"system of values" - Suomenkielinen käännös

EN

"system of values" suomeksi

EN

system of values {substantiivi}

volume_up
system of values (myös: value)

Esimerkkejä "system of values"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDespite that, we must ensure reliable guarantees for our European system of values.
Tästä huolimatta meidän täytyy taata luotettavasti eurooppalainen arvojärjestelmämme.
EnglishThe EU sees itself as a system of values based on fundamental rights and human rights.
EU on ymmärretty perus- ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaksi arvojärjestelmäksi.
EnglishAre human rights not part of the European Union's system of values and legal system?
Eivätkö ihmisoikeudet kuulu Euroopan unionin arvojärjestelmään ja oikeusjärjestelmään?
EnglishThis imbalance represents a serious imbalance in our system of values.
Tämä epäsuhtaisuus on arvoja koskevan tietoisuutemme vakavaa epäsuhtaisuutta.
EnglishTerrorism is simply a threat to a system of values based on the rule of law.
Terrorismi on jo sinänsä uhka oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvalle arvojärjestelmälle.
EnglishTerrorism in itself is a threat to the system of values that is based on the rule of law.
Terrorismi itsessään on uhka oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvalle arvojärjestelmälle.
EnglishIt is a system of values protecting their fundamental rights.
Se on arvojärjestelmä, jossa suojellaan heidän perusoikeuksiaan.
EnglishThis is not a matter of a European system of values, Mr Pęk, it is a matter of indisputable human values.
Tässä ei ole kyse eurooppalaisesta arvojärjestelmästä, hyvä Pęk, tässä on kyse kiistattomista ihmisarvoista.
EnglishIt will be responsive to a cultural system of values.
Siinä otetaan huomioon kulttuuriset arvojärjestelmät.
EnglishThe founding of this Criminal Court is a European Union project and at the same time it symbolises our system of values.
Tämän rikostuomioistuimen perustaminen on Euroopan unionin hanke ja samalla se symboloi arvojärjestelmäämme.
EnglishAnd also to fight resolutely, in order to safeguard this system of values, which terrorism wishes to ignore.
Lisäksi meidän on oltava lujia, nimenomaan suojellaksemme tuota arvojärjestelmää, jonka terrorismi tahtoo jättää huomiotta.
EnglishOur system of values, the values in which we share, must not take second place to legal and political opportunism.
Arvojärjestelmämme eli kaikille yhteiset arvomme eivät saa olla toissijaisia oikeudelliseen ja poliittiseen opportunismiin nähden.
EnglishAt the same time I expect changes to the European system of values, to encourage European society to accept greater risk.
Samalla toivon muutosta eurooppalaiseen arvojärjestelmään, eurooppalaisen yhteiskunnan rohkaisemista suurempaan riskinottoon.
EnglishIt is also a system of values that should be constantly uppermost in our minds, and not just when it suits us.
Se on myös sellaisten arvojen järjestelmä, joiden olisi oltava meille kaikkein tärkeintä jatkuvasti eikä vain silloin, kun se sopii meille.
EnglishThe principles that underpin our democratic system of values must never be abandoned, for it is they that distinguish us from terrorists.
Demokraattista arvojärjestelmäämme tukevia arvoja ei saa koskaan hylätä, sillä ne erottavat meidän terroristeista.
EnglishWith our European system of values, are we not concerned here with innovation in education, innovation in social learning?
Eikö meille ole täällä eurooppalaisen arvojärjestelmän myötä kyse koulutuksen innovaatioista ja yhteiskunnallisen oppimisen innovaatioista?
EnglishSome of the measures taken were criticised by Europeans or regarded as being completely incompatible with our common system of values.
Eurooppalaiset arvostelivat joitakin Yhdysvaltojen toimista tai pitivät niitä täysin yhteensopimattomina yhteisen arvojärjestelmämme kanssa.
EnglishThe European Union is founded on a system of values with regard to which the countries of Latin America have made significant progress in recent years.
Euroopan unioni perustuu arvojärjestelmään, jonka osalta Latinalaisen Amerikan maat ovat edistyneet viime vuosina merkittävästi.
EnglishThe ideological justification is provided by a system of values designed by male thinkers and founded on men' s perception of reality.
Ideologisen perustelun lähtökohtana on arvojärjestelmä, joka on miehisten ajattelijoiden luoma ja joka rakentuu miesten todellisuuskäsityksen pohjalle.
EnglishWith a common general system of values it can create for itself the thing that people first look at when they meet, a face.
Unioni voi saada aikaan yhteisellä ja yleisellä arvojärjestelmällä sen, mihin ihmiset kiinnittävät ensiksi huomionsa kohdatessaan toinen toisensa, nimittäin kasvot.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "system of values" suomeksi

of prepositio
Finnish
values substantiivi
Finnish
system substantiivi