"drop" - Tšekinkielinen käännös

EN

"drop" tšekiksi

volume_up
drop {subst.}
CS

"drop" englanniksi

EN

EN drop
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

drop (myös: bead, blob, dash, drip)
We can but hope that the little drop will be a revitalising one.
Můžeme jen doufat, že ta malá kapka bude oživující.
If you look at the tables, this really is a drop in the ocean.
Když se podíváte na tabulky, je to opravdu kapka v moři.
I therefore thank France, but it is a drop in the ocean.
Proto Francii děkuji, ale je to jen kapka v moři.
drop (myös: decline, descent, fall, reduction)
A 1% drop in growth results in 20 million people falling into poverty.
Jednoprocentní pokles růstu má za následek, že 20 milionů lidí upadne do chudoby.
The drop is mainly due to push factors in the areas of origin.
Pokles je způsoben zejména faktory podněcujícími k migraci v oblastech původu.
This represents a drop of 90%, leaving only 10% of the jobs still in place.
To znamená pokles o 90 %, kdy zůstalo pouze 10 % pracovních míst.
As well as early years education, it targets, firstly, the reduction of school drop-out rates and, secondly, increasing the number of graduates.
Stejně jako předškolní vzdělávání se zaměřuje zaprvé na snížení míry předčasného ukončování školní docházky a zadruhé na zvýšení počtu absolventů.
Therefore, if you restrict AdWords from visiting your landing pages, you will experience a drop in Quality Scores for your related keywords.
Zabráníte-li programu AdWords v návštěvě vstupních stránek, dojde ke snížení skóre kvality u souvisejících klíčových slov.
Capital punishment is not compatible with a contemporary system of criminal justice, and contrary to current opinion it does not lead to a drop in crime at all.
Trest smrti je neslučitelný se soudobým systémem trestní spravedlnosti a v rozporu s běžným názorem vůbec nevede ke snížení zločinnosti.
drop (myös: fall, slump)
A sharp drop is forecast for 2009, by even more than 10% of GDP.
Pro rok 2009 je předpovídán výrazný propad HDP, dokonce o více než 10 %.
To způsobí velký propad její ceny.

2. Arkikielinen

Esimerkkejä "drop"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English. ~~~ (Laughter) I had to drop 50 pounds in three months.
Řekněme, že mám spíš těžký kosti (smích) Musel jsem za tři měsíce shodit 23 kilo.
EnglishThe number of active European citizens will drop by millions even in the next decade.
Aktivních evropských občanů bude o miliony méně dokonce již v příštím desetiletí.
EnglishClick the Share button and select your desired sharing service from the drop-down menu.
Klikněte na tlačítko Sdílet a vyberte požadovanou službu z rozbalovací nabídky.
EnglishClick the Search button and select a search type from the drop-down menu.
Klikněte na tlačítko Vyhledat a v rozbalovacím seznamu vyberte typ vyhledávání.
EnglishAnd we make a drop-in replacement for that plastic that's made from petrochemicals.
A také bezplatně změníme ty plasty, které jsou udělány z ropných produktů.
EnglishFor more information, see Moving and copying files by using the drag-and-drop method.
Další informace naleznete v tématu Přesunutí a zkopírování souborů metodou přetažení.
EnglishClick the Resolution drop-down list, and move the slider to choose a different resolution.
Klikněte na rozevírací seznam Rozlišení a posunutím jezdce zvolte jiné rozlišení.
EnglishThis led to a drop of up to 14.2% in the sector's activity between 2008 and 2009.
To vedlo v letech 2008 a 2009 k poklesu stavební činnosti až o 14,2 %.
EnglishRomania is in 52nd position in the index, marking a drop of 10 places compared with 2007.
Rumunsko je v indexu na 52. příčce, tedy oproti roku 2007 kleslo o deset míst.
EnglishI will not drop the very important consumer dimension from my attention.
Velmi důležitému spotřebitelskému rozměru však nepřestanu věnovat pozornost.
EnglishNow I'm not talking about a radical drop in population like we saw in the Black Death.
Nemluvím teď o radikálním poklesu populace jakého jsme byli svědky například při moru.
EnglishIf you are ever in London, you are most welcome to drop in for a cup of tea.
Až budete někdy v Londýně, zastavte se na šálek čaje, budete jen vítán.
EnglishWhen closed, a drop-down list shows only the currently selected option.
Jsou-li zavřené, rozevírací seznamy ukazují pouze aktuálně vybranou možnost.
EnglishDrag and drop files right into your SkyDrive folder to save them locally on the desktop.
Přetažením souborů přímo do složky SkyDrive je uložíte místně do počítače.
EnglishOnce you're in SkyDrive, you can drag and drop files and photos to your SkyDrive folders.
Až budete na SkyDrivu, můžete svoje soubory a fotky přetáhnout do složek na SkyDrivu.
EnglishDrop a few photos into the conversation and they can see them right away.
Přetáhněte do konverzace několik fotografií a bude se na ně moci podívat.
EnglishClick the drop-down arrow, and then click the language that you want to start using.
Klikněte na šipku rozevíracího seznamu a pak klikněte na jazyk, který chcete začít používat.
EnglishSo this is a classic con called the pigeon drop, and I was the pigeon.
Tohle je klasická finta, zvaná oškubávání holuba, a já jsem byl ten holub.
EnglishI agree with the European farmers' demand to drop the quota increase.
Já souhlasím s požadavkem evropských zemědělců na upuštění od zvýšení kvót.
English(DE) Mr President, I wish to drop a few more flies into the ointment.
(DE) Pane předsedající, rád bych zmínil několik dalších nepříjemných věcí.