EN

unit {substantiivi}

volume_up
unit (myös: singular)
Eurojust must also become a leading unit in European judicial cooperation.
Eurojustista on tultava myös Euroopan oikeusyhteistyön johtava yksikkö.
Unit 1 at the Ignalina NPP was closed on 31 December 2004, and Unit 2 on 31 December 2009.
Ignalinan ydinvoimalan yksikkö 1 suljettiin 31. joulukuuta 2004 ja yksikkö 2 suljettiin 31. joulukuuta 2009.
Therefore, establish a separate unit within the Service that will be responsible for this.
Perustakaa siksi hallintoon erillinen yksikkö vastaamaan siitä.
Each organisational unit (Division, Directorate or Directorate General) is responsible for its own internal control
Kukin organisaatioyksikkö (toimisto, osasto tai pääosasto) on vastuussa omasta sisäisestä valvonnastaan ja tehokkuudestaan.
When Directorate General XXIII was restructured in April of 1996 a new unit, with the principal task of promoting coordinated actions, was set up.
Pääosaston XXIII organisaatiomuutosten yhteydessä huhtikuussa 1996 perustettiin uusi osasto, jonka vastuualueeseen kuuluvat yhteensovittamistehtävät.

Esimerkkejä "unit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAccording to the Nitrate Directive, 1.7 large cattle unit may be kept per hectare.
Nitraattidirektiivin mukaan hehtaarin alalla saa pitää 1,7 karjankasvatusyksikköä.
EnglishA single text and a single regulation require that we have a single management unit.
Yhden tekstin ja yhden säännöstön lisäksi on saatava yksi ainoa hallintoyksikkö.
EnglishAll I want is an external unit capable of monitoring what the Commission is doing.
Olen vain kiinnostunut ulkoisesta yksiköstä, joka voi valvoa komission toimia.
English17:59 So then you have the villain containment unit, where kids put their parents.
17:59 Tässä on konnaneristysyksikkö, jonne lapset voivat laittaa vanhempansa.
EnglishAlmost every other part of your computer connects to the system unit using cables.
Melkein jokainen tietokoneen osa liitetään keskusyksikköön kaapelin avulla.
EnglishThat is why we need an analysis unit, which I hope we will see in Amsterdam.
Siksi tarvitsemme analyysiyksikköä, jonka toivomme näkevämme Amsterdamin tuloksena.
EnglishAdministrative support is also provided by the Police Unit located in Brussels.
Hallinnollista tukea tarjoaa myös Brysselissä sijaitseva poliisiyksikkö.
EnglishTurkey is only looking to increase its energy potential by 2% with this unit.
Tällä yksiköllä Turkki pyrkii lisäämään energiantuotantoaan 2 prosentilla.
EnglishShe has set up a special unit at DG XII, and should be congratulated and supported.
Hän on perustanut erityisyksikön pääosastoon XII, ja häntä pitäisi onnitella ja tukea.
EnglishLadies and gentlemen, the key points in the Communication form a single unit.
Hyvät parlamentin jäsenet, tiedonannon keskeiset seikat muodostavat yhden kokonaisuuden.
EnglishExpressed in the relevant unit, it is spectacularly small.
Mitä he löysivätkään? Luku on pieni. Oikeassa yksikössä ilmaistuna se on äärimmäisen pieni.
EnglishAre there plans to have a more balanced approach in the early-warning unit?
Suunnitellaanko varhaisvaroitusyksikköön tasapainoisempaa ratkaisumallia?
EnglishWe have the European model of the family farming based unit, which we have to defend.
Meillä on puolustettavanamme perheviljelmäpohjainen eurooppalainen malli.
EnglishAnd the Union, the European Drugs Unit, has already commenced work in this field.
Unioni ja Europolin huumausaineyksikkö (EDU) ovat jo aloittaneet työskentelyn tällä alalla.
EnglishThe proposal to establish a coordination unit very much appeals to me.
Esitys yhteensovittavan toimiston perustamisesta miellyttää minua erityisesti.
EnglishThe essential thing is to create more value per unit of time rather than more units of time.
Olennaista on saada aikaan enemmän arvoa aikayksikölle kuin lisätä aikayksiköitä.
EnglishWe therefore consider minimum unit requirements in Europe to be taking matters too far.
Tämän vuoksi pidämme Euroopassa sovellettavia vähimmäisyksikkövaatimuksia liiallisina.
EnglishThere has been a reduction in the disparity at assistant, head of unit and director levels.
Epäsuhta on pienentynyt avustajien, yksikönpäälliköiden ja johtajien kohdalla.
EnglishOther components, such as the monitor, mouse, and keyboard, connect to the system unit.
Muut osat, kuten näyttö, hiiri ja näppäimistö, liitetään keskusyksikköön.
EnglishAnalysis of test data is carried out on an on-going basis by a special TB investigation unit.
Testitietoja analysoidaan jatkuvasti erityisessä tuberkuloositutkimusyksikössä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "unit":

unit
United Kingdom
United Nations
English