EN

temporary {adjektiivi}

volume_up
You or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
Tietokoneessa tai palvelimessa voi olla väliaikainen ongelma verkkoyhteyksissä.
This is really a temporary problem and there could be a pragmatic solution.
Ongelma on todellakin väliaikainen, ja siihen voisi olla käytännön ratkaisu.
There might be a temporary problem with connecting to Skype.
Yhteyden muodostamisessa Skypeen voi olla väliaikainen ongelma.
The Temporary Committee of Parliament, under your chairmanship, Mr President, achieved a remarkable synthesis.
Teidän johdollanne toimiva parlamentin määräaikainen valiokunta sai aikaan merkille pantavan synteesin.
It is my belief that no worker, from the old to the temporary contractor, should be laid off.
Olen vakaasti sitä mieltä, ettei yhtään työntekijää pitäisi irtisanoa, olipa kyseessä sitten ikääntynyt tai määräaikainen työntekijä.
During 2004, the internal audit was in practice carried out by a single internal auditor, and a temporary one at that.
Vuonna 2004 sisäisen tarkastuksen toteutti käytännössä yksi ainoa sisäinen tarkastaja, vieläpä määräaikainen sellainen.
I hope we can regard this as an episode which was the result of a temporary attack of temper.
Toivon, että tämän tapauksen aiheutti hetkellinen kiihtymys.

Esimerkkejä "temporary"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
Tietokoneessa tai palvelimessa voi olla väliaikainen ongelma verkkoyhteyksissä.
EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Windows Movie Maker käyttää tilapäistä tiedostojen tallennuspaikkaa seuraavasti:
EnglishIf no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
Jos kukaan ei tee sitä, kaikkien toivoma laajentuminen keskeytyy väliaikaisesti.
EnglishIn this respect, I call for this temporary support to become permanent support.
Tältä osin vetoankin siihen, että tästä väliaikaisesta tuesta tehdään vakituinen.
EnglishThankfully I am on the temporary committee for the new financial perspectives.
Olen onneksi uusia rahoitusnäkymiä käsittelevän väliaikaisen valiokunnan jäsen.
EnglishThe report of the Temporary Committee on BSE already points to the need for this.
Tilapäisen BSE-tautia käsittelevän valiokunnan mietintö jo osoittaa tämän tarpeen.
EnglishIt brings to a temporary conclusion an adventure which has been somewhat unhappy.
Se vie väliaikaiseen päätökseen seikkailun, joka on ollut jokseenkin onneton.
EnglishSubject: Simplified selection procedure for temporary staff at the Commission
Aihe: Väliaikaisen henkilökunnan yksinkertaistettu valintamenettely komissiossa
EnglishThe same really applies to the temporary protection referred to in Amendment No 21.
Sama koskee oikeastaan väliaikaista suojelua, josta puhutaan tarkistuksessa 21.
EnglishA good example is the actions on temporary protection and on burden sharing.
Hyvä esimerkki ovat tilapäistä suojelua ja vastuun jakamista koskevat toiminnat.
EnglishThe Temporary Work Directive must be adopted in order to combat casual employment.
On laadittava osa-aikatyötä koskeva direktiivi epävakaiden työolojen torjumiseksi.
EnglishMr Straw mentioned the working time directive and the temporary workers directive.
Jack Straw mainitsi työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin.
EnglishYou can increase your disk space by deleting Internet Explorer's temporary files.
Saat lisää levytilaa poistamalla Internet Explorerin väliaikaiset tiedostot.
EnglishThere is no consciously adopted position in the WIPO Treaty on temporary copies.
WIPO-sopimuksessa ei ole tietoisesti otettu kantaa väliaikaisiin kopioihin.
EnglishThis proposal includes temporary withdrawal in the case of slavery or forced labour.
Sopimus sisältää väliaikaisen peruutuksen orjatyövoiman tai pakkotyön tapauksissa.
EnglishFor the sake of efficiency, I then endorsed the idea of a temporary committee.
Paremman tehokkuuden toivossa päädyin kannattamaan väliaikaista valiokuntaa.
EnglishAt the very least, we can limit the growth of Chinese exports on a temporary basis.
Voimme joka tapauksessa ainakin hillitä Kiinan viennin kasvua väliaikaisesti.
EnglishThe Council and I regard the possibility of temporary closure as reasonable.
Neuvosto ja minä pidämme rajojen väliaikaisen sulkemisen mahdollisuutta järkevänä.
EnglishMr President, there are at present 2 993 temporary staff employed in the Commission.
Arvoisa puhemies, väliaikaisia toimihenkilöitä on komissiossa tällä hetkellä 2993.
EnglishSurely - I appeal to you - we are not interested in just a temporary ceasefire.
Emme tietenkään halua - vetoan tässä teihin - vain väliaikaista tulitaukoa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "temporary":

temporary