"desirable" - Tšekinkielinen käännös

EN

"desirable" tšekiksi

EN desirable
volume_up
{adjektiivi}

desirable (myös: desired, uncalled)
Innovation is as desirable in financial mechanisms as anywhere else.
Inovace ve finančních mechanismech jsou stejně žádoucí jako kdekoli jinde.
It should not be used as a substitute for desirable but unadopted legislation.
Nemělo by být používáno jako náhrada za žádoucí a nepřijaté právní předpisy.
On the other hand, an extremely basic router might be lacking some desirable features.
Naproti tomu, zcela základní směrovač může postrádat určité žádoucí funkce.
desirable (myös: coveted)
volume_up
kýžený {adj. maskuliini}
Perhaps this will result in some kind of desirable outcome in the future.
Snad to přinese nějaký kýžený efekt v budoucnosti.
Reducing the CO2 emissions of all forms of transport, including small commercial vehicles, is a desirable objective.
Snížení emisí CO2 u všech druhů dopravy včetně malých užitkových vozidel je velmi kýžený cíl.
volume_up
vhodný {adj. maskuliini}
Under these conditions, taking a gender approach is not only desirable but necessary.
V těchto podmínkách je přístup založený na rovnosti pohlaví nejen vhodný, ale i potřebný.
In its answer of 9 August 2010 to Written Question the Commission said that it 'considers landfill disposal to be the least and last desirable manner for managing and treating waste'.
Ve své odpovědi na otázku 3732/2010 označila Komise skládky za krajní řešení a nejméně vhodný způsob nakládání s odpady.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "desirable":

desirable

Esimerkkejä "desirable"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAround the world generally, European culture is seen as attractive and desirable.
Evropská kultura je všeobecně na celém světě vnímána jako atraktivní a žádaná.
EnglishRecycling surpluses is highly desirable, whether by spending or investment.
Recyklování přebytků je mimořádně zapotřebí, ať už ve formě výdajů nebo investic.
EnglishThis will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
Tím se otevřou možnosti k provedení naprosto nezbytné čistky v této oblasti.
EnglishIt is a fact that the desirable solution would be an agreement between the parties involved.
Faktem je, že kýženým řešením by byla dohoda mezi zainteresovanými stranami.
EnglishParadoxically enough, certain regional blocs - the EU, for example - seem to be desirable.
Docela paradoxní je, že některé regionální bloky - například EU - jsou zřejmě potřebné.
English(CS) We have spent the entire day discussing a desirable strategic focus for the European Union.
(CS) Celý den dnes diskutujeme o žádoucím strategickém směřování Evropské unie.
EnglishAlthough this would be desirable, in view of the current crisis, it remains a chimera.
Ačkoli by to bylo krásné, za současné krize je to dál jen chiméra.
EnglishA fully functional parliamentary body is highly desirable for this purpose.
Za tímto účelem je vhodné, aby byl Parlament plně funkční.
EnglishIt would be desirable if everyone took that responsibility seriously.
Bylo by správné, kdyby každý z nás vzal tuto odpovědnost vážně.
EnglishAction is certainly desirable, therefore, and so I welcome the position of the whole European Parliament.
Proto je nutné zasáhnout, a já tudíž vítám stanovisko celého Evropského parlamentu.
EnglishAt a time of a raging economic crisis, developing the SME sector is a highly desirable thing.
V době narůstající hospodářské krize je rozvoj sektoru malých a středních podniků velmi žádaný.
EnglishHowever, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
Avšak samotný pojem diskriminace je tak široký a abstraktní, že vyžaduje určité vyjasnění.
EnglishAn increased contribution by the Member States is desirable.
Je zapotřebí, aby se zvýšil příspěvky jednotlivých členských států.
EnglishA unilateral commitment is a positive sign, however, and is therefore desirable, but it is not enough.
Jednostranný závazek je pozitivním a žádoucím krokem, ale to nestačí.
EnglishIt would be desirable for the Commission to present a directive on fires, as it has done on flooding.
Bylo by vítáno, kdyby Komise předložila směrnici o požárech, jak to udělala v případě povodní.
EnglishHow realistic, desirable and affordable would a Europe-wide grid be, and is it attainable?
Jak realistická, záhodná a cenově dostupná by byla celoevropská síť a lze takový projekt vůbec uskutečnit?
EnglishIt was therefore desirable to obtain the consent of Parliament to make sure that Agreement could be adopted.
Bylo proto důležité získat souhlas Parlamentu, a zajistit tak, aby dohoda mohla být přijata.
EnglishWe can only limit the less desirable effects, and the extent to which the determination of refugees is preyed upon.
Můžeme pouze snížit nežádoucí účinky a míru zneužívání odvahy uprchlíků.
EnglishThe selection of country-based quotas would not, in fact, have been a suitable or desirable solution.
Varianta stanovení kvót podle jednotlivých zemí by ve skutečnosti nebyla vhodným nebo žádoucím řešením.
EnglishIn general, these aims are desirable and merit support.
Tyto cíle jsou ve všeobecnosti dobré a zaslouží si podporu.