EN

term {substantiivi}

volume_up
term
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
Tällaisille ihmisille sopisi paremmin termi "putatiivinen ammatinharjoittaja".
A term reviled in this House, except when applied to homosexual couples.
Termi, jota täällä parlamentissa inhotaan, paitsi homoparien ollessa kyseessä.
Military training is not covered under the term 'military operations'.
"Sotilaallisten operaatioiden" termi ei kata sotilaallista koulutusta.
term (myös: age, patch, period, season, stint)
The first concerns an event which took place before this term of office began.
Toinen koskee tapausta, joka sattui ennen kuin tämä kausi alkoi.
My good wishes also go to the Dutch presidency as its term comes to an end.
Toivotan myös kaikkea hyvää puheenjohtajavaltio Alankomaille, jonka kausi on päättymässä.
(PL) Madam President, the current term of the European Parliament is drawing to a close, and so the time has come for a certain summing up.
(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin nykyinen kausi on päättymässä, joten on aika pienelle yhteenvedolle.
This term does not, however, include the methods through which goods are manufactured.
Tämä ehto ei kuitenkaan koske menetelmiä, joiden avulla kyseiset tuotteet valmistetaan.
The criterion is still the same: no country is judged in general terms; each country is judged on its own merits.
Yksi ehto pysyy kuitenkin entisellään: yhtäkään maata ei arvioida yleisin ehdoin, vaan jokaista maata tarkastellaan niiden omien ansioiden perusteella.
The EU must clearly indicate that the terms of our participation in the ACTA process are transparency and the defence of human rights and freedoms.
EU:n on todettava selvästi, että avoimuus ja ihmisoikeuksien ja vapauksien puolustaminen ovat ACTA-prosessiin osallistumisemme ehto.
Fortunately, we parted on good terms, as friends and in peace.
Onneksi erosimme hyvissä väleissä, ystävinä ja rauhanomaisesti.
Members of the Court of Auditors, you know that I am on good terms with the Court.
Te tilintarkastustuomioistuimen jäsenet tiedätte, että olen hyvissä väleissä tilintarkastustuomioistuimen kanssa.
We shall have to find an agreement enabling us to introduce the new policies on good terms in the new Member States from 2007 onwards.
Meidän on päästävä sopimukseen, jotta voimme ottaa käyttöön uusia menettelytapoja hyvissä väleissä uusien jäsenvaltioiden kanssa vuodesta 2007 alkaen.
The elections are coming and we will then be in another parliamentary term.
Vaalit ovat tulossa, ja sen jälkeen alkaa uusi vaalikausi.
However, this Parliament's term is coming to an end.
Parlamentin vaalikausi on kuitenkin lopuillaan.
Tämä vaalikausi on päättymässä.

Esimerkkejä "term"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn the long term the whole of the EU would lose from protectionist intervention.
Pitkällä aikavälillä protektionistiset toimet olisivat haitallisia koko EU: lle.
EnglishThese are practical measures that will make a big difference in the short term.
Nämä ovat niitä käytännön toimia, joilla on suuri vaikutus lyhyellä aikavälillä.
English'It will', says the famous Oracle in reply, 'but not during my term in office'.
"Kyllä se liittyy", vastaa kuuluisa oraakkeli, "mutta ei minun virkakaudellani".
EnglishI find this pronouncement just as surprising as the term 'European citizenship'.
Tämä sanamuoto on mielestäni yhtä yllättävä kuin termi "Euroopan kansalaisuus".
EnglishDuring my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
Virkakauteni aikana tilintarkastustuomioistuin ei koskaan ole hylännyt tilejämme.
EnglishTogether, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Yhdessä voimme tehdä lopun pitkäaikaisen köyhyyden pöyristyttävästä skandaalista.
EnglishWe cannot achieve that in the short term without financial support at EU level.
Tätä ei ole mahdollista toteuttaa lyhyellä aikavälillä ilman tukea EU:n tasolta.
EnglishDuring its term, Finland has done its most significant work in secret for Germany.
Suomi on tehnyt puheenjohtajakautensa merkittävimmän työn salassa Saksaa varten.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Meidän pitää nyt tarkastella eurooppalaista valvontaa myös pidemmällä aikavälillä.
EnglishIn other words, the report we are adopting today will have long-term consequences.
Tänään hyväksyttävällä mietinnöllä on toisin sanoen pitkän aikavälin seurauksia.
EnglishThe increase in debt would be stable and therefore defensible in the long term.
Velan kasvu säilyisi vakaana ja näin ollen hyväksyttävänä pitkällä aikavälillä.
EnglishIt is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.
Ei ole riittävää tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, jotka annetaan ylhäältä.
EnglishNevertheless, it states, the relationship will have to be stable and long term.
Tekstissä todetaan, että suhteen on kuitenkin oltava vakituinen ja pitkäaikainen.
EnglishFrankly, I expect the Berlusconi term of office will prove to be a total disaster.
Suoraan sanottuna odotan, että Berlusconin virkakaudesta tulee täysi katastrofi.
EnglishECB Opinion on Community legislation relating to medium-term financial assistance
EKP:n lausunto keskipitkän ajan rahoitustukea koskevasta yhteisön lainsäädännöstä
EnglishThis is the background to the distinction made between the short and medium term.
Tämä on lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden välillä tehdyn eron peruste.
EnglishWe need an effective Commission and we need a common, long-term European strategy.
Tarvitsemme tehokkaan komission ja EU:lle yhteisen, pitkän aikavälin strategian.
EnglishI wish you every success, Mr President, for the remainder of your term of office.
Arvoisa puhemies, toivon teille menestystä virkakautenne jäljellä olevaksi ajaksi.
EnglishThe international community has to consider now the long-term development issues.
Kansainvälisen yhteisön on nyt harkittava pitkän aikavälin kehitysyhteistyötä.
EnglishOf course, the term 'European economic policy' which we use is somewhat misleading.
Käyttämämme termi "Euroopan talouspolitiikka" on tietysti hieman harhaanjohtava.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "term":

term
terms
academic term
long-term