"to take in" - Suomenkielinen käännös

EN

"to take in" suomeksi

EN

to take in {verbi}

volume_up
We should take a more differentiated approach to the factor of debt leverage.
Meidän pitäisi omaksua eritelty lähestymistapa velkaviputekijään.
We should therefore take a long-term view of European cohesion policy.
Meidän pitäisi siksi omaksua pitkän aikavälin näkemys EU:n koheesiopolitiikkaan.
The Council wanted to take a different approach, which I find regrettable.
Neuvosto halusi omaksua erilaisen lähestymistavan, mitä pidän valitettavana.
Take a quick video tour of handy tips for using Outlook.com
Lyhyt videoesittely sisältää näppäriä vinkkejä Outlook.comin käyttämiseen
These can apparently take the form of gene toxic and carcinogenic effects.
Ne voivat sisältää geenimyrkkyjä ja syöpää aiheuttavia aineita.
If such a campaign does take place it ought to include paper as well.
Jos tällainen kampanja toteutuisi, sen pitää sisältää myös paperi.
Could the Conference of Presidents of political groups take a look at it please?
Voitaisiinko poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa käsitellä asiaa?
If the honourable Members are in agreement, we can take these questions together.
Voimme käsitellä nämä kysymykset yhdessä, jos parlamentin jäsenet niin haluavat.
May I take a moment to focus on European Development Fund issues.
Haluaisin lyhyesti käsitellä Euroopan kehitysrahastoon liittyviä asioita.

Esimerkkejä "to take in"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is increased awareness of the need to take steps to combat climate change.
Toimenpiteiden tarpeesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ollaan yhä tietoisempia.
EnglishAt least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
EnglishWe are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
Olemme siten aina valmiita ryhtymään tarvittaviin toimiin niiden suojelemiseksi.
EnglishIt must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Henkilöstön lisääminen on sallittua ainoastaan hyvin perustelluissa tapauksissa.
EnglishWe will now vote on the request to take Mrs Van Lancker's report off the agenda.
Siirrytään äänestykseen pyynnöstä poistaa Van Lanckerin mietintö esityslistalta.
EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
Ratkaisevin keskustelu maidosta käydäänkin vasta terveystarkastuksen yhteydessä.
EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
EnglishDeveloped countries must take the first meaningful steps in reducing emissions.
Niiden on nyt otettava ensimmäiset mielekkäät askeleet päästöjen vähentämiseksi.
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Kaiken tämän perusteella kehotamme komissiota ryhtymään useisiin toimenpiteisiin.
EnglishIf the honourable Members are in agreement, we can take these questions together.
Voimme käsitellä nämä kysymykset yhdessä, jos parlamentin jäsenet niin haluavat.
EnglishEmerging economies need to take their share of responsibility and contribution.
Nousevien talouksien on kannettava osansa vastuusta ja annettava oma panoksensa.
English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
EnglishThe European Union has a great challenge to take up: equal opportunities for all.
Euroopan unionilla on erittäin suuri haaste: yhtäläiset mahdollisuudet kaikille.
EnglishIf we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
Jos emme ryhdy toimiin nyt, olemme piittaamattomia maapallomme tulevaisuudesta.
EnglishThis does not mean it is not appropriate to take certain measures here and now.
Tämä ei tarkoita, ettei joihinkin toimenpiteisiin kannattaisi ryhtyä saman tien.
EnglishI should like to take this opportunity to express my appreciation of the Council.
Haluan mielelläni käyttää tätä tilaisuutta esittääkseni arvonantoni neuvostolle.
EnglishI would like to take up the basic issues in this report and in your discussion.
Haluaisin ensin palata tämän mietinnön ja käymämme keskustelun peruskysymyksiin.
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
Äänestys Caroline Lucasin mietinnöstä toimitetaan torstaina 22. huhtikuuta 2009.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Päätöslauselmaesityksiä koskeva äänestys toimitetaan seuraavan istunnon aikana.
EnglishI hope that the Commission will take some real measures to remedy this situation.
Toivonkin, että komissio ryhtyy todellisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to take in" suomeksi

take substantiivi
in adverbi
in prepositio