"cease-fire" - Tšekinkielinen käännös

EN

"cease-fire" tšekiksi

volume_up
cease-fire! {interjektio}
EN

cease-fire {substantiivi}

volume_up
cease-fire (myös: ceasefire)
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
Příměří z 23. ledna je mimořádně křehké a existuje jen na papíře.
Unfortunately, Mr President, the cease-fire is extremely fragile and tension is again mounting.
Bohužel, pane předsedající, je příměří mimořádně křehké a napětí začíná opět narůstat.
I want to add support to what previous speakers have said about an immediate cease-fire.
Ráda bych podpořila slova svých předřečníků o okamžitém příměří.
cease-fire (myös: ceasefire)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cease-fire":

cease-fire

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "cease-fire" tšekiksi

to cease verbi
fire substantiivi
fire adjektiivi
to fire verbi
Fire! interjektio
Czech

Esimerkkejä "cease-fire"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Dnes jsme zde, abychom požadovali zastavení palby a ukončení zabíjení civilistů.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Je jasné, že dnes musíme důrazně požadovat zastavení palby, ale to nestačí.
EnglishIn that respect, we support the efforts of Egypt to broker a cease-fire.
V tomto ohledu podporujeme snahy Egypta zprostředkovat zastavení palby.
EnglishIt is essential that the cease-fire be respected, it is essential that peacekeepers be involved.
Je nezbytné, aby bylo respektováno přímeří, je nezbytné, aby se zapojily mírové jednotky.
EnglishOur resolution reinforces the call for a cease-fire already expressed by the United Nations Security Council.
Naše usnesení posiluje požadavek na zastavení palby, k němuž již vyzvala Rada bezpečnosti OSN.
EnglishIt is important that we call for a lasting cease-fire and condemn the suffering of the civilian population.
Je důležité, abychom vyžadovali dlouhodobé ukončení palby a odsoudili utrpení civilních obyvatel.
EnglishMost importantly, an immediate and permanent cease-fire.
Nejdůležitější z nich je okamžité a trvalé zastavení palby.
EnglishBut it may be that today, there will be further movements towards a cease-fire in the region, which would be most welcome.
Ale dnes se může stát, že se posuneme blíže k zastavení palby v regionu, což by bylo velmi žádoucí.
EnglishWe must have a cease-fire immediately.
Musíme dosáhnout okamžitého ukončení palby.
EnglishHamas random rocket attacks cannot be supported, yet it was not entirely the responsibility of Hamas that the cease-fire ended.
Namátkové raketové útoky Hamásu nesmí být podporovány, nicméně za konec zastavení palby není zodpovědný pouze Hamás.
EnglishMoreover, for a cease-fire to come about, we need to make a tremendous effort to ensure that the terrorist organisation, Hamas, is completely disarmed.
Kromě toho, abychom dosáhli zastavení palby, je třeba vynaložit ohromné úsilí k zajištění úplného odzbrojení teroristické organizace Hamás.
English(FI) Mr President, I believe that all of us in the European Union and the European Parliament want peace for that region - peace and a cease-fire.
(FI) Pane předsedající, domnívám se, že všichni v Evropské unii a Evropském parlamentu chceme pro ten region dosáhnout míru - míru a zastavení palby.
EnglishThe European Union can and must play a prominent role in this process, both in achieving a cease-fire as well as in opening channels for humanitarian purposes.
Evropská unie může a musí v tomto procesu hrát přední úlohu, a to jak při dosahování zastavení palby, tak při uvolňování cest pro humanitární účely.
EnglishI see your gavel raised so I will simply say that I hope that the cease-fire is quickly negotiated and that we can get back to talking and to finding a peaceful resolution.
Vidím, že zvedáte kladívko, tak jen řeknu, že doufám, že brzy bude vyjednáno zastavení palby a že se budeme moci vrátit k rozhovorům a k hledání mírového řešení.