"to give up" - Tšekinkielinen käännös

EN

"to give up" tšekiksi

EN to give up
volume_up
{verbi}

1. yleinen

On this point, I would like to emphasise that we can give up many things, but we cannot give up eating.
A zde bych chtěla upozornit, že se můžeme vzdát řady věcí, ale nemůžeme přestat jíst.
Ladies and gentlemen, if we were to stop espousing these principles, we would give up ourselves.
Dámy a pánové, kdybychom měli přestat zastávat tyto zásady , zřekli bychom se sami sebe.
It disturbed me so much that I decided that I was going to give up riding and driving in motorized vehicles.
Rozrušilo mě to tak, že jsem se rozhodl přestat používat motorová vozidla.
to give up (myös: to surrender)
But that does not mean that we should give up hope in the fight against cancer.
Ale to neznamená, že bychom měli vzdát naši naději v boji proti rakovině.
On this point, I would like to emphasise that we can give up many things, but we cannot give up eating.
A zde bych chtěla upozornit, že se můžeme vzdát řady věcí, ale nemůžeme přestat jíst.
They had to give up intuitive motion in the instruments.
Museli se vzdát intuitivního ovládání nástrojů.
volume_up
vzdát se {refleksiiviverbi}
Naturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
Pokud by proti tomu měl někdo námitky, byl bych samozřejmě připraven vzdát se této úlohy.
The political system must take responsibility, learn from its mistakes and give up its neo-liberal ideals.
Politický systém musí převzít zodpovědnost, poučit se ze svých chyb a vzdát se svých neoliberálních představ.
There obviously should be a solution but that would require the willingness of Ukraine to give up a stake in the pipeline.
Očividně by mělo existovat nějaké řešení, to by však vyžadovalo ochotu Ukrajiny vzdát se svého podílu na plynovodu.
to give up
We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.
Nesmíme se vzdávat obrovských výhod, které může Evropská unie přinést.
We must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.
Nesmíme se vzdávat vznešených cílů přijatých v Lisabonské strategii.
I'm all for email and thinking while typing, but why give up old habits for new?
Mám ráda emaily a myšlení během vyťukávání, ale proč se vzdávat starých zvyků pro nové?
to give up (myös: to surrender)
volume_up
vzdávat se {refleksiiviverbi}

2. "on"

to give up
volume_up
vykašlat se {refleksiiviverbi} (na)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to give up" tšekiksi

give substantiivi
to give verbi
to be up to verbi
up adverbi
up prepositio
Czech

Esimerkkejä "to give up"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, it would be foolish on our part to give up nuclear power plants entirely.
Nicméně by od nás bylo pošetilé, kdybychom se jaderných elektráren zcela vzdali.
EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
Byla také zřízena expertní skupina pro chemické látky, aby poskytla Komisi vodítko.
EnglishThis proposal never came, but Stephen Hughes and I did not give up the fight.
Takový návrh předložen nebyl, ale my jsme to se Stephenem Hughesem nevzdali.
EnglishYou need to give up on the ideal treaty - you know full well that it will never exist.
Je třeba, abyste se vzdal ideální smlouvy - dobře víte, že nic takového nebude.
EnglishWe will not give up until equal competitive conditions have been established.
Nepřestaneme, dokud nebudou stanoveny rovné podmínky hospodářské soutěže.
EnglishI had to write five pages a day towards papers or I would have to give up five dollars.
Musel jsem napsat pět stránek denně do mé práce nebo jsem musel dát pryč pět dolarů.
EnglishYes, Commissioner, I know the Council is not here, but I do not give up on one Council.
Ano, paní komisařko, vím, že tu Rada není, ale nevzdám se kvůli jedné Radě.
EnglishBut I think for us to admit that, we have to give up on our special-ness, in a certain way.
Ale myslím si, že abychom toto mohli přijmout, musíme rezignovat na naši výjimečnost.
EnglishI do not know of any cases of policemen politely asking terrorists to give themselves up.
Neznám případ, kdy policie zdvořile požádala teroristy, aby se vzdali.
EnglishI think that this is not the time for Europeans to give up in our engagement with Turkey.
Nedomnívám se, že nastal čas, aby se Evropané vzdali svého úsilí při vyjednávání s Tureckem.
EnglishAre we asking consumers to give up some of the rights they have under national law?
Požadujeme po spotřebitelích, aby se vzdali některých svých práv, která jim dává vnitrostátní právo?
EnglishThere is probably no one here who would stand up and give three cheers for the Muslim Brotherhood.
Pravděpodobně zde není nikdo, kdo by povstal a nadšeně propagoval Muslimské bratrstvo.
EnglishSo when show my friends this, sometimes they've told me, "You know, Sebastian, you should just give up.
Když tohle ukážu svým kamarádům, většinou mi říkají: „Sebastiane, vykašli se na to.
EnglishBut this should definitely not be a reason to give up on China.
To by však rozhodně nemělo být důvodem k tomu, abychom se Číny zříkali.
EnglishWe will not give up helping them, but we have accomplished what it was our responsibility to accomplish.
Nepřestaneme jim být nápomocni, nicméně to, zač jsme byli odpovědni, to jsme splnili.
EnglishNow whatever you give up gets tripled in the other person's account.
A všechno, co darujete se ztrojnásobí na účtu toho druhého.
EnglishIf we give up part of our liberty in favour of security, will our security really be guaranteed?
Pokud se vzdáme části naší svobody ve prospěch bezpečnosti, bude naše bezpečnost doopravdy zaručena?
EnglishI think it is important to state this, because the European Union cannot give up its principles.
Myslím si, že je důležité, aby to zde zaznělo, protože Evropská unie nemůže ustoupit od svých zásad.
EnglishIn order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.
Abych tomuto přístupu zajistila aktuální návaznost, zorganizovala jsem před měsícem dárcovskou konferenci.
EnglishI am French, and I am not going to give up the Marseillaise, but for six months I am very happy to be Slovenian!
Já jsem Francouz a své Marseillaisy se nevzdám, ale na šest měsíců rád budu Slovincem!