EN

surveys {monikko}

volume_up
Farm structure surveys and the survey on agricultural production methods (
Maatalousalan yritysrakenteita ja tuotantomenetelmiä koskevat tutkimukset (
Community surveys on the structure of agricultural holdings (vote)
Maatilojen rakennetta koskevat tutkimukset (äänestys)
Surveys show there are differences in the way in which men and women use Internet services.
Tutkimukset osoittavat, että miehet ja naiset käyttävät Internet-palveluja eri tavoin.
surveys
We know, and Eurobarometer surveys confirm, that the mainstream national channels remain the favourite information source of the EU population.
Me tiedämme - ja Eurobarometrin kyselyt vahvistavat - että kansalliset pääkanavat ovat edelleen EU:n asukkaiden suosituin tietolähde.
Other surveys in the past have always confirmed that this applies both to Germans and to the citizens in most other Member States of the Union.
Muut aiemmin tehdyt kyselyt ovat vahvistaneet yhä uudelleen, että tämä ei koske ainoastaan saksalaisia vaan myös useimpien muiden unionin valtioiden kansalaisia.
Nor, finally, can anyone deny that these are problems that, quite legitimately, are of very great concern to EU citizens, as shown by all the polls and surveys.
Kukaan ei voi myöskään kiistää näitä ongelmia, jotka aiheuttavat aivan perustellusti huolta EU:n kansalaisille, kuten kyselyt ja tutkimukset osoittavat.

Esimerkkejä "surveys"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSurveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.
On tosin tehty kyselyjä, mutta kyselyjen tuloksia ei edelleenkään ole vahvistettu.
EnglishFurther initiatives at Community level will depend on the outcome of these surveys.
Yhteisön tason jatkotoimenpiteet riippuvat näiden selvitysten tuloksista.
EnglishI would just say in passing that we are carrying out regular quantitative surveys.
Mainitsen tässä vain lyhyesti, että me teemme säännöllisiä kvantitatiivisia tutkimuksia.
EnglishFarm structure surveys and the survey on agricultural production methods (
Maatalousalan yritysrakenteita ja tuotantomenetelmiä koskevat tutkimukset (
EnglishWe hear about surveys, information gatherings, and stakeholder meetings.
Meille kerrotaan selvityksistä, tiedon lisääntymisestä ja sidosryhmien tapaamisista.
EnglishAccording to the surveys, half the population of the Union can speak one foreign language.
Tutkimusten mukaan puolet unionin väestöstä osaa puhua yhtä vierasta kieltä.
EnglishI believe that surveys, polls, conferences and information campaigns are not enough.
Selvitykset, mielipidetutkimukset, konferenssit ja tiedotuskampanjat eivät mielestäni riitä.
EnglishSurveys show there are differences in the way in which men and women use Internet services.
Tutkimukset osoittavat, että miehet ja naiset käyttävät Internet-palveluja eri tavoin.
EnglishThese are described in the attached surveys of individual countries.
Näitä asioita kuvataan yksittäisiä maita koskevissa mukaan liitetyissä selvityksissä.
EnglishSurveys show that the problem lies not in language barriers but in legislation.
Tutkimusten mukaan ongelma ei ole kielimuuri vaan lainsäädäntö.
EnglishThis we know from the Eurobarometer surveys and from all our contacts.
Tämän tiedämme Eurobarometri-kyselyjen perusteella ja kaikkien kontaktiemme perusteella.
EnglishYou who quoted surveys to us just now should know that the answer is 'no'.
Meille juuri äsken tutkimusten tuloksia esitelleiden pitäisi tietää, että vastaus on kieltävä.
EnglishAs regards the social field, household budget surveys should be carried out more often.
Sosiaalialaan liittyviä kotitalouksien rahankäyttöä koskevia tutkimuksia pitäisi tehdä useammin.
EnglishThe most recent surveys show an astonishing level of ignorance about the disease among the young.
Tuoreista selvityksistä ilmenee, että nuoret ovat ällistyttävän huonosti perillä taudista.
EnglishSurveys show that the influx of tourists is higher during holiday periods and at weekends.
Kyselytutkimukset osoittavat, että matkailijavirrat ovat suurempia loma-aikoina ja viikonloppuisin.
EnglishWe have all seen surveys that show that air traffic is going to increase in the coming years.
Olemme kaikki nähneet tutkimuksia, joissa todetaan, että ilmaliikenne lisääntyy tulevina vuosina.
EnglishI have also reserved funds to support retrieval surveys of ghost nets.
Näitä pysyviä toimenpiteitä toteutetaan myös muilla alueilla, ja ne korvaavat täyden kalastuskiellon.
EnglishBut in June, I got a mail in my inbox from Demographic Health Surveys, and it showed good news from Kenya.
Mutta kesäkuussa sain sähköpostia Demographic Health Surveys -laitokselta.
EnglishThere is no reason why these surveys should not be updated again.
Ei ole syitä, miksi tutkimuksia ei voitaisi jälleen päivittää.
EnglishSurveys show that the intellectual capacity of people with physical disabilities is very often under-estimated.
Tutkimusten mukaan fyysisesti vammaisten älykkyyttä aliarvioidaan hyvin usein.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "survey":

survey