EN

tentative {adjektiivi}

volume_up
This is a tentative and incomplete step, which I hope will be approved tomorrow and will accordingly become a EU directive.
Tämä on vasta alustava ja epätäydellinen toimenpide, jonka toivon huomenna hyväksyttävän ja josta tulisi näin EU:n direktiivi.
It remains to be seen whether this tentative agreement for a government of national unity will produce a leadership better able to meet its responsibilities.
Jää nähtäväksi, synnyttääkö tämä yhtenäistä kansallista hallitusta koskeva alustava sopimus sellaisen johdon, joka kykenee hoitamaan velvollisuutensa nykyistä paremmin.
As we stated in the opinion of the Committee on Regional Policy, the so-called plan of action is more a preliminary, tentative plan than a programme ready for implementation.
Kuten aluepoliittisen valiokunnan lausunnossakin totesimme, niin sanottu toimintaohjelma on enemmänkin alustava, hyvin varovainen suunnitelma kuin valmis ohjelma toteutettavaksi.
The only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
Mutta arvoisa komission puheenjohtaja, miksi asiakirja on niin ristiriitainen, niin epäröivä, miksei siinä puhuta selkeää kieltä?
We are pleased that the Commission took this legislative initiative in April 2010, but in our opinion, it was much too tentative in the way it went about it.
Olemme tyytyväisiä, että komissio teki tämän lainsäädäntöaloitteen huhtikuussa 2010, mutta meidän mielestämme sen toimintatapa oli liian epäröivä.
The Commission has previously been far too tentative in its attempts to get to grips with the crisis, for which is it partly responsible because of its decision to increase the delivery quotas.
Komissio on aiemmin ollut aivan liian epävarma pyrkimyksissään ratkaista kriisi, josta se on osittain vastuussa kiintiöiden kasvattamista koskevan päätöksensä vuoksi.

Esimerkkejä "tentative"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere are also tentative proposals for a straight cut in the agricultural budget.
Toisaalta tätä odotusta korostetaan ehdottamalla ennakolta maatalouden lineaarileikkausta.
EnglishTentative agreements were concluded in 1996, new agreements in 1997.
On tehty alustavia sopimuksia vuonna 1996 ja uusia sopimuksia vuonna 1997.
EnglishThey made the first tentative steps towards liberalisation.
Nämä asiakirjat olivat ensimmäisiä tunnustelevia askeleita kohti vapauttamista.
EnglishThese tentative steps forward cannot be called into question now.
Näitä alustavia edistysaskeleita ei voida nyt asettaa kyseenalaiseksi.
EnglishThe principle of tentative caution was often stressed during the debate.
Keskustelussa korostettiin usein alustavaa varovaisuutta.
EnglishThe tentative improvements we saw appear not to be leading anywhere.
Näkemämme pienet parannukset eivät näytä johtavan mihinkään.
EnglishThe Commission has been far too tentative in enforcement.
Komissio on epäröinyt aivan liikaa direktiivin täytäntöönpanon osalta.
EnglishTurning to the Europe 2020 initiative, we welcome the first tentative steps taken by the Council.
Todettakoon Eurooppa 2020 -aloitteesta, että pidämme neuvoston tunnustelevia ensiaskelia myönteisinä.
EnglishCancelling EUR 97 million of old appropriations would be an - albeit tentative - step in the right direction.
Vanhojen sitoumusmäärärahojen vähentäminen 97 miljoonalla on askel, vaikkakin varovainen, oikeaan suuntaan.
EnglishThe reform of the judicial system is stalling; action against corruption is tentative and unsuccessful.
Oikeuslaitosjärjestelmän uudistus on viivästynyt ja korruptionvastainen toiminta on haparoivaa ja epäonnistunutta.
EnglishOn all these fronts, colleagues and Commissioner, I do not think that inaction or tentative action is an adequate response.
Hyvät kollegat ja komission jäsen, en usko, että toimettomuus ja hapuilu olisivat hyvä vastaus.
EnglishHowever, I do not believe that the proposed tentative increase of 5% will be enough to meet these challenges.
En kuitenkaan usko, että ehdotettu pyrkimys viiden prosentin korotukseen riittää näihin haasteisiin vastaamiseen.
EnglishThis has simply been an opportunity to hear people's opinions, and there are only very tentative conclusions to be drawn.
Tämä on ollut nimenomaan kuulemiskierros ja siitä vedettävissä on vasta hyvin alustavia johtopäätöksiä.
EnglishNow is not the time for pusillanimity and tentative dealings.
EnglishHowever, tentative dates for a new round of human rights discussions have been fixed for mid-December.
Olemme kuitenkin sopineet alustavasti, että käynnistämme ihmisoikeuksista uuden keskustelukierroksen joulukuun puolivälissä.
EnglishIt has unlimited potential but it must be handled with care when it takes its first tentative steps.
Sillä on rajattomat mahdollisuudet, mutta sitä on käsiteltävä huolellisesti, kun se ottaa ensimmäisiä tunnustelevia askeleitaan.
EnglishMy answer to that has to be more tentative.
EnglishAnd the convention is - or will be - the first tentative stage in this new era for the European institutions.
Valmistelukunta joka aiotaan perustaa on ensimmäinen tarkkuutta vaativa ylitys tässä Euroopan toimielinten uudessa vaiheessa.
EnglishBut, if I understand what Mr Solbes Mira says correctly, then this undertaking was only a tentative one.
Komission jäsen Solbesia kuunnellessa saa kuitenkin käsityksen, että tuo sitoumus olisi syytä panna täytäntöön harkinnanvaraisesti.
EnglishThe only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
Mutta arvoisa komission puheenjohtaja, miksi asiakirja on niin ristiriitainen, niin epäröivä, miksei siinä puhuta selkeää kieltä?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tentative":

tentative