EN

yielding {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "yielding"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBeing competitive does not mean yielding blindly to the pressures of globalisation.
Kilpailukyky ei tarkoita sokeaa periksi antamista globalisaation paineille.
EnglishThat would at least be a more interesting ideal, yielding greater richness.
Se olisi ainakin mielenkiintoisempi ihanne ja tuottaisi enemmän rikkauksia.
EnglishThe agriculture budget is neither a self-service shop nor a high-yielding dairy cow.
Maatalousbudjetti ei ole itsepalvelukauppa eikä tuottoisa lypsylehmä.
EnglishIt is working well and yielding results, and it needs to work better and better.
Se toimii hyvin ja antaa tuloksia ja on välttämätöntä, että sen toimintaa tehostetaan koko ajan.
EnglishOur common efforts so far are already yielding the first positive results.
Tähänastinen yhteistyömme tuottaa jo ensimmäisiä myönteisiä tuloksia.
EnglishThe current transitory system is not yielding the desired results when it comes to the internal market.
Nykyinen siirtymäjärjestelmä ei tuota toivottuja tuloksia sisämarkkinoiden osalta.
EnglishEurope represents the law and the superiority of European law, yet we are yielding to the law of Geneva.
Eurooppa on oikeus, Euroopan oikeuden ylin aste: taivumme Geneven oikeuden edessä.
EnglishThe monitoring mechanism that we adopted in its improved form a year ago is yielding results.
Se seurantamekanismi, jonka otimme käyttöön parannetussa muodossaan vuosi sitten, tuottaa tuloksia.
EnglishThe Council welcomes the ongoing high-level dialogue and is looking forward to it yielding results.
Neuvosto on tyytyväinen jatkuvaan korkean tason vuoropuheluun ja odottaa sen tuottavan tuloksia.
EnglishIn some sectors, the efforts are yielding the desired results, but there are delays in others.
Joillakin aloilla ponnistelujen tulokset ovat toivottuja, toisilla aloilla taas on sattunut viivästymisiä.
EnglishThe neighbourhood policy is already yielding definite results too.
Naapuruuspolitiikka tuottaa myös jo selviä tuloksia.
EnglishLuckily, the rapporteur is not yielding under the pressure to consider personnel as a cost factor alone.
Onneksi esittelijä ei antaudu painostuksen alaisena pitämään henkilöstöä ainoastaan kustannustekijänä.
EnglishSome changes are already yielding visible benefits in areas such as the agricultural budget.
Joistakin muutoksista on jo ilmennyt näkyviä etuja muun muassa maataloutta koskevan talousarvion kaltaisilla aloilla.
EnglishThe European Budget and its effects demonstrate that our support for cohesion policy is yielding fruit.
Euroopan unionin talousarvio ja sen vaikutukset osoittavat, että tukemme koheesiopolitiikalle kantaa hedelmää.
EnglishIf passed, this directive will cost without yielding benefit and will slow down growth and confidence.
Jos direktiivi hyväksytään, siitä aiheutuu kustannuksia ilman hyötyä, se hidastaa kasvua ja heikentää luottamusta.
EnglishIn this area we need European solutions, not national solutions, and here the national state is yielding none of its sovereignty.
Tässä asiassa tarvitaan eurooppalaisia eikä kansallisia ratkaisuja.
EnglishAs the President-in-Office has said, the HIPC initiative is yielding very slow results and coming in too late.
Kuten neuvoston puheenjohtaja totesi, HIPC-aloite tuottaa tulosta hyvin hitaasti ja se toteutettiin liian myöhään.
EnglishAll praise to the rapporteur in not yielding to all kinds of emotional arguments in writing her report.
Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän ei ole mietintöä kirjoittaessaan sortunut kaikenlaisiin tunteellisiin argumentteihin.
EnglishWe must be able to pay the US back in the same coin in this case instead of just yielding to its pressure.
Meidän on voitava tässä tapauksessa antaa Yhdysvalloille takaisin samalla mitalla eikä vain taivuttava sen painostuksen edessä.
English   I fear that the European Parliament has blundered by yielding to the dictates of so-called political correctness.
   Pelkään, että Euroopan parlamentti on tehnyt suuren virheen antamalla niin sanotun poliittisen korrektiuden sanella ratkaisujaan.