"halted" - Tšekinkielinen käännös

EN

"halted" tšekiksi

EN halted
volume_up
{adjektiivi}

halted (myös: pledged, stalled, stopped)
volume_up
zastavený {adj. maskuliini}
However, this consensus has since collapsed and reforms have been halted.
Tento konsenzus však mezitím přestal platit a reformy byly zastaveny.
Work on a new shell was halted due to lack of funds, and EU aid is therefore essential in order to make it possible for the work to be completed.
Práce na novém krytu byly zastaveny kvůli nedostatku finančních prostředků, pro dokončení prací je proto pomoc Evropské unie zcela zásadní.

Esimerkkejä "halted"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI hope that this process will be halted by international and internal action.
Doufám, že tento proces bude mezinárodními a vnitřními opatřeními zastaven.
EnglishFor, although the proposal has been halted for the moment, the ideas must not be buried.
Proto i když byl návrh na okamžik pozastaven, myšlenka nesmí být pohřbena.
EnglishThe violence must be halted, and those responsible put on trial.
Toto násilí musí skončit a ti, kdo za něj nesou odpovědnost, musí být postaveni před soud.
EnglishThat was then halted in Germany, with the additional support of the State Government of Bavaria.
A tehdy Německo projekt, za podpory bavorské vlády, zastavilo.
EnglishThere is only one conclusion from all of this, and that is that the accession negotiations must be halted.
Z toho všeho lze učinit jen jeden závěr, totiž že jednání o přistoupení musí být zastavena.
EnglishThe work was halted in the past by the negative outcome of the earlier French and Dutch referenda.
Práce byla v minulosti pozastavena negativním výsledkem dřívějších referend ve Francii a Nizozemsku.
EnglishIn both cases, the execution was halted - after EU intervention - to allow for presentation of evidence of age.
V obou případech byla poprava odložena - po intervenci EU - aby bylo možné doložit věk.
EnglishOperations in the newest nuclear energy plant had to be halted recently due to contamination risks.
Operace v nejnovějším odvětví jaderné energie musely být nedávno pozastaveny kvůli riziku znečištění.
EnglishIn 32 cases, operation of these installations was halted.
V 32 případech byl provoz těchto plošin zastaven.
EnglishThat being the case, the Council - including your own country, Madam Secretary of State - provisionally halted this initiative.
Vzhledem k tomu Rada, včetně vaší země, paní ministryně, dočasně pozastavila tuto iniciativu.
English. - (DE) The rise in food prices absolutely must be halted, otherwise we are heading for serious difficulties.
písemně. - (DE) Zvyšovaní cen potravin musí být úplně zastaveno, jinak budeme čelit vážnym těžkostem.
EnglishUnder his leadership in 1920 the Polish army halted the march of the Bolsheviks, who were intent on subduing the whole of Europe.
Pod jeho vedením polská armáda v roce 1920 zastavila pochod bolševiků, kteří si chtěli podrobit celou Evropu.
EnglishOn 16 June transmission of New Tang Dynasty Television (NTDTV) to mainland China was suddenly halted by the operating firm Eutelsat.
Dne 16. června provozující firma Eutelsat náhle zastavila vysílání New Tang Dynasty Television (NTDTV) v pevninské Číně.
EnglishThese financial circles pay no attention to employees anymore, and their money-grubbing practices are not even halted by an ecological disaster.
Tyto finanční kruhy už nevěnují pozornost zaměstnancům a jejich ziskuchtivé praktiky nezastaví ani ekologická katastrofa.
EnglishLet me repeat what Mr Solana said: only one element has been halted, and it is extremely doubtful whether it has been halted definitively.
Dovolte mi zopakovat, co pan Solana řekl: pouze jeden prvek byl pozastaven a je nesmírně nejisté, zda byl pozastaven definitivně.
EnglishThis dangerous spiral, halted to some extent in the second half of 2007, should serve as a lesson and a warning for the future.
Tato nebezpečná spirála, která byla do jisté míry zastavena v druhé polovině roku 2007, by mohla posloužit jako ponaučení a varování do budoucna.
EnglishThe decline in biodiversity is unlikely to be halted and legislation on the protection of the seas will not have any effect until 2012.
Pravděpodobně nebude zastaven pokles biologické rozmanitosti a právní předpisy na ochranu mořského prostředí nebudou účinné do roku 2012.
EnglishThis will be immediately halted if the studies and evaluations of the Scientific Council and the Regional Advisory Councils indicate this need.
Tato podpora bude okamžitě zastavena, pokud tato nutnost vyplyne z průzkumů a hodnocení Vědecké rady a regionálních poradních sborů.
EnglishIn 2008, the European Parliament adopted a report in which it called for construction of the Northern Gas pipeline on the Baltic seabed to be halted.
Evropský parlament v roce 2007 přijal zprávu, ve které požadoval aby výstavba severního plynovodu na dně Baltského moře byla pozastavena.
EnglishIf climate change is not halted or at least limited, the poorest countries and the poorest people will be the first to be burnt by our fast overheating planet.
Jestliže změnu klimatu nezastavíme nebo alespoň neomezíme, sežehne naše přehřívající se planeta v prvé řadě ty nejchudší země a nejchudší lidi.