"account" - Tšekinkielinen käännös

EN

"account" tšekiksi

EN account
volume_up
{substantiivi}

account (myös: bill)
A guest account is an account for users who don't have a permanent account on your computer or domain.
Účet Guest je účet pro uživatele, kteří nemají trvalý účet v počítači nebo doméně.
To change settings for a specific account, tap or click the account.
Chcete-li změnit nastavení pro určitý účet, klepněte nebo klikněte na požadovaný účet.
If the guest account is on, click Guest, and then click Turn off the guest account.
Pokud je účet Guest zapnutý, klikněte na položku Guest a potom na možnost Vypnout účet Guest.
account
account (myös: audit)
The aforementioned legal provisions can also hinder project implementation and accounting.
Výše uvedená právní ustanovení mohou rovněž brzdit provádění a vyúčtování projektu.
As my colleague Mr Fox said earlier, the EU accounts for 2009 were riddled with error.
Jak můj kolega, poslanec Fox, již dříve prohlásil, vyúčtování EU za rok 2009 byla plná chyb.
Last week, in the middle of November, Greece amended its December year-end accounts for the third time.
Minulý týden, v polovině listopadu, Řecko potřetí doplnilo své prosincové roční vyúčtování.
account (myös: listing)
Commissioner De Gucht gave a long account of the EU's operations.
Pan komisař De Gucht uvedl dlouhý výčet operací EU.
In it, he presented a detailed account of his activities together with data expressed in terms of figures and percentages.
Podal v ní podrobný výčet svých činností společně s údaji vyjádřenými v číslech a procentech.
It is, all in all, a fine report that gives an accurate account of the remaining problems and where there is progress, it says so.
Obecně vzato zpráva dává přesný výčet zbývajících problémů a poukazuje i na úspěchy, jichž bylo dosaženo.

Esimerkkejä "account"-ilmaisun käytöstä tšekiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishRenewables today account for a little over 6% of the energy consumed in the EU.
Jen málo přes 6 % energie spotřebované dnes v EU pochází z obnovitelných zdrojů.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Jakmile se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, připojí se váš počítač ke cloudu a:
EnglishThe United States and China must be called to account forcefully on this matter.
Spojené státy a Čína musí být v této záležitosti důrazně povolány k odpovědnosti.
EnglishThose guidelines should take into account the demands of families with children.
Tato pravidla by měla být vytvořena také s ohledem na požadavky rodin s dětmi.
EnglishThis could not be taken into account in the report, but is a very topical issue.
Tuto skutečnost nebylo možné vzít ve zprávě v úvahu, ale je to velmi aktuální téma.
EnglishYou can also switch to a different user account without signing out of Windows.
Přepnout do jiného uživatelského účtu můžete i bez odhlašování ze systému Windows.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Když se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, bude váš počítač připojen do cloudu:
EnglishUser Account Control (UAC) can help prevent unauthorized changes to your computer.
Nástroj Řízení uživatelských účtů může zabránit neoprávněným změnám v počítači.
EnglishThe second is taking account of the different situations among Member States.
Druhým aspektem je zohlednění rozdílné situace v jednotlivých členských státech.
EnglishWe should, therefore, take very strong account of their opinion in this Chamber.
Měli bychom proto v této sněmovně k jejich velmi rozhodnému stanovisku přihlédnout.
EnglishWhere we are, small and medium-sized enterprises account for several million jobs.
V této oblasti je několik milionů pracovních míst v malých a středních podnicích.
EnglishFinancial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.
Finanční podpora musí být poskytována s přihlédnutím především k regionálnímu HDP.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Musí se přizpůsobit tak, aby bral v úvahu stávající okolnosti a budoucí trhy.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud.
Když se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, bude váš počítač připojený do cloudu.
English

~~~ Parental Controls ~~~

~~~

~~~ User Account Control ~~~

~~~ Umožnění připojení ke vzdálené ploše z počítačů mimo domácí síť ~~~

EnglishThe Council regrets the fact that this position has not been taken into account.
Rada vyjadřuje svou lítost nad skutečností, že toto stanovisko nebylo vzato v potaz.
EnglishOf course democracy compels us to take the Irish result into account, which we do.
Demokracie nás samozřejmě nutí brát výsledek z Irska v potaz, a my tak činíme.
EnglishIt is essential to take this fact into account when considering health strategy.
Je nanejvýš důležité brát tuto skutečnost při úvahách o zdravotní strategii v potaz.
EnglishI am therefore sorry, Mr Matsakis, but we cannot take your amendment into account.
Proto je mi líto, pane Matsakisi, ale nemůžeme vzít váš pozměňovací návrh v potaz.
EnglishThis proposal also takes account of the tools that the CAP has to offer to this end.
Tento návrh také bere v potaz nástroje, které má k tomuto účelu k dispozici SZP.