EN

sweeping {adjektiivi}

volume_up
The EU does not need further sweeping and expensive projects.
Euroopan unioni ei tarvitse enempää laaja-alaisia ja kalliita hankkeita.
Such an opportunity is far-ranging and wide-sweeping and is open to almost unlimited interpretation.
Tällainen mahdollisuus on kauaskantoinen ja laaja-alainen, ja sitä voidaan tulkita lähestulkoon miten vain.
Permanent education is a sweeping term and can range from teaching correct manners to very technical further training courses, from infant education to university courses.
Elinikäinen oppiminen on laaja käsite, ja se voi ulottua hyvien tapojen opettamisesta hyvin teknisiin jatko-opiskeluun liittyviin kursseihin, ja pikkulasten opetuksesta korkeakoulukursseihin.
The report is sweeping and poorly formulated, at the same time as diluting and devaluing the concept of human rights.
Mietintö on yleistävä ja kehnosti laadittu sekä samalla ihmisoikeuksien käsitettä heikentävä ja alentava.

Esimerkkejä "sweeping"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere are also a number of points in the resolution that I feel are a little too sweeping.
Päätöslauselmassa on myös kohtia, jotka ovat mielestäni hieman ajattelemattomia.
EnglishThe Katiforis report cautions against sweeping changes at this time.
Katiforisin mietinnössä varoitetaan käynnissä olevista perusteellisista muutoksista.
EnglishThat is why sweeping reforms are necessary and, hence, a widened IGC agenda.
Siksi perusteelliset uudistukset ja samoin HVK:n laajennettu esityslista ovat välttämättömiä.
EnglishThe fury of the earthquake highlighted the insensitivity of the capitalism sweeping the area.
Maanjäristyksen raivokkuus toi esiin alueella leviävän kapitalismin tunteettomuuden.
EnglishThe European Parliament must not make such sweeping statements on such an important issue.
Euroopan parlamentti ei saa antaa noin yleisluontoisia lausuntoja näin tärkeästä asiasta.
EnglishToday, as you know, an international hurricane is sweeping the world.
Kuten tiedätte, kansainvälinen pyörremyrsky pyyhkäisee nyt yli maailman.
EnglishCover-ups or even sweeping issues under the carpet are not the answer.
Peitteleminen tai maton alle lakaiseminen eivät ole mitään ratkaisuja.
EnglishA regression towards authoritarian practices is sweeping the country.
Taantuminen kohti autoritaarisia käytäntöjä on leviämässä pitkin maata.
EnglishFinally, I have come to the third point, which may well be the most sweeping in my report.
Lopuksi kolmas ja ehkäpä kaikkein laajakantoisin kohta mietinnössäni.
EnglishHarassment and sweeping accusations of separatism continue to be the order of the day.
Heitä häiritään ja heitä vastaan esitetään separatismia koskevia yleistäviä syytöksiä päivittäin.
EnglishI firmly repudiate these sweeping denigrations of our staff and of the staff of this House.
Torjun jyrkästi nämä ylimalkaiset omien henkilöidemme ja parlamentin henkilöstön panettelut.
EnglishBy way of conclusion, Mr President, I do not believe that one should make sweeping generalisations.
Arvoisa puhemies, lopuksi totean, ettei kaikkia pidä mielestäni panna samaan nippuun.
EnglishSecondly, it needs to be less sweeping in certain places.
Arvoisa puhemies, toiseksi päätöslauselmaa on muutettava hieman parista kohdasta.
EnglishSince then, calls for sweeping political and social reforms have been on the increase.
Siitä lähtien vaatimukset perusluonteisista poliittisista ja sosiaalisista uudistuksista kasvoivat.
EnglishIn truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
Tosiasiassa meidän on syytä olla tyytymättömiä kaikkiin näihin toimenpiteisiin, jotka ovat kiemurtelevia.
EnglishThe EU does not need further sweeping and expensive projects.
Euroopan unioni ei tarvitse enempää laaja-alaisia ja kalliita hankkeita.
EnglishThe proposals before us grant the Commission sweeping new powers.
Nyt tarkasteltavana olevilla ehdotuksilla annetaan komissiolle laajamittaisia uusia valtuuksia.
EnglishA wave of anti-Muslim sentiment is currently sweeping across Europe.
Euroopan yli kulkee tällä hetkellä islaminvastainen aalto.
EnglishAnd we make sweeping judgments and inferences from body language.
Merkittäviä arvioita ja päätöksiä tehdään elekielen pohjalta.
EnglishMr Medina, you do not need to worry that the Commission is sweeping complaints under the carpet.
Hyvä Manuel Medina Ortega, teidän ei tarvitse pelätä, että komissio lakaisee valitukset maton alle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sweeping":

sweeping
English
sweep