"various" - Suomenkielinen käännös

EN

"various" suomeksi

EN

various {adjektiivi}

volume_up
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Keskinäisiä järjestelmiä on satoja, niitä on eri maissa ja eri aloilla.
Pension systems are structured differently in the various Member States.
Eläkejärjestelmät järjestetään eri tavoilla eri jäsenvaltioissa.
information and takes into account various interpretations of this information,
useilla eri tavoilla, mikä pienentää virheellisten rahapoliittisten
The situation in agricultural sectors differs in the various Member States.
Maatalousalan tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa.
In fact, the situation of gaming houses is different in the various Member States.
Kasinoiden tilanne on tosiaan erilainen eri jäsenvaltioissa.
The legal position in the various Member States has hitherto been unduly disparate.
Tähän asti oikeudellinen tilanne on ollut yksittäisissä jäsenvaltioissa liian erilainen.
The procedures must, of course, also take account of the differing degrees of agricultural development in the various Member States of the European Union and in the applicant countries.
Mitä ilmeisimmin on otettava huomioon myös maanviljelyn kehityksen vaihteleva taso Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa.
This is a very heterogeneous sector having various different types of funds, risk profiles and also investment strategies.
Se on hyvin moninainen ala, jossa on monia erityyppisiä rahastoja, riskiprofiileja sekä sijoitusstrategioita.
(PT) There are various factors that contribute to corruption as a transnational problem.
(PT) On useita eri tekijöitä, jotka tekevät lahjonnasta ylikansallisen ongelman.
We could consider various changes, but I am not going to discuss that subject today.
Voisimme harkita useita eri muutoksia, mutta en aio keskustella tästä aiheesta tänään.
There are various reasons: ostensibly our invitations have gone out somewhat too late.
Asiasta on toimitettu useita eri selityksiä. Toimittamamme kutsut oli kuulemma lähetetty liian myöhään.

Esimerkkejä "various"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe volatility of food prices has increased in recent years for various reasons.
Elintarvikkeiden hintavaihtelut ovat lisääntyneet viime vuosina useista syistä.
EnglishMr President, in his speech Mr Cashman made various quite serious allegations.
Arvoisa puhemies, jäsen Cashman esitti puheenvuorossaan melko vakavia syytöksiä.
EnglishIt can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
Siihen voi varsin usein sisältyä sairaanhoitoa ja erimuotoista lasten kasvatusta.
EnglishThirdly, migration in its various facets is a key challenge for the European Union.
Kolmanneksi maahanmuutto eri muodoissaan on keskeinen haaste Euroopan unionille.
EnglishBy mentioning these various documents, I do not want you to think that is the end.
Vaikka mainitsin nämä asiakirjat, se ei tarkoita, että muut suljettaisiin pois.
EnglishWe know that various forms of violence in the European Union have mushroomed.
Tiedämme, että väkivallan eri muodot ovat levinneet nopeasti Euroopan unionissa.
EnglishWorldwide, there are some 260 reservoirs that are shared by various countries.
Maailmassa on noin 260 vesiallasta, jotka ovat useann maan yhteisessä käytössä.
EnglishI should like to draw your attention to various points made in the Corbett report.
Haluaisin kiinnittää huomionne muutamaan Corbettin mietinnössä esitettyyn asiaan.
EnglishThis Parliament has proposed various mechanisms for introducing this legitimacy.
Parlamentti on ehdottanut erilaisia keinoja tämän lainvoimaisuuden saavuttamiseksi.
EnglishThat applies especially to the possibility of banning various flame retardants.
Kyse ei ole pelkästään erilaisten palonestoaineiden kieltämismahdollisuudesta.
EnglishThe EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
EU:ssa on pyritty monin eri keinoin edistämään maiden rajat ylittävää yhteistyötä:
EnglishAction must be taken to enable the various groups to live in peace side by side.
Täytyy ryhtyä toimiin, jotta eri ryhmät saataisiin elämään sovussa keskenään.
EnglishI have also had an opportunity to discuss the issue in the various committees.
Minulla on myös ollut mahdollisuus keskustella tästä asiasta eri valiokunnissa.
EnglishThere are various ways by which all of them can reduce their energy consumption.
On olemassa eri tapoja, joilla ne kaikki voivat vähentää energiankulutustaan.
EnglishI was able to participate and also on various occasions to speak in the hearing.
Pystyin osallistumaan kuulemiseen ja käyttämään siellä useita puheenvuoroja.
EnglishI discussed it with the various groups yesterday and obtained their agreement.
Puhuin asiasta eilen eri ryhmien kanssa, ja pääsimme siitä yhteisymmärrykseen.
EnglishWe listened in shock to the various scientific presentations and the US reaction.
Kuuntelimme järkyttyneinä monia tieteellisiä esitelmiä ja Yhdysvaltojen reaktioita.
EnglishThe European Constitution will prompt a referendum in various Member States.
Euroopan perustuslain myötä monissa jäsenvaltioissa järjestetään kansanäänestys.
EnglishThe European Union has been actively helping them in this with various programmes.
Euroopan unioni on aktiivisesti auttanut niitä siinä useiden ohjelmien kautta.
EnglishThe report suggests various measures, which amount to a set of palliative steps.
Mietinnössä esitetään lukuisia toimia, jotka muodostavat joukon lievittäviä keinoja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "various":

various