EN

tensions {monikko}

volume_up
tensions (myös: strains)
In presenting a list of demands from the European Union, we must not forget the war and the underlying tensions which caused it.
Sota ja sen aiheuttaneet jännitykset ja syyt eivät katoa EU: n vaatimuspaketin myötä.
However, this does not mean that its internal political tensions are not clearly visible from outside.
Tämä ei poista sitä, että sisäiset poliittiset jännitykset Turkissa ovat selvästi havaittavissa myös ulkomailta käsin.
Turkki ja Euroopan unioni ovat poliittisesti ja kulttuurisesti aivan liian kaukana toisistaan, mistä ovat todisteena jatkuvat jännitykset Turkin ja jäsenvaltioiden välisissä suhteissa.

Esimerkkejä "tensions"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSuch tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
Nämä jännitteet ja ongelmat on ratkaistava ennen liittymisneuvottelujen alkamista.
EnglishThere will be no success in rebalancing growth without addressing currency tensions.
Kasvun tasapainottaminen ei onnistu ilman rahatalouden jännitteiden korjaamista.
EnglishNow calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
Tilanne on nyt rauhoittunut Laayounessa, vaikka pinnan alla on edelleen jännitteitä.
EnglishWhat is more, the flood of refugees may reignite simmering tensions in the region.
Lisäksi pakolaistulva saattaa sytyttää uudelleen alueella kytevät jännitteet.
EnglishLet us not allow ethnic tensions to be vented on the minorities still living there.
Emme saa päästää etnisiä jännitteitä purkautumaan alueella asuviin vähemmistöihin.
EnglishAnd internally, last year's conflict has increased tensions within Georgia.
Viimevuotinen konflikti on puolestaan lisännyt Georgiassa sisäisiä jännitteitä.
EnglishRegional cooperation can also help ease the political tensions in the region.
Alueellinen yhteistyö voisi samalla vähentää poliittista jännitystä tällä alueella.
EnglishSometimes economic growth may even trigger or intensify tensions in society.
Joskus taloudellinen kasvu voi jopa laukaista tai lisätä yhteiskunnan jännitteitä.
EnglishThe fact that tensions and instability arise from such situations is not questionable.
Kiistämätön tosiasia on, että tällainen tilanne luo jännitteitä ja epävakautta.
EnglishRather they have their origins in political, ethnic and economic tensions.
Ne syntyvät ennemminkin poliittisista, taloudellisista ja etnisistä jännitteistä.
EnglishDoes the single currency not create new tensions, just when negotiations have started?
Eikö yhtenäisvaluutta aiheuta uusia jännitteitä juuri kun neuvottelut on aloitettu?
EnglishAll this threatens to fuel tensions and riots that are not easy to control.
Kaikki tämä uhkaa ruokkia jännitteitä ja levottomuuksia, joiden hallinta on vaikeaa.
EnglishTherefore, we do not want to do anything to further escalate the tensions in this region.
Näin ollen emme halua toiminnallamme enää lisätä jännitteitä kyseisellä alueella.
EnglishThe result: health conditions are worsening, which is fuelling intracommunity tensions.
Tulos on tämä: terveysolot huonenevat, mikä ruokkii yhteisöjen välisiä jännitteitä.
EnglishI believe High Representative Ashton should act to de-escalate those tensions.
Mielestäni korkean edustajan Catherine Ashtonin pitäisi toimia jännityksen vähentämiseksi.
EnglishAt a time of considerable tensions within the EU, it is important to stick together.
On tärkeää pitää yhtä aikana, jolloin EU:ssa on huomattavia jännitteitä.
EnglishThere have been tensions and disagreements both across the Atlantic and indeed within Europe.
On ollut jännitteitä ja erimielisyyksiä sekä maanosien välillä että Euroopassa.
EnglishHowever, the UfM does, nonetheless, face certain political tensions.
Välimeren unioni joutuu kuitenkin kohtaamaan tiettyjä poliittisia jännitteitä.
EnglishThe European Parliament synthesises the tensions present in society.
Euroopan parlamentti luo katsauksen yhteiskunnassa esiintyviin jännitteisiin.
EnglishDialogue and engagement will defuse tensions better than isolation.
Jännitteet laukeavat paremmin keskustelujen ja sitoumusten avulla kuin eristämällä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "tension":

tension