"to take note" - Suomenkielinen käännös

EN

"to take note" suomeksi

EN

to take note {verbi}

volume_up
We must specifically take note in this regard of the Council conclusions on data protection that were adopted at the February meeting of the Justice and Home Affairs Council.
Tässä yhteydessä on syytä huomata erityisesti tietosuojaa koskevat neuvoston päätelmät, jotka hyväksyttiin oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa helmikuussa.
These, Commissioner, are not merely good intentions that you should take note of.
Arvoisa komission jäsen, ne eivät ole vain hyviä aikomuksia, jotka teidän pitäisi panna merkille.
The Council should take note of those matters to which we have given additional emphasis in our reading of the budget.
Neuvoston pitäisi panna merkille ne asiat, joita me olemme korostaneet erityisesti talousarvion käsittelyssä.
It is right that we should take note of the OAU monitors, who thought that the elections were broadly fair.
On oikein, että meidän pitää panna merkille, että OAU:n vaalitarkkailijoiden mielestä vaalit olivat suurin piirtein oikeudenmukaiset.
to take note (myös: to observe)

Esimerkkejä "to take note"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
EnglishWhen that happens for once, it is naturally a pleasure for me to take note of it.
Kun tällaista kerran tapahtuu, otan sen luonnollisesti kiitollisena tiedoksi.
EnglishWe take very good note of your commitment to parliamentary work and to the electors.
Panemme merkille sitoutumisenne parlamentaariseen työskentelyyn ja äänestäjiin.
EnglishI have to take note of those and I have to base my future actions on those facts.
Minun on otettava tämä huomioon ja perustettava tulevat toimeni näihin tosiasioihin.
EnglishTherefore, I ask you to take note of this, if Parliament takes this approach.
Näin ollen pyydän, että panette tarkasti merkille, jos parlamentti on samaa mieltä.
English. - Mr President, we take note of the vote here today.
komission jäsen. - (EN) Arvoisa puhemies, panemme merkille tämän päivän äänestyksen.
EnglishOne cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
On vaikea olla huomaamatta mahdollisuutta arvioida tämän lähteen tarjontaa.
EnglishWe take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
Panemme merkille ilmoittamanne asian, ja käsittelemme sen asianmukaisesti.
EnglishYour statement was not included in the Minutes, but I am pleased to take note of it.
Lausumanne ei koskenut pöytäkirjaa, mutta otan sen hyvin mielelläni huomioon.
EnglishI take note of those who support and those who are against the Commission's policies.
Otan huomioon sekä komission toimintalinjan kannattajat että sen vastustajat.
EnglishI still think that this message is one that the Commission should take note of.
Olen yhä sitä mieltä, että komission olisi otettava tämä viesti huomioon.
EnglishThere are two issues, however, that I urge the Commissioner to take note of.
Kehottaisin arvoisaa komission jäsentä panemaan kuitenkin merkille kaksi näkökohtaa.
EnglishMr Evans, I am happy to take note of the three points which you have raised.
Parlamentin jäsen Evans, otan hyvin mielelläni huomioon esille tuomanne kolme asiaa.
EnglishI urge the Council representative present in the House today to take due note of this.
Pyydän täällä tänään läsnä olevaa neuvoston edustajaa panemaan tämän merkille.
EnglishThe current Presidency of the Council would do well to take note of this.
Neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio voisi hyvin ottaa tämän asian huomioon.
EnglishI take note of your request and I will give you the floor at the end of the debate.
Otan pyyntönne huomioon ja annan teille puheenvuoron keskustelun lopussa.
EnglishI take good note of your comment, and the correction you wish will be made.
Merkitsen huomautuksenne tarkasti muistiin ja asia korjataan toivomuksenne mukaisesti.
EnglishThank you Mr Bertens, I take note of the withdrawal of the motion for a resolution.
Kiitos, herra Bertens, merkitsen siis pöytäkirjaan päätöslauselmaehdotuksen peruutuksen.
EnglishThank you very much, Mr Van Orden, we take good note of your comments.
Paljon kiitoksia, jäsen Van Orden, kirjaamme huomautuksenne tarkasti muistiin.
EnglishHowever, once again, we take note of your position and of that of your Swedish colleague.
Otamme kuitenkin jälleen huomioon kantanne ja ruotsalaisen kolleganne kannan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to take note" suomeksi

take substantiivi
note substantiivi
to note verbi