"surplus" - Suomenkielinen käännös

EN

"surplus" suomeksi

EN

surplus {substantiivi}

volume_up
surplus (myös: residue)
A budgetary surplus in national budgetary policy is a good thing, it is a saving.
Talousarvion ylijäämä on kansallisessa budjettipolitiikassa hyvä asia, se on säästöä.
Secondly, it was noted that the budgetary surplus had fallen appreciably.
Lisäksi huomasimme, että julkisen talouden ylijäämä oli vähentynyt huomattavasti.
The surplus in the agriculture budget is changing due to the impact of global markets.
Maatalousbudjetin ylijäämä vaihtelee maailmanlaajuisten markkinoiden vaikutuksesta johtuen.

Esimerkkejä "surplus"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe also have a tragic surplus of labour in the form of people who are unemployed.
Lisäksi Euroopassa on valitettavasti liikaa työvoimaa, mikä ilmenee työttömyytenä.
EnglishThe funding of research into surplus embryos only complicates this cooperation.
Ylimääräisten ihmisalkioiden tutkimuksen rahoitus mutkistaa tätä yhteistyötä.
EnglishSince 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
Koska vuonna 2007 ilmeisesti syntyi ylijäämää, he ovat huolissaan tulevaisuudestaan.
EnglishThe future objective is for a 'close to balance' or 'in surplus' budgetary position.
Tavoite on jatkossakin lähellä tasapainoa oleva tai ylijäämäinen julkinen talous.
EnglishThe European Union budget for 1999 closed with a large surplus of EUR 3.2 billion.
Euroopan unionin vuoden 1999 talousarvio oli jopa 3,2 miljardia ylijäämäinen.
EnglishA budgetary surplus in national budgetary policy is a good thing, it is a saving.
Talousarvion ylijäämä on kansallisessa budjettipolitiikassa hyvä asia, se on säästöä.
EnglishThe budget books for 2001 did indeed reveal a surplus of EUR 15 billion at year-end.
Vuoden 2001 tilit olivat vuoden lopussa tosiaankin 15 miljardia euroa ylijäämäiset.
EnglishSecondly, it was noted that the budgetary surplus had fallen appreciably.
Lisäksi huomasimme, että julkisen talouden ylijäämä oli vähentynyt huomattavasti.
EnglishWhen other details are taken into consideration, we had a real surplus of around 9%.
Kun kaikki yksityiskohdat otetaan huomioon, todellinen ylijäämä on noin 9 prosenttia.
EnglishAn increase on this scale would only result in an enormous surplus in the first year.
Tällainen merkittävä lisäys aiheuttaisi vain suuren ylijäämän ensi vuodelle.
EnglishThe total surplus for those three years amounts to some 23 000 billion.
Näiden kolmen vuoden aikana varoja on jäänyt käyttämättä noin 23 000 miljardia.
EnglishInsofar as such surplus income arises, control obviously needs to be guaranteed.
Mikäli sellaisia varojen ylijäämiä syntyy, on itsestään selvää, että valvonta on taattava.
EnglishToday it is Terni and the thousand jobs deemed surplus to requirements.
Nyt on Ternin vuoro; tällä kertaa tuhat työpaikkaa on katsottu tarpeettomiksi.
EnglishThis report addresses the surplus resulting from the execution of the budget for 2004.
Tämä mietintö käsittelee vuoden 2004 talousarvion toteuttamisesta jäänyttä ylijäämää.
EnglishHaving regard to the great surplus we must therefore reverse the roles.
Tämän valtavan ylijäämän vuoksi meidän on vaihdettava roolit päinvastaisiksi.
EnglishBesides, biogas enables us to turn surplus agricultural land in Europe to good effect.
Sitä paitsi biokaasun avulla saamme Euroopan ylimääräisen viljelymaan hyvään käyttöön.
EnglishWe must cut deficits to achieve a balance, or even a budget surplus.
Vajeita on pienennettävä, jotta saavutettaisiin tasapaino, jopa budjettiylijäämä.
EnglishDraft amending budget No 4/2010: Section III - Commission (2009 surplus) (
Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2010: Pääluokka III - Komissio (vuoden 2009 ylijäämä) (
EnglishThat means budget a surplus of 1.3% leaving aside the second pillar.
Tämä tarkoittaa 1,3 prosentin budjettiylijäämää jättäen sivuun toisen pilarin.
EnglishThe unwanted side-effect is overproduction with mountains of surplus produce.
Ylituotannon kielteisiä vaikutuksia on eri tuotteiden suurten ylimäärävarastojen syntyminen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "surplus":

surplus