"to tally" - Suomenkielinen käännös

EN

"to tally" suomeksi

EN

to tally [tallied|tallied] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to tally"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur views seem to tally pretty much on many of the issues, which is gratifying.
Tuntuu siltä, että olemme melko samaa mieltä useista osista, mistä olen erittäin iloinen.
EnglishIt is important for different legal acts on biotechnology to tally.
On tärkeää, ettei biotekniikkaa koskeva lainsäädäntö ole ristiriitaista.
EnglishThat may not tally with the clichéd view but it is a fact.
Tämä ei ehkä käy yksiin kliseisen käsityksen kanssa, mutta se on totuus.
EnglishMy experience is that the costs of expanded airport capacity almost never tally.
Minun kokemukseni on, että lentoasemakapasiteetin laajennuksen kustannukset eivät juuri koskaan pidä paikkaansa.
EnglishThis decision does not tally with the views of the Socialist Group.
Tämä päätös ei ole sosialistisen ryhmän käsitysten mukainen.
EnglishIt is not the reality and does not tally with the figures contained in the documents that I would invite you to examine.
Se ei vastaa asiakirjojen sisältämiä lukuja ja kehotankin teitä perehtymään siihen.
EnglishThat does not tally with the laws of logic in this world.
Ne eivät tämän maailman logiikan lakien mukaan sovi yhteen.
EnglishHow does that tally with the statement of Mr Robin Cook in regard to new ethics and human rights?
Miten tämä sopii yhteen herra Robin Cookin uudesta etiikasta ja ihmisoikeuksista antaman julkilausuman kanssa?
EnglishThese elements tally with the positions taking shape within the Council with a view to the Nagoya conference.
Nämä osatekijät käyvät yksiin neuvostossa muodostuvien Nagoyan konferenssia koskevien kantojen kanssa.
EnglishAmbitions and funding should tally with each other.
Tavoitteiden ja rahoituksen on oltava samalla tasolla.
EnglishIt is essential to acknowledge that the results achieved up to now do not tally with the ambition behind this idea.
On tärkeää myöntää, että tähänastiset tulokset eivät vastaa tämän ajatuksen takana olevaa tavoitetta.
EnglishI hope that we will be strong enough to reach conclusions which tally with the Commission's proposal.
Toivon, että olemme riittävän vahvoja ja pääsemme lopputuloksiin, jotka ovat yhtäpitäviä komission ehdotuksen kanssa.
EnglishWhen we look at your proposals, we find they do not tally with what you have said.
Jos nimittäin tarkastelette eräitä tarkistuksia, tai jos me tarkastelemme teidän tarkistuksianne, niissä ei kuvastu se, mitä sanoitte juuri äsken.
EnglishAnd we just closed submissions January 10th, and our final tally was 2,051 videos from 58 different countries.
Osallistumisen takaraja oli vastikään, 10. tammikuuta, ja lopullinen osallistujamäärämme oli 2 051 videota 58 eri maasta.
EnglishHis meticulous tally-keeping has reached 4 200 victims, 18 of whom died this March: this is veritable carnage.
Hänen huolellisen kirjanpitonsa mukaan uhreja on ollut 4 200, joista 18 kuoli maaliskuussa. Tämä on todellinen verilöyly.
EnglishThe Commission might say that this does not tally with the system of proportionality and that the penalty is much too great.
Komissio saattaa todeta, ettei tämä ole suhteellisuusperiaatejärjestelmän mukaista ja että rangaistus on kohtuuton.
EnglishDoes it tally with rural development?
EnglishThe amount quoted in Amendment No 12 does not, however, tally with the budget set on the basis of Agenda 2000.
Tarkistuksessa 12 ehdotettu määrä ei kuitenkaan vastaa sitä budjettisuunnitelmaa, josta Agenda 2000 -ohjelman perusteella päätettiin.
EnglishThis does not tally with the notion of comprehensive transparency in the production of feedingstuffs, which we have called for on numerous occasions.
Tämä ei ole sellaista rehuntuotannon laajaa avoimuutta, jota olemme täällä niin usein jo vaatineet.
EnglishI am pleased that virtually all the results of the EP report tally with those of the Commission report.
Olen iloinen siitä, että käytännöllisesti katsoen kaikki Euroopan parlamentin mietinnön tulokset käyvät yksiin komission kertomuksen tulosten kanssa.
Muita sanoja