"task force" - Suomenkielinen käännös

EN

"task force" suomeksi

EN

task force {substantiivi}

volume_up
task force (myös: crew, workgroup, working group)
It will be in light of that report that the task force will meet again in September.
Työryhmä kokoontuu uudelleen syyskuussa tuon selvityksen perusteella.
The task force has reached a consensus on the development of a conceptual framework.
Työryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen yhteisen käsitteistön luomisesta.
From now on, a task force will be at work which includes the parliamentary services.
Tästä lähtien työtä tekee työryhmä, joka koostuu parlamentin yksiköistä.
task force (myös: commission, committee)

Esimerkkejä "task force"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Baia Mare Task Force' s final report reaffirmed the need for these measures.
Baia Mare -työryhmän loppuraportissa vahvistettiin näiden toimien välttämättömyys.
EnglishA special police task force and the independent Melo Commission were set up.
Tämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
EnglishBack in 1994 the then UCLAF - the predecessor of OLAF - set up a Cigarettes Task Force.
Vuonna 1994 silloinen UCLAF - OLAFin edeltäjä - perusti savuke-erikoisyksikön.
EnglishIn 1997 we decided to establish a task force to assist UCLAF in its duties.
Vuonna 1997 päätimme muodostaa työryhmän, jotta UCLAF voisi harjoittaa toimintaansa.
EnglishThe Socialist group has set up a task-force to tackle its own consultations.
Sosialistiryhmä on perustanut erikoisryhmän edistämään omia neuvottelujaan.
EnglishIt should not be the EU's task to force countries to use more pesticides.
EU:n tehtävänä ei saisi olla maiden pakottaminen käyttämään enemmän torjunta-aineita.
EnglishThe United Nations has started to do this through its financial action task force.
Yhdistyneet Kansakunnat on aloittanut taistelun rahanpesunvastaisen toimintaryhmän avulla.
EnglishThe task force has reached a consensus on the development of a conceptual framework.
Työryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen yhteisen käsitteistön luomisesta.
EnglishUCLAF's powers have been increased and in 1997 it was given the status of a task force.
UCLAFin toimivaltuuksia on laajennettu; se korotettiin työryhmän asemaan vuonna 1997.
EnglishFrom now on, a task force will be at work which includes the parliamentary services.
Tästä lähtien työtä tekee työryhmä, joka koostuu parlamentin yksiköistä.
EnglishIn my opinion it is good that the Commission has now established a cybersecurity task force.
Mielestäni on hyvä, että komissio on nyt asettanut tietoturvallisuuden työryhmän.
EnglishI believe it would be useful to set up a task force for these new regulations.
Uskon, että olisi järkevää perustaa työryhmä uusia määräyksiä varten.
EnglishIt will be in light of that report that the task force will meet again in September.
Työryhmä kokoontuu uudelleen syyskuussa tuon selvityksen perusteella.
EnglishWork with the Commission's Smart Grids Task Force is also advancing.
Myös älykkäitä verkkoja käsittelevän komission työryhmän kanssa tehtävä työ etenee.
EnglishI have, for instance, asked the agency to contribute to the work of the Roma task force.
Olen esimerkiksi pyytänyt virastoa osallistumaan romanityöryhmän työhön.
EnglishRegarding the task force, I agree with those who say that it must be ambitious.
Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka katsovat, että työryhmän on toimittava kunnianhimoisesti.
EnglishLast week's communication already constitutes a significant contribution to the task force.
Viimeviikkoinen tiedonanto vaikuttaa jo huomattavalla tavalla työryhmään.
EnglishMoreover, I hope that this task force can play an important part in this.
Toivon myös, että työryhmä voisi toimia tässä merkittävällä tavalla.
EnglishThat is exactly what the cyber-security task force is proposing.
Juuri tähän tietoturva-asioiden osaamiskeskittymän perustamisella tähdätään.
EnglishI will transform the existing Directorate into a task force within the secretariat-general.
Muunnan olemassa olevan osaston pääsihteeristön sisäiseksi työryhmäksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "task force" suomeksi

task substantiivi
Finnish
force substantiivi
to force verbi
police force substantiivi
Finnish
centripetal force substantiivi
tour de force substantiivi