"tax relief" - Suomenkielinen käännös

EN

"tax relief" suomeksi

EN

tax relief {substantiivi}

volume_up
tax relief
tax relief

Esimerkkejä "tax relief"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFourthly, we must provide tax relief on electric cars throughout Europe.
Neljänneksi, meidän on annettava verohelpotuksia sähköajoneuvoille koko Euroopassa.
EnglishThe threat of relocations is systematically used to obtain tax relief.
Toiminnan siirtojen uhkaa käytetään järjestelmällisesti verohelpotusten hankkimiseen.
EnglishI would therefore like to show moderation in this matter of tax relief.
Haluan noudattaa tässä asiassa, verohelpotuksissa, kohtuullisuutta.
EnglishIn this way we could introduce tax relief systems for sectors that employ large numbers of workers.
Sen avulla työllistävien alojen verohelpotuksia voitaisiin kompensoida.
EnglishTax relief is always a very convenient way of creating incentives.
Verohelpotukset ovat aina erittäin helppo kannustamistapa.
EnglishWe cannot propose any tax relief, at least not at this stage, because it is not up to us to decide this.
Emme voi ehdottaa verohelpotuksia, ainakaan tässä vaiheessa, sillä me emme voi päättää siitä itse.
EnglishFurthermore, his explanation of how industry could receive energy tax relief is extremely clear.
Myös hänen perustelunsa sille, miten teollisuus voi saada helpotuksia energiaveroon, on äärimmäisen selkeä.
EnglishThe attempt that is being made to define a sustainable method of tax relief is, therefore, to be applauded.
Tästä syystä yritys vakaalla pohjalla olevan veronalennuksen määrittelemiseksi on erittäin kannatettava.
EnglishThat is more or less the same argument I put forward in regard to tax relief and against the fund in general.
Tämä on suunnilleen sama peruste kuin se, jota käytin verohelpotusten yhteydessä tai ylipäänsä rahastoa vastaan.
EnglishWe are in favour of promoting it by offering tax relief.
EnglishIt is important to provide easier access to credit, tax relief, as well as incentives for these organisations.
On tärkeää helpottaa tällaisten organisaatioiden luotonsaantia sekä myöntää niille verohelpotuksia ja muunlaisia kannustimia.
EnglishTax relief for capital and new taxes for the workers within the framework of the development of European Union regulations.
Kehitettäessä Euroopan unionin sääntelyä pääomalle myönnetään verohelpotuksia ja työntekijöiltä peritään uusia veroja.
EnglishWhat I would propose would be to be active in this area, on the one hand in the area of tax relief and, on the other, in the area of assistance.
Ehdotan, että tällä alalla toimitaan aktiivisesti siten, että myönnetään verohelpotuksia ja tarjotaan apua.
EnglishIt is the subsidies, tax relief and various forms of aid granted to big business which empty state coffers everywhere.
Valtion kassoja tyhjentävät kaikkialla valtion tuet, verohuojennukset ja vaikutusvaltaisille työnantajille maksettavat kaikenlaiset tuet.
EnglishIn order to promote renewable energy sources accordingly, uniform tax reductions or tax relief would have to apply throughout Europe.
Jotta uusiutuvia energialähteitä voitaisiin vastaavasti tukea, pitäisi myös koko Euroopan tasolla aloittaa yhtenäiset verovähennykset tai verovapautukset.
EnglishI subscribe to the view that we need to propose tax relief, harmonised at European level, as a guideline for the Member States.
Olen samaa mieltä niiden kanssa, joiden mielestä jäsenvaltioille pitää ehdottaa suuntaukseksi verohelpotuksia, jotka olisivat yhdenmukaisia eurooppalaisella tasolla.
EnglishTax relief could be granted for biofuels to guarantee their competitiveness, as the Commission has stated in its separate proposal for a directive.
Biopolttoaineille voidaan myöntää verohelpotuksia niiden kilpailukyvyn takaamiseksi, kuten komissio on erillisessä direktiiviehdotuksessaan esittänyt.
EnglishMember States are asked to grant tax relief and other economic incentives to the industry to promote the use of environment-friendly engines and fuels.
Jäsenmaita vaaditaan soveltamaan teollisuudelle vero- ja taloushelpotuksia, jotta ekologisten moottorien ja polttoaineiden käyttöä edistettäisiin.
EnglishHowever, one governing party in Germany is constantly calling for tax relief, while at the same time, the Greek Government is being called on to increase taxes.
Eräs hallitseva saksalaispuolue vaatii kuitenkin kaiken aikaa verohelpotuksia samalla, kun Kreikan hallitusta vaaditaan kiristämään verotusta.
EnglishI hope that the Commission will continue in its efforts to guide national governments' approach to tax relief, specifically by establishing a 'code of conduct' .
Toivon, että komissio jatkaa ponnistelujaan ja ohjaa jäsenmaiden hallituksia näiden alentaessa veroja, erityisesti laatimalla "toimintaohjeen".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tax relief" suomeksi

relief substantiivi
Finnish
tax substantiivi
Finnish
tax collector substantiivi
tax rate substantiivi
tax avoidance substantiivi
tax revenue substantiivi
Finnish
to bring into relief verbi
tax incentive substantiivi
tax office substantiivi
tax return substantiivi
comic relief substantiivi
Finnish
low relief substantiivi
tax deduction substantiivi
tax evader substantiivi
tax haven substantiivi