roce 2001 stanovila Evropská unie ambiciózní cíl, snížit do roku 2010 počet úmrtí na evropských silnicích na polovinu.
EnglishIn 2000, the international organisation committed to halving the rate of people living in severe poverty within 15 years.
V roce 2000 se mezinárodní organizace zavázala, že do 15 let sníží podíl lidí žijících v extrémní chudobě na polovinu.
EnglishFirst, there was the pledge to renew our efforts to achieve the first Millennium Development Goal of halving hunger by 2015.
Zaprvé jsme slíbili, že obnovíme snahy o splnění prvního rozvojového cíle tisíciletí, jímž je snížení hladu na polovinu do roku 2015.
EnglishSo with just eight billion dollars, we can hit the millennium goal's target of halving the number of people without access to safe drinking water.
S pouhými osmi miliardami dolarů můžeme dosáhnout cíle tisíciletí a snížit počet lidí bez přístupu k pitné vodě na polovinu.
EnglishI am grateful for the support given to halving the number of victims within ten years with a view to eliminating the practice completely.
Jsem vděčna za podporu zaměřenou na snížení počtu obětí o polovinu v průběhu následujících deseti let s cílem zcela odstranit tyto praktiky.
EnglishAlthough notable progress has been recorded in some countries and regions, the goal of halving the level of poverty in the world is still far from being achieved.
Ačkoli jsme v určitých zemích a regionech zaznamenali výrazný pokrok, cíl snížení světové chudoby na polovinu je stále velmi daleko.
English. - (PT) In 2001, the European Union set itself the fairly ambitious objective of halving the number of persons killed on the roads by 2010.
písemně. - (PT) V roce 2001 si Evropská unie stanovila poměrně ambiciózní cíl snížit do roku 2010 na polovinu počet osob usmrcených na silnicích.
EnglishThis is all the more true since the government in my country is halving subsidies for national political parties and preventing the opposition from reaching the public.
To platí o to více, když vláda v mé zemi snižuje subvence pro národní politické strany a zabraňuje opozici v kontaktu s veřejností.
EnglishI would remind you that the European Union has set itself the objective of halving the number of deaths on roads by 2010 when compared with the levels in 2000.
Ráda bych vám připomněla, že Evropská unie si stanovila za cíl snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2010 na polovinu ve srovnání s údaji z roku 2000.
EnglishThey're faster, so you've got exponential growth in the speed of transistors, so the cost of a cycle of one transistor has been coming down with a halving rate of 1.1 years.
Jsou rychlejší, takže tady máme exponenciální nárůst rychlosti tranzistorů, takže cena cyklu jednoho tranzistoru se srážela na polovinu každých 1,1 let.
EnglishThe figures for the past few months are not reassuring, unfortunately, and could jeopardise the aim we have set ourselves of halving the number of victims on the roads.
Údaje za posledních několik měsíců bohužel nejsou uspokojivé a mohly by ohrozit cíl, který jsme si sami stanovili, tj. snížit počet obětí dopravních nehod na silnicích na polovinu.