EN

symbols {monikko}

volume_up
symbols
As is well known, symbols are worth more than any slogan or words.
Kuten hyvin tiedetään, symbolit ovat arvokkaampia kuin iskulauseet tai sanat.
So we could deliberately erase some symbols, and we can ask it to predict the missing symbols.
Voimme tarkoituksellisesti poistaa symboleja ja pyytää sitä ennustamaan puuttuvat symbolit.
(FR) Symbols are to sentiment what allegories are to thought.
(FR) Symbolit ovat tunteille sitä, mitä vertaukset ovat ajatuksille.

Esimerkkejä "symbols"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe symbols are one approach, helping them to feel closer to the European Union.
Tunnukset ovat yksi tapa auttaa heitä tuntemaan Euroopan unioni läheisemmäksi.
EnglishIn Windows, a password can be made up of letters, numbers, symbols, and spaces.
Windowsin salasana voi sisältää kirjaimia, numeroita, merkkejä ja välilyöntejä.
EnglishOur citizens will not be satisfied with symbols and fine declarations alone.
Kansalaisia ei voida tyydyttää ainoastaan symboleilla ja kauniilla selityksillä.
EnglishIt appears that they have decided that symbols and anthems will solve the problem.
He näyttävät päättäneen, että tunnukset ja hymnit ratkaisevat tämän ongelman.
EnglishMadam rapporteur, you yourself have seen the problems with new signs and symbols.
Rouva esittelijä, näettehän, kuinka uusien tunnusten, uusien symbolien käyttö sujuu.
EnglishOne can readily understand that every institution should wish to use specific symbols.
On helppo ymmärtää, että jokainen toimielin haluaa käyttää erityisiä tunnuksia.
EnglishWe have learned to be creative with the heritage of sovereignty and symbols.
Olemme oppineet suhtautumaan luovasti itsemääräämisoikeuden ja symbolien perintöön.
EnglishTo rely on the strength of symbols, on either side, is to hold on to a myth.
Tukeutuminen symboleihin puolin ja toisin merkitsee takertumista myytteihin.
EnglishI therefore consider this enthusiasm for national symbols to be going a bit too far.
Tämänkin vuoksi pidän tätä innostusta kansalliseen symbolismiin hiukan liioiteltuna.
EnglishThey also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
Heillä on myös valtion asemaa osoittavia symboleja, kuten erillinen valuutta ja lippu.
EnglishAlthough it tries to be rational, it operates on the basis of symbols, too.
Vaikka yhteisö pyrkii rationaalisuuteen, se toimii myös symbolien pohjalta.
EnglishEurope to be giving ‘visible clothing’ through more powerful symbols, such as
Euroopalle annetaan "näkyvä vaatetus" esimerkiksi seuraavien vahvojen symbolien avulla:
EnglishI do not know what led Hungarian diplomats to demean the symbols of their own history.
En tiedä, mikä sai unkarilaiset diplomaatit halventamaan oman historiansa symboleja.
EnglishBoth men are symbols of the struggle for peace, freedom and democracy.
Molemmat henkilöt symboloivat taistelua rauhan, vapauden ja demokratian puolesta.
EnglishAnd as far as symbols go, Madam President, I prefer that of solidarity.
Arvoisa puhemies, valitsen kaikista symboleista mieluiten solidaarisuuden symbolin.
EnglishThese symbols continue to be vehicles of the values on which the European Union is based.
Tunnukset julistavat edelleen niitä arvoja, joihin Euroopan unioni perustuu.
EnglishThe most important task is the coordination of national and European symbols.
Ennen kaikkea on pystyttävä sovittamaan yhteen kansalliset merkit ja eurooppalainen merkki.
EnglishA jumble of symbols alienates consumers rather than informing them.
Merkkiviidakko pikemminkin vieraannuttaa kuluttajia kuin tarjoaa näille tietoa.
EnglishHave you seen, Viktor, where the symbols that we cherish are placed in this hall?
Oletteko nähnyt, Viktor, mihin meidän arvossa pitämämme symbolit on tässä salissa sijoitettu?
EnglishIt is symbolic, and symbols are important in issues of war and peace, especially now.
Asia on vertauskuvallinen, ja vertauskuvat ovat tärkeitä sodassa ja rauhassa, etenkin nyt.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "symbol":

symbol
symbolic
symbolism