EN

Swiss {adjektiivi}

volume_up
Nineteen are American and one is Swiss – none is within the European Union.
Yhdeksäntoista näistä on amerikkalaisia ja yksi sveitsiläinen – yksikään niistä ei siis sijaitse Euroopan unionissa.
And what's really interesting is that when I go to companies in Switzerland, they tell me, "This is a uniquely Swiss problem."
On mielenkiitoista, että mennessäni Sveitsiin, minulle sanotaan: "Se on sveitsiläinen ongelma."
Recently a Swiss newspaper revealed that there is just one man – Meinolf Lüdenbach – behind most of these organisations.
Sveitsiläinen sanomalehti paljasti äskettäin, että useimpien näiden organisaatioiden takana on vain yksi mies – Meinolf Lüdenbach.

Esimerkkejä "Swiss"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is not only the Swiss who stand to gain from this; so do our fellow-citizens.
Tästä eivät hyödy ainoastaan Sveitsin vaan myös Euroopan unionin kansalaiset.
EnglishEC-Swiss Confederation Agreement on Scientific and Technical Cooperation (vote)
EY:n ja Sveitsin tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus (äänestys)
EnglishBut since it has become a Member of the Union, the Swiss are on their own.
Sen jälkeen kun se liittyi Euroopan unionin jäseneksi, sveitsiläiset ovat yksin.
EnglishOr even in the Swiss office of Google, which perhaps has the most wacky ideas of all.
Tai jopa Googlen Sveitsin toimistossa, jossa on ehkä kaikkein hulluimmat ideat.
EnglishHe also, however, referred to what he called 'the Swiss model agreement on road tolls'.
Hänkin kuitenkin viittasi Sveitsin malliin perustuvaan sopimukseen tietulleista.
EnglishThese have seen the prospering of both the Swiss and Member States of the European Union.
Niiden aikana sekä Sveitsi että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat vaurastuneet.
EnglishThe Swiss Government has, in recent weeks, shown some flexibility in the negotiations.
Sveitsin hallitus on viime viikkojen aikana osoittanut joustavuutta neuvotteluissa.
EnglishIf Switzerland wants to take care of its citizens' environment, that is a Swiss matter.
Jos Sveitsi nyt haluaa huolehtia kansalaistensa ympäristöstä, on se Sveitsin asia.
EnglishWhy then do we keep bullying and hectoring the Swiss over their refusal to join us?
Miksi pelottelemme ja uhkailemme sveitsiläisiä, kun he kieltäytyvät liittymästä EU:hun?
EnglishAlthough Switzerland is not a Member State, Swiss people are informed Europeans.
Vaikka Sveitsi ei olekaan EU:n jäsenvaltio, sveitsiläiset ovat valistuneita eurooppalaisia.
EnglishIn part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
Tämä johtuu toki osaksi Sveitsin tekemästä sopimuksesta Brysselin kanssa.
EnglishIn technological matters, too, the Swiss, in little Switzerland, are years ahead of the EU.
Sveitsiläiset ovat myös teknologisesti pienessä Sveitsissään vuosia EU:ta edellä.
EnglishWe have been discussing this issue with the Swiss authorities since 2005.
Olemme keskustelleet tästä asiasta Sveitsin viranomaisten kanssa vuodesta 2005 lähtien.
EnglishI very much hope that the Swiss Federal Railways will be taken as a model.
Toivon erityisesti, että Sveitsin valtionrautateitä käytetään esikuvana.
EnglishIt seems that the Swiss authorities have agreed to make concessions.
Näyttäisi siltä, että Sveitsin viranomaiset ovat suostuneet tekemään myönnytyksiä.
EnglishExtension of swap agreements with the Federal Reserve System and the Swiss National Bank
Swap-sopimusten jatkaminen Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa
EnglishThe Swiss example should give us pause to reflect on the concerns that people have.
Sveitsin esimerkin olisi saatava meidät pysähtymään ja pohtimaan kansalaisten huolenaiheita.
EnglishFor their part, these countries have flung open their doors to Swiss capital investments.
Uudet jäsenvaltiot ovat puolestaan avanneet ovensa sveitsiläisille pääomasijoituksille.
EnglishWe have already seen the example of the Swiss blackout, which caused the blackout in Italy.
Olemme jo nähneet esimerkin, jossa sähkökatko Sveitsissä aiheutti sähkökatkon Italiassa.
EnglishThat is why I am calling on both the Commission and our Swiss neighbours.
Tämän pyynnön esitän komissiolle ja sveitsiläisille naapureillemme.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Swiss":

Swiss
Swiss roll
English