EN

usher {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
It is a chemical usher that leeches these other poisons into the water and then transfers them to body tissue and bone.
Se on eräänlainen kemiallinen ovenvartija, joka suodattaa nämä muut myrkyt veteen ja siirtää ne sieltä ihmisten kudoksiin ja luihin.
usher (myös: sexton)
2. vanhentunut

Esimerkkejä "usher"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
Toivokaamme, että vasta valittu parlamentti seuraa uusia inhimillisyyden tuulia.
EnglishIt is that that will usher in a cross-border, European political debate.
Tämä toisi tullessaan rajat ylittävän eurooppalaisen poliittisen keskustelun.
EnglishWe shall send an usher straight away if this gentleman does not hear what we are saying.
Pyydämme vahtimestaria poistamaan kyseisen henkilön välittömästi paikalta, jollei hän kuuntele meitä.
EnglishIf adopted, it will usher in further reforms in the management of the common agricultural policy.
Jos se hyväksytään, se tuo tullessaan lisäuudistuksia yhteisen maatalouspolitiikan hallinnointiin.
EnglishMr Prodi has therefore passed up the opportunity to usher in a new start for the Commission, which is needed.
Prodi on siten jättänyt antamatta komissiolle sen tarvitseman uuden alun.
EnglishThis directive can and must usher in a real drive for energy efficiency.
Direktiivi voi johtaa ja sen on johdettava siihen, että energiatehokkuutta toteutetaan todella määrätietoisesti.
EnglishIf you want to change your vote, ask the usher for a new ballot paper and surrender the old one.
Jos haluatte muuttaa äänestystänne, pyytäkää vahtimestarilta uusi äänestyslippu ja luovuttakaa pois vanha.
EnglishIf not, I will send an usher around with a copy of it.
Jos ette, pyydän vahtimestaria tuomaan teille kopion.
EnglishI was among those who believed that the election of President Obasanjo some years ago would usher in change.
Minä kuuluin niihin, jotka uskoivat, että presidentti Obasanjon valinta muutama vuosi sitten olisi alku muutokselle.
EnglishThis directive does not usher in social dumping.
EnglishWith our motion for a resolution, we wish to usher in a new beginning, so as to avoid such catastrophes in future.
Päätöslauselmaesityksellämme me haluamme kuuluttaa uutta alkua tällaisten katastrofien välttämiseksi tulevaisuudessa.
EnglishMrs Muscardini, if there is a problem with the spring in your chair we will get an usher to come and deal with it.
Puhemies. Parlamentin jäsen Muscardini, jos istuimenne jousissa on jokin ongelma, pyydämme vahtimestaria hoitamaan asian.
EnglishThere is hope that the London G20 summit will usher in a new and successful era of global economic cooperation.
On toivoa, että Lontoon G20-huippukokous aloittaa uuden, menestyksekkään aikakauden maailmanlaajuisessa taloudellisessa yhteistyössä.
EnglishIt is a chemical usher that leeches these other poisons into the water and then transfers them to body tissue and bone.
Se on eräänlainen kemiallinen ovenvartija, joka suodattaa nämä muut myrkyt veteen ja siirtää ne sieltä ihmisten kudoksiin ja luihin.
EnglishIt was the biggest gathering of world leaders ever seen and I hope it will usher in a new era of international cooperation.
Kyseessä oli kaikkien aikojen suurin maailman johtajien tapaaminen, ja toivon, että se merkitsee uuden aikakauden alkua kansainvälisessä yhteistyössä.
EnglishIf that happens, I think these Budget guidelines may well usher in a new stage in cooperation between Parliament and the Council.
Jos näin tehdään, uskon, että nämä talousarviomenettelyn suuntaviivat voivat merkitä uutta vaihetta parlamentin ja neuvoston välisessä yhteistyössä.
EnglishFinally, I want to thank the rapporteurs for a very good report and to express my hope that the Citizens' Charter will usher in the new Treaty.
Lopuksi haluan kiittää esittelijöitä erittäin hyvästä mietinnöstä ja toivon, että perusoikeuskirja aloittaa uuden perustamissopimuksen.
English. - (DE) It was not possible to give a roll-call vote on paragraph 29, as I was actively prevented from doing so by the usher.
kirjallinen. - (DE) En voinut äänestää nimenhuutoäänestyksessä mietinnön 29 kohdasta, koska vahtimestari aktiivisesti esti minua äänestämästä.
EnglishThe adoption of this directive will usher in a new era, characterised by a culture of responsibility among both companies and states.
Direktiivin hyväksyminen vie meidät uudelle aikakaudelle, jolle on luonteenomaista yritysten ja valtioiden keskuudessa vallitseva vastuullisuuden ilmapiiri.
EnglishHence the need for psychological and also practical assurances for the single currency, which will usher in more opportunities than risks.
Meidän on siis tarjottava myös psykologista varmuutta lisääviä käytännön toimia, jotta yhtenäisvaluutta tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia kuin riskejä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "usher":

usher