"systemic risk" - Suomenkielinen käännös

EN

"systemic risk" suomeksi

EN

systemic risk {substantiivi}

volume_up
systemic risk
systemic risk

Esimerkkejä "systemic risk"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou mentioned the macrosupervision area of the European Systemic Risk Board.
Mainitsitte Euroopan järjestelmäriskikomitean makrotason vakauden valvonnan alan.
EnglishThe systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Systeeminen riski muuttuu näkyväksi vasta jälkeenpäin, kun kriisi on puhjennut.
EnglishWe reached broad agreement on the establishment of a European Systemic Risk Board.
Saimme aikaan laajan yhteisymmärryksen Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta.
English2011 will be also the first year of the existence of the European Systemic Risk Board.
Vuosi 2011 on myös Euroopan järjestelmäriskikomitean olemassaolon ensimmäinen vuosi.
EnglishThis is so because EMU is changing the nature and scope of systemic risk.
Näin on siksi, että EMU muuttaa systeemiriskien luonnetta ja ulottuvuutta.
EnglishOne of the benefits of adopting this directive will be the monitoring of systemic risk.
Yksi tämän direktiivin antamisen eduista on järjestelmäriskin valvominen.
EnglishThe G20 intends to regulate only speculative funds that pose a systemic risk.
G20 aikoo säännellä vain niitä spekulatiivisia rahastoja, jotka muodostavat systeemisen riskin.
EnglishThe second problem with regard to this European Systemic Risk Board is its lack of independence.
Toinen Euroopan järjestelmäriskikomiteaa koskeva ongelma on sen riippumattomuuden puute.
EnglishI am rapporteur for the European Systemic Risk Board.
Toimin esittelijänä Euroopan järjestelmäriskikomiteaa koskevassa asiassa.
EnglishSpecific tasks for the European Central Bank concerning the functioning of the European Systemic Risk Board (
Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät (
EnglishMacro-prudential oversight of the financial system and establishment of a European Systemic Risk Board (
Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen (
EnglishOpenness should also be a key principle in the establishment of the European Systemic Risk Board (ESRB).
Avoimuuden on oltava keskeinen periaate myös perustettaessa Euroopan järjestelmäriskikomiteaa (ESRB).
EnglishThis is a systemic risk, systemic shock.
Yhden alueen tapahtumat vaikuttavat nopeasti koko maailmaan.
EnglishThe European Systemic Risk Board and the three supervisory authorities should start working at the beginning of 2011.
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja kolmen valvontaviranomaisen olisi aloitettava työnsä vuoden 2011 alussa.
EnglishWhat about the flaws of the originate-and-distribute model, which has enhanced systemic risk?
Entäpä puutteet lainojen myöntämistä ja siirtämistä koskevassa mallissa, joka on lisännyt rahoitusjärjestelmän yleisen epävakauden riskiä?
EnglishIn order for the Systemic Risk Board's recommendations to have an impact, the guiding principle should be that they be made public.
Jotta järjestelmäriskikomitean suosituksilla olisi vaikutusta, pääperiaate on, että ne on julkaistava.
EnglishThere is broad agreement in the Council on the Commission proposal on the Systemic Risk Board for macro-prudential supervision.
Makrovakausvalvonnasta vastaavaa järjestelmäriskikomiteaa koskeva komission ehdotus sai laajaa kannatusta neuvostossa.
EnglishThis will be carried out specifically based on cooperation between the national authorities and the European Systemic Risk Board.
Se toteutetaan konkreettisesti kansallisten viranomaisten ja Euroopan järjestelmäriskikomitean yhteistyön perusteella.
EnglishThat annual growth survey will analyse the economic situation of the Union, including potential imbalances and systemic risk.
Vuotuisessa kasvuselvityksessä analysoidaan unionin taloudellista tilaa sekä sen mahdollista epätasapainoa ja järjestelmäriskiä.
EnglishI would carry this idea further, when talking about the creation of the European Systemic Risk Board that we are all working on now.
Vien ajatusta eteenpäin tarkasteltaessa Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamista, jota me kaikki nyt valmistelemme.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "systemic risk" suomeksi

risk substantiivi
Finnish
systemic adjektiivi
to risk verbi
counterparty risk substantiivi
credit risk substantiivi
health risk substantiivi
inflation risk substantiivi
market risk substantiivi
systemic circulation substantiivi
value at risk substantiivi
default risk substantiivi
exchange rate risk substantiivi