EN

wait {substantiivi}

volume_up
I know from my own experience what a long and exhausting wait it has been for this day to dawn.
Tiedän omasta kokemuksestani, kuinka pitkä ja uuvuttava odotus tätä päivää on edeltänyt.
. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, good things come to those who wait.
. - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, odotus palkitaan.
Waiting half an hour could, tragically, be half an hour too long.
Puolen tunnin odotus voi traagisesti kestää puoli tuntia liian kauan.

Esimerkkejä "wait"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Kytke laitteeseen virta ja odota, että Windows etsii ja asentaa oikean ohjaimen.
EnglishWe cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Emme voi odottaa uutta merenkulkualan säännöstöä tai jättää tilannetta huomiotta.
EnglishOne month is a long time to wait and a long time for further doubts to develop.
Kuukausi on pitkä aika odottaa ja pitkä aika antaa uusien epäilyksien kehittyä.
EnglishAs we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.
Tätä odotellessamme Euroopan yhteisöjen tuomioistuin jakaa edelleen tuomioitaan.
EnglishThe wait-and-see attitude which some businesses are adopting is unsatisfactory.
Joidenkin liikeyritysten omaksuma " katsotaan miten käy" -asenne on epätyydyttävä.
EnglishFirst, however, we should wait for the report from the parliamentary delegation.
Ensin meidän olisi kuitenkin odotettava parlamentin valtuuskunnan raporttia.
EnglishWill you really mind the shop single-handedly while we wait for Chancellor Merkel?
Aiotteko todellakin vain tarkkailla asioita odottaessamme liittokansleri Merkeliä?
EnglishTo make this country wait even longer would be to send out the wrong signals.
Jos valtio pannaan odottamaan vielä pidempään, se on väärän viestin lähettämistä.
EnglishWe cannot stop that work now and say that we will just wait for a constitution.
Emme voi lopettaa tätä työtä ja sanoa, että jäämme odottamaan perustuslakisopimusta.
EnglishIt is beyond me why the Christian-Democrats want to wait for another ten years.
En ymmärrä, miksi kristillisdemokraatit haluavat odottaa sitä vielä kymmenen vuotta.
EnglishI would like to check again: how long do we have to wait for these decisions?
Haluan nyt vielä varmistaa: kuinka kauan joudumme odottamaan näitä päätöksiä?
EnglishSwitch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
Vaihda toiseen teemaan, odota hetki, ja valitse sitten RSS-teema uudelleen.
EnglishAs previous enlargements have shown, it is not viable to wait for this to happen.
Viimeisen laajennuksen yhteydessä tuli jo ilmi, että asiaa ei voida lykätä.
EnglishSo, in any case, we will have to wait for the investigation and the final findings.
Näin ollen meidän on joka tapauksessa odotettava tutkimusta ja lopullisia tuloksia.
EnglishIn the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
Nykyisessä kriisitilanteessa on parempi tehdä enemmän kuin jäädä odottamaan.
EnglishWe cannot then wait for the United States to withdraw its agricultural support.
Emme voi siis odottaa, että Yhdysvallat lopettaa maataloustuen maksamisen.
EnglishI say this so emphatically because we cannot just sit here quietly and wait.
Sanon tämän näin painokkaasti, koska emme voi vain istua täällä hiljaa odottamassa.
EnglishBut it will not wait; Copenhagen will not wait and we cannot be found wanting.
Se ei kuitenkaan odota; Kööpenhamina ei odota ja meidän on oltava valmiita.
EnglishWe must wait for ten minutes.
Mielestäni emme voi jatkaa keskustelua, vaan meidän on odotettava kymmenen minuuttia.
EnglishWhy not wait until the study was complete with the full complement of 25 countries?
Miksi emme odottaisi, kunnes tutkimus on valmis ja kattaisi kaikki 25 maata?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "wait":

wait
waiting