"accountable to" - Tšekinkielinen käännös

EN

"accountable to" tšekiksi

EN accountable to
volume_up
{adjektiivi}

accountable to (myös: accountable, amenable, liable, responsible)
volume_up
odpovědný {adj. maskuliini}
Someone is accountable and must be made accountable.
Někdo je odpovědný a musí mu být odpovědnost svěřena.
Unfortunately, planning was refused by the planning board, who are not accountable to the Government.
Naneštěstí, tento plán zamítl plánovací úřad, který není odpovědný vládě.
There is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
Je zde rozsáhlá oblast, která nepodléhá kontrole a ve které není ve skutečnosti nikdo odpovědný.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "accountable to" tšekiksi

accountable adjektiivi
account substantiivi
to prepositio
Czech
to konjunktio
Czech

Esimerkkejä "accountable to"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhat is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Ba co více - vnitrostátní orgány a Rada odmítají přijmout odpovědnost za situaci.
EnglishAll of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.
Všechny tyto instituce jsou nyní odpovědné podle nařízení (ES) č. 1049/2001.
EnglishThe ECB is accountable to the citizens of Europe through the European Parliament.
ECB se zodpovídá evropským občanům prostřednictvím Evropského parlamentu.
EnglishLet us hold accountable a system that allows de facto imprisonment of opposition leaders.
Žeňme k zodpovědnosti systém, který de facto umožňuje uvěznění opozičních vůdců.
EnglishIt would be a good thing if credit rating agencies were to be more accountable in future.
Bylo by dobré, kdyby míra odpovědnosti ratingových agentur do budoucna vzrostla.
EnglishThe commissioners will thus be more accountable for the budgetary choices that they make.
Komisaři tak ponesou větší odpovědnost za rozpočtová rozhodnutí, která přijmou.
EnglishI believe it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti.
EnglishA professional, accountable, transparent and independent public administration is also key.
Klíčová je i profesionální, odpovědná, transparentní a nezávislá veřejná správa.
EnglishI think we must make our bosses accountable to their employees in any way we can.
Myslím, že musíme učinit naše šéfy odpovědné jejich zaměstnancům ve všech možných ohledech.
EnglishIt is unacceptable that the culprits should get away without being held accountable.
Je nepřijatelné, aby viníci unikli, aniž by byli pohnáni k odpovědnosti.
EnglishI argue that it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti.
EnglishSo we try to be as accountable in terms of communication as possible.
Takže z hlediska komunikace se snažíme postupovat s co největší odpovědností.
EnglishYou are not accountable and there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you.
Nejste odpovědní a lidé v Evropě nemají žádný mechanismus, jak vás odvolat.
EnglishI believe that it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti.
EnglishThe Bank must partner accountable and transparent financial intermediaries.
Banka musí navazovat partnerství s odpovědnými a transparentními finančními zprostředkovateli.
EnglishIt makes Europe more democratic and more accountable and places a stronger emphasis on subsidiarity.
Činí Evropu demokratičtější a výkonnější a klade velký důraz na subsidiaritu.
EnglishThis has a chilling effect on people's ability to use the Internet to hold government accountable.
Docela to snížilo schopnost lidí využívat internet k dohledu nad zodpovědností vlády.
EnglishAn accountable and transparent EU administration is surely key to building citizens' trust.
Zodpovědná a transparentní správa Evropské unie je zajisté klíčem k získání důvěry u občanů.
EnglishThe legitimacy of the independent ECB rests on a comprehensive framework for holding it accountable.
Oprávněnost nezávislosti ECB vychází z komplexního pojetí její odpovědnosti.
EnglishMr Barroso chairs an executive that is elected by and is accountable to the European Parliament.
Pan Barroso předsedá volenému exekutivnímu orgánu, který odpovídá Evropskému parlamentu.