"In defiance" - Tanskankielinen käännös

EN

"In defiance" tanskaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "In defiance".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "In defiance" tanskaksi

in adverbi
Danish
in prepositio
Danish
defiance substantiivi

Esimerkkejä "In defiance"-ilmaisun käytöstä tanskaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishObviously the international community cannot ignore such deliberate defiance.
Det internationale samfund kan naturligvis ikke ignorere en så bevidst trods.
EnglishHowever, we have to express our concern that there were cries of defiance in certain matters.
Man må dog give udtryk for bekymring over, at tonefaldet i visse sager har været truende.
EnglishSuch behaviour amounts to downright defiance of the norms and values of the European Union.
En sådan adfærd er ensbetydende med ren og skær tilsidesættelse af EU ' s normer og værdier.
EnglishIn defiance of the so-called roadmap etc, they are now putting up buildings in E1.
I strid med den såkaldte roadmap osv. bygger de nu i E1.
EnglishThe common position reimposes the same restrictions in defiance of the views of farmers.
Den fælles holdning påtvinger atter de samme restriktioner til trods for landmændenes synspunkter.
EnglishIn defiance of court rulings, they have failed to return land that was seized many years ago.
I strid med retsafgørelser har de ikke returneret den jord, der blev konfiskeret for mange år siden.
EnglishWithout this act of defiance nothing would have happened and we would have gone on as before.
Var det ikke for denne udfordrende handling, var der ikke sket noget, og vi ville have fortsat som hidtil.
EnglishIs the EU about respect or defiance of international law?
Handler EU om respekt for eller tilsidesættelse af folkeretten?
EnglishIn this case, it is defiance by Iraq, but there are others in a similar situation of non-compliance.
I dette tilfælde er det Irak, der ignorerer dem, men der er også andre, som ignorerer resolutionerne.
EnglishHe asked whether the Czechs want to join the EU in a community spirit or a spirit of defiance.
Han stillede det spørgsmål, om tjekkerne ville gå ind i EU med en positiv holdning til Fællesskabet eller i trods.
EnglishThis is therefore an act of defiance and a step towards escalation into nonpacific handling of the conflict.
Der er således tale om en udfordring og et skridt på vejen mod en ikke-fredelig løsning på konflikten.
EnglishThis requirement was cast aside with incredible cynicism and in defiance of this basic international law.
Man har således med ufattelig kynisme tilsidesat og vist foragt for en af det internationale samfunds helt grundlæggende spilleregler.
EnglishAt present, all the signs seem to indicate that defiance rather than reason is the mainspring for the Czech Government's actions.
For øjeblikket synes alt at tyde på, at det er trods og ikke fornuft, der styrer den tjekkiske regerings handlinger.
EnglishDoes it want to be a pariah state, regarded in the same light as rogue states that are in constant defiance of their international obligations?
Vi stemmer hverken for eller imod i et meget vigtigt spørgsmål, hvor det netop også handler om lovlighed.
EnglishHowever, I am glad to tell the House that local authorities right across Scotland will be flying the flag in defiance of that ban.
Men det glæder mig at kunne sige til Parlamentet, at de lokale myndigheder i hele Skotland vil hejse flaget til trods for forbuddet.
EnglishI would urge that the prisoners in Camp X-Ray, who are being held there in defiance of the Geneva Convention, should not be forgotten.
Jeg vil gerne opfordre til, at man ikke glemmer fangerne i CampX-ray, som i strid med Genève-konventionen bliver holdt fanget der.
EnglishBecause, ladies and gentlemen, each new day confirms our conviction that, in defiance of scepticism and resistance, the euro will materialize.
For, kære kolleger, hver ny dag styrker os i overbevisningen om, at euroen, på trods af skepsis og modstand, bliver en realitet.
EnglishMugabe's absolute contempt for international opinion was further demonstrated by his defiance towards the EU troika which visited Harare at the end of November.
Mugabes foragt for den internationale holdning blev yderligere tydeliggjort, da han trodsede EU-trojkaen, som besøgte Harare i slutningen af november.
EnglishThis action is a blatant defiance of WTO rules which explicitly prohibit the suspension of concessions while arbitration is still taking place.
Denne foranstaltning er en åbenlys tilsidesættelse af WTO-bestemmelserne, der eksplicit forbyder suspension af koncessioner, mens voldgiftsproceduren stadig finder sted.
EnglishAnd elsewhere in the same statement: 'Any security strategy committing itself to preventive warfare is in defiance both of Catholic teaching and of international law
Og senere hedder det: " En sikkerhedsstrategi, der bekender sig til princippet om præventiv krig, er i modstrid med den katolske lære og folkeretten. "

Muita sanoja

English
  • In defiance

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.