EN

testimony {substantiivi}

volume_up
This itself is graphic testimony to the abject failure of the measures thus far implemented.
Tämä itse asiassa on havainnollinen todistus tähän mennessä toteutettujen toimien surkeasta epäonnistumisesta.
It gives clear testimony to the importance which the European Parliament attaches to transatlantic relations.
Se on selvä todistus siitä, kuinka tärkeinä Euroopan parlamentti pitää transatlanttisia suhteita.
The ongoing work on a comprehensive communication on children’s rights encompassing the internal, as well as the external, affairs of EU action is testimony to that.
Valmisteilla oleva kattava tiedonanto lasten oikeuksista, joka sisältää EU:n toiminnan sisäiset ja ulkoiset vaikutukset, on todistus tästä.
The testimony of victims of torture is frequently the only evidence in a case.
Kidutuksen uhrin todistajanlausunto on usein oikeustapauksen ainoa näyttö.
If we expect victims to provide this testimony, we must guarantee them a minimum of personal security.
Uhreille on siis taattava riittävä henkilökohtainen turvallisuus, jotta heiltä saataisiin todistajanlausunto asiasta.
Victims' testimony is in fact crucial to the police and judicial investigations being able to produce effective results.
On itse asiassa erittäin tärkeää saada uhreilta todistajanlausunto, jotta poliisin ja oikeuslaitoksen toimenpiteet tuottaisivat tehokkaasti tulosta.

Esimerkkejä "testimony"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishRussia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Tästä ovat todisteena Venäjän puheet etuoikeutetuista eduista lähialueillaan.
EnglishHe mentioned the testimony of Mary Robertson and of a Chechen Member of Parliament.
Hän mainitsi Mary Robertsonin ja erään T?et?enian parlamentin jäsenen todistukset.
EnglishThe testimony of victims of torture is frequently the only evidence in a case.
Kidutuksen uhrin todistajanlausunto on usein oikeustapauksen ainoa näyttö.
EnglishThis debate and those that have preceded it are testimony to that concern.
Tämä keskustelu ja sitä edeltäneet keskustelut ovat osoitus tästä huolesta.
EnglishIn my opinion, such actions are hardly a fitting testimony for the European Parliament.
Uskon, että näin toimimalla Euroopan parlamentti tuskin kerää kovin hyviä arvosanoja.
EnglishThat seems to me a poor testimony to correct procedure and democratic intent.
Minusta tämä ei osoita toiminnan sujuvuutta eikä demokraattista tahtoa.
EnglishNo, the repeated dramas along the Sicilian coast are testimony to the fact.
Ei ole, ja siitä ovat todisteena jatkuvat tragediat Sisilian rannikolla.
EnglishThe testimony of those North Koreans who have managed to escape has been rejected as lies.
Pakenemaan onnistuneiden pohjoiskorealaisten todisteet on hylätty valheina.
EnglishThat is a clear testimony that when there is a need for us to act fast, we can do so.
Tämä osoittaa selvästi, että pystymme toimimaan nopeasti silloin, kun se on välttämätöntä.
EnglishThis would be very convenient in preventing his testimony before UK courts.
Tämä olisi sopiva syy estää häntä todistamasta Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa.
EnglishEven this programme is testimony to the scant attention that the EU pays its citizens.
Tämä ohjelma on jälleen todiste siitä, kuinka vähän EU kiinnittää huomiota kansalaisiinsa.
EnglishThis is a testimony to the belief in the importance of culture and the current agenda.
Tämä on osoitus siitä, että uskotte kulttuurin ja nykyisen toimintasuunnitelman merkitykseen.
EnglishThe reduction in the so-called financial 'compensation' to Portugal is testimony to this.
Portugalille myönnettävän niin sanotun taloudellisen korvauksen pienennys on todiste siitä.
EnglishThis is clear testimony to how determined the people are to achieve self-determination.
Tämä on selvä osoitus siitä, miten päättäväisesti kansalaiset haluavat itsemääräämisoikeuden.
EnglishThe joint action plan will be testimony of our own desire to enhance the quality of our relationship.
Yhteinen toimintasuunnitelma on todiste halustamme parantaa suhteidemme laatua.
EnglishIt is testimony to the fact that we are aware of how topical this issue is.
Tämä todistaa, että tiedämme, miten ajankohtainen tämä aihe on.
EnglishToday, the common view is that the woman and her testimony should be relied upon in court.
Nykyään yleinen kanta on se, että naista ja hänen todistajanlausuntoaan on uskottava oikeudessa.
EnglishIt does not recognise testimony obtained in this way as valid.
Se ei tunnusta tällä tavoin saatujen todistajanlausuntojen pätevyyttä.
EnglishThe number of my fellow Members from Poland speaking today is testimony to the magnitude of the problem.
Puolalaisten kollegojeni lukuisat puheenvuorot tänään osoittavat ongelman laajuuden.
EnglishThat is a testimony to the very great interest that is expressed in this important subject.
Tämä todistaa sen, että tämä tärkeä aihe kiinnostaa suuresti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "testimony":

testimony
testimonial