"take" - Suomenkielinen käännös

EN

"take" suomeksi

volume_up
take {subst.}

EN take
volume_up
{substantiivi}

take (myös: feeling, line, opinion, position)
volume_up
mielipide {subst.}
I hope that Finnish public opinion will also take notice of this debate.
Toivon, että suomalainen mielipide ottaa myös tämän keskustelun huomioon.
However, everyone should also take note of others' opinions and allow a vote to take place.
Kaikkien pitäisi kuitenkin ottaa huomioon toisten mielipide ja sallia äänestyksen pitäminen.
It is high time the European Union started to take public opinion in Europe into account.
Euroopan unionin on korkea aika ottaa Euroopassa vallitseva yleinen mielipide huomioon.
take (myös: conquest, disposal, gain, lot)
volume_up
voitto {subst.}
This victory will encourage the European Union to take up its place in the modern world.
Se voitto kannustaa Euroopan unionia täyttämään paikkansa nykyaikaisessa maailmassa.
Therefore, a greater ability on the part of Europeans to take action on such questions would be a gain for peace.
Eurooppalaisten parempi toimintakyky tällaisissa kysymyksissä olisi sen vuoksi voitto rauhalle.
The process of re-thinking has taken place: a considerable victory for the political process and a considerable victory on behalf of our children.
Ajattelunmuutosprosessi on tapahtunut: hyvin suuri voitto politiikalle, hyvin suuri voitto lapsillemme!
take (myös: shot, withdrawal)
volume_up
otto {subst.}
Apathy and the taking of unnecessary risks must be minimised.
Piittaamattomuus ja turha riskien otto on minimoitava.
On that day, I stood, together with Dr Otto von Habsburg, on the border between Slovenia and Austria and took part in a solemn ceremony.
Seisoin silloin yhdessä tohtori Otto von Habsburgin kanssa Slovenian ja Itävallan välisellä rajalla ja osallistuin juhlalliseen tilaisuuteen.
Mr Habsburg, and here I mean Otto von Habsburg, has said that the outcome of the elections was not to the liking of many of those taking part.
Herra Habsburg, tarkoitan nyt Otto von Habsburgia, oli sitä mieltä, että vaali ratkesi toisin kuin monet halusivat.
take (myös: profit, revenue, proceeds, fecund)
volume_up
tuotto {subst.}
A reasonable return on investment is important and should be taken into consideration.
Investointien kohtuullinen tuotto on tärkeää, ja se olisi otettava huomioon.
Banks took great risks in emerging markets, attracted by the prospect of large profits.
Pankit ovat ottaneet suuria riskejä kasvavilla markkinoilla houkuttimenaan suuri tuotto.
Investments remain static, although profit from capital has reached 1960 levels. Neither Mr Fourçans nor the Commission has taken the trouble to ask why.
Sijoitukset ovat yhä pysähdyksissä, vaikka pääoman tuotto on noussut vuoden 1960 tasolle; herra Fourçans ja komissio eivät kumpainenkaan viitsi nähdä vaivaa pohtiakseen, miksi näin on.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "take":

take

Esimerkkejä "take"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere is increased awareness of the need to take steps to combat climate change.
Toimenpiteiden tarpeesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ollaan yhä tietoisempia.
EnglishAt least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
EnglishWe are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
Olemme siten aina valmiita ryhtymään tarvittaviin toimiin niiden suojelemiseksi.
EnglishIt must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Henkilöstön lisääminen on sallittua ainoastaan hyvin perustelluissa tapauksissa.
EnglishWe will now vote on the request to take Mrs Van Lancker's report off the agenda.
Siirrytään äänestykseen pyynnöstä poistaa Van Lanckerin mietintö esityslistalta.
EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
Ratkaisevin keskustelu maidosta käydäänkin vasta terveystarkastuksen yhteydessä.
EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
EnglishDeveloped countries must take the first meaningful steps in reducing emissions.
Niiden on nyt otettava ensimmäiset mielekkäät askeleet päästöjen vähentämiseksi.
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Kaiken tämän perusteella kehotamme komissiota ryhtymään useisiin toimenpiteisiin.
EnglishIf the honourable Members are in agreement, we can take these questions together.
Voimme käsitellä nämä kysymykset yhdessä, jos parlamentin jäsenet niin haluavat.
EnglishEmerging economies need to take their share of responsibility and contribution.
Nousevien talouksien on kannettava osansa vastuusta ja annettava oma panoksensa.
English   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
   Jäsen in 't Veld, suuret kiitokset huomautuksistanne, jotka panemme merkille.
EnglishThe European Union has a great challenge to take up: equal opportunities for all.
Euroopan unionilla on erittäin suuri haaste: yhtäläiset mahdollisuudet kaikille.
EnglishIf we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
Jos emme ryhdy toimiin nyt, olemme piittaamattomia maapallomme tulevaisuudesta.
EnglishThis does not mean it is not appropriate to take certain measures here and now.
Tämä ei tarkoita, ettei joihinkin toimenpiteisiin kannattaisi ryhtyä saman tien.
EnglishI should like to take this opportunity to express my appreciation of the Council.
Haluan mielelläni käyttää tätä tilaisuutta esittääkseni arvonantoni neuvostolle.
EnglishI would like to take up the basic issues in this report and in your discussion.
Haluaisin ensin palata tämän mietinnön ja käymämme keskustelun peruskysymyksiin.
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
Äänestys Caroline Lucasin mietinnöstä toimitetaan torstaina 22. huhtikuuta 2009.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Päätöslauselmaesityksiä koskeva äänestys toimitetaan seuraavan istunnon aikana.
EnglishI hope that the Commission will take some real measures to remedy this situation.
Toivonkin, että komissio ryhtyy todellisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.