EN

to terminate [terminated|terminated] {verbi}

volume_up
You may terminate the services at any time and for any reason.
Palvelut voi lopettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.
This provision doesn't affect Microsoft’s additional legal rights to terminate the agreement immediately for good cause.
Tämä ehto ei vaikuta Microsoftin laillisiin lisäoikeuksiin lopettaa sopimus heti hyvästä syystä.
Miten palvelut voi lopettaa?
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Vastaavasti unioni voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Vastaavasti unionin voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
Microsoft reserves the right, at its sole discretion, to ban participants or terminate access to services.
Microsoft pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan estää osallistuminen tai päättää palveluiden käyttö.
The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Kuluttajilla on myös oikeus irtisanoa sopimus ennen jokaista vuosittaista maksua.
The same applies to the amendment allowing the Council, acting on a representation by the Governing Board, to terminate the Director’s term of office for misconduct.
Sama koskee tarkistusta, joka sallii neuvoston hallintoneuvoston suosituksesta irtisanoa johtajan virkavirheen vuoksi.
What happens if my services are cancelled or terminated?
Mitä tapahtuu, jos palvelut irtisanotaan tai lopetetaan?

Esimerkkejä "to terminate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishShould he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
Onko hänen sitten ilmoitettava asiasta poliisille vai lakkautettava sopimus?
EnglishUnder the directive Member States are required to terminate such unauthorised releases.
Jäsenvaltioiden on direktiivin nojalla lopetettava tällaiset luvattomat levitykset.
EnglishWe in this Parliament decided to terminate our parliamentary relationship with Pakistan.
Parlamentti päätti katkaista Pakistanin kanssa solmimansa parlamentaariset suhteet.
EnglishThe consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Kuluttajilla on myös oikeus irtisanoa sopimus ennen jokaista vuosittaista maksua.
EnglishWhat about those who terminate their pregnancy in London or in Badajoz?
Entä ne, jotka hankkivat raskaudenkeskeytyksensä Lontoossa tai Badajozissa?
EnglishIt would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
Olisi julmaa ja epäinhimillistä katkaista prosessi mielivaltaisesti tässä myöhäisessä vaiheessa.
EnglishThe decision made by the Belarusian authorities to terminate the mission of the OSCE Office is regrettable.
Valko-Venäjän viranomaisten päätös sulkea Etyjin toimisto maassa on valitettava.
EnglishIt should always be the woman's choice as to whether she wishes to terminate her pregnancy.
Raskauden keskeyttämisen täytyy aina olla naisen oma valinta.
EnglishIt would be possible to terminate the Agreement as a whole or just in part.
Sopimus voitaisiin purkaa kokonaan tai vain osittain.
EnglishYou may terminate the services at any time and for any reason.
Palvelut voi lopettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.
EnglishIn this situation, however, it is necessary to increase co-operation with Russia, and not terminate it.
Tässä tilanteessa on kuitenkin syytä lisätä yhteistoimintaa Venäjän kanssa eikä lopettaa sitä.
EnglishNevertheless, it is these tests that will show whether we need to terminate the contract with the contractor.
Tästä huolimatta juuri testit osoittavat meille, onko meidän purettava sopimus toimeksisaajan kanssa.
EnglishThe European Union should finally halt the promotion of nuclear energy and terminate the Euratom Treaty.
Euroopan unionin pitäisi lopultakin lopettaa ydinenergian tukeminen ja lakkauttaa Euratomin perustamissopimus.
EnglishMicrosoft reserves the right, at its sole discretion, to ban participants or terminate access to services.
Microsoft pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan estää osallistuminen tai päättää palveluiden käyttö.
EnglishIn some countries, it is still completely impossible these days to terminate a pregnancy in a legal and safe manner.
Joissakin maissa on nykyään vielä täysin mahdotonta keskeyttää raskaus laillisesti ja turvallisesti.
EnglishThis provision doesn't affect Microsoft’s additional legal rights to terminate the agreement immediately for good cause.
Tämä ehto ei vaikuta Microsoftin laillisiin lisäoikeuksiin lopettaa sopimus heti hyvästä syystä.
EnglishReciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Vastaavasti unioni voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
EnglishReciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
Vastaavasti unionin voi keskeyttää tai päättää sopimuksen soveltamisen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.
EnglishMicrosoft reserves the right in its sole discretion to terminate or modify your permission to display the Logo at any time.
Microsoft pidättää itsellään oikeuden muokata Logon näyttämisoikeutta tai lopettaa sen milloin tahansa.
EnglishKorea afterwards demanded that the European Union and other donors terminate their humanitarian aid programmes.
Pohjois-Korea pyysi tämän jälkeen, että Euroopan unioni ja muut avunantajat lopettaisivat humanitaarisen avun ohjelmansa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "terminal":

terminal