EN

to worry [worried|worried] {verbi}

volume_up
They all worry about being regulated and put into straitjackets.
Heitä kaikkia huolestuttaa sääntelyn kohteeksi ja pakkopaitaan joutuminen.
This is something which should worry all who care about their health and our environment.
Tämän pitäisi huolestuttaa kaikkia, jotka varjelevat terveyttään ja ympäristöämme.
Secondly, I worry that you will be all things to all people.
Minua huolestuttaa myös, että haluatte sopia kaikkien muottiin.
You say that workers should not worry, that we are working for them.
Sanotte, ettei työntekijöiden tarvitse huolehtia, että me ajamme heidän asiaansa.
There are no server settings to worry about, even if you sync with a folder on a network server.
Palvelinasetuksista ei tarvitse huolehtia, vaikka synkronoisitkin verkkopalvelimen kansion.
The common currency creates stability for businesses, which do not need to worry about exchange rates.
Yhteinen valuutta tuo vakautta yrityksille, joiden ei tarvitse huolehtia valuuttakursseista.
On the one hand, there is the worry that national practices will have to change too quickly.
Yhtäältä on huolia siitä, että kansallisia käytäntöjä joudutaan muuttamaan liian nopeasti.
For this is what Europe's citizens are worried about.
Lyhyesti, nämä ovat Euroopan kansalaisten huolia.
The prospect of Turkish EU accession raises many legitimate questions, concerns and worries.
Turkin EU-jäsenyyden mahdollisuus herättää monia oikeutettuja kysymyksiä, pelkoja ja huolia.
What worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
Tässä tapahtumassa minua huolettaa se, että rakennuksen omistajalla ei ollut vakuutusta.
Tämä huolettaa vilpittömiä eurooppalaisia.
I am worried about the security situation in Afghanistan, however.
Minua huolettaa kuitenkin Afganistanin turvallisuustilanne.

Esimerkkejä "worrying"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe human rights and democratic situation in Iran is still extremely worrying.
Iranin ihmisoikeus- ja demokratiatilanne on edelleen äärimmäisen huolestuttava.
EnglishIt is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.
On huolestuttavaa, että Renault on siirtämässä tuotantoaan Sloveniasta Ranskaan.
EnglishThis law is only one element in a series of worrying developments in Hungary.
Tämä laki on vain yksi monista huolestuttavista kehityssuuntauksista Unkarissa.
EnglishAs you know, this is an extreme situation which is very fragile and very worrying.
Kuten tiedätte, kyseessä on erittäin äärimmäinen, herkkä ja huolestuttava tilanne.
EnglishIn view of the above, unemployment among young people remains a worrying problem.
Näiden näkökohtien perusteella nuorisotyöttömyys on edelleen huolestuttava ongelma.
EnglishThis is worrying European public opinion and is reflected in our relations.
Se huolestuttaa eurooppalaista suurta yleisöä ja se heijastuu myös suhteissamme.
EnglishA worrying trend is that concerning the deployment of elected regional councils.
Vaaleilla valittavien paikallishallintoelinten perustamisen tilanne on huolestuttava.
English   The current situation in the Democratic Republic of Congo is very worrying.
   Nykyinen tilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa on erittäin huolestuttava.
EnglishThe Commission shares your concerns about the worrying situation in the country.
Komissio on maan huolestuttavasta tilanteesta aivan yhtä huolissaan kuin parlamentti.
EnglishWe even included statistics that illustrate that the phenomenon is worrying.
Mietintöön liitettiin jopa tilastotietoja, jotka osoittavat ilmiön vakavuuden.
EnglishThere are worrying restrictions on human rights, especially religious freedom.
Ihmisoikeuksia ja erityisesti uskonnonvapautta rajoitetaan huolestuttavalla tavalla.
EnglishIt is quite worrying that the presidency does not respect the opinion of Parliament.
On aika järkyttävää, että puheenjohtajavaltio ei kunnioita parlamentin kantaa.
EnglishA fall of twenty points over three years is undoubtedly a worrying phenomenon.
Tämä 20 prosentin lasku kolmen vuoden aikana on epäilemättä huolestuttavaa.
EnglishThe report which is coming before STOA this week makes for worrying reading.
STOAn käsittelyyn tällä viikolla tuleva kertomus on huolestuttavaa luettavaa.
EnglishWith such negotiations in prospect, developments in Russia are very worrying.
Tällaisia neuvotteluja ajatellen Venäjän kehitys on erittäin huolestuttavaa.
EnglishIn France, in particular, we are seeing a worrying drop in the number of researchers.
Ranskassa on nähtävissä, että tutkijoiden määrä on laskenut huolestuttavasti.
EnglishThe situation is very worrying because there has been clear incitement to violence.
Tilanne on erittäin huolestuttava, sillä väkivaltaan on selvästi yllytetty.
EnglishOn the other hand, the situation of the UNITA ex-combatants is extremely worrying.
Entisten Unitan sotilaiden tilanne on kuitenkin äärimmäisen huolestuttava.
EnglishIt is therefore worrying that constituency boundaries have yet to be set.
Siksi onkin huolestuttavaa, että vaalipiirien rajoista ei ole vieläkään päätetty.
EnglishThere is an increasing spiral of violence in Kosovo which is deeply worrying.
Kosovo on joutunut väkivallan kierteeseen, mikä on erittäin huolestuttavaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "worried":

worried
worry