EN

supports {monikko}

volume_up
supports (myös: backups)
You will have taken note of the fact that the supports there have been decoupled from production.
Olette varmasti huomanneet, että YMP-tuet eivät ole riippuvaisia tuotannosta.
Somebody made reference to the fact of the CAP supports being more focussed on large farmers than on small farmers.
Joku viittasi siihen, että YMP:n tuet kohdistetaan pikemminkin suuriin kuin pieniin viljelyksiin.

Esimerkkejä "supports"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English- (DE) My group supports the recommendation on the ACP/EC Partnership Agreement.
. (DE) Meidän ryhmämme kannattaa AKT-EU-kumppanuussopimusta koskevaa suositusta.
EnglishIt is because the resolution supports this assessment that I cannot endorse it.
Koska päätöslauselmassa tuetaan tätä arvioita, en voi kannattaa päätöslauselmaa.
EnglishOn trade and development: my group supports the everything but arms proposition.
Kaupasta ja kehityksestä: ryhmäni kannattaa "kaikkea paitsi aseita" -ehdotusta.
EnglishLadies and gentlemen, the Commission supports all the proposed amendments adopted.
Hyvät parlamentin jäsenet, komissio kannattaa kaikkia hyväksyttyjä tarkistuksia.
EnglishThe Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
Komissio on tyytyväinen mietintöön ja kannattaa joitakin ehdotettuja tarkistuksia.
EnglishI am delighted that, on the whole, Parliament supports the Commission’s proposal.
Olen tyytyväinen, että kaiken kaikkiaan parlamentti tukee komission ehdotusta.
EnglishIf your PC’s screen is a touch screen, it will describe what input it supports.
Jos tietokoneessasi on kosketusnäyttö, näet tuettujen syöttötoimintojen kuvaukset.
EnglishThe Commission also supports the proposed flexible period of validity of the card.
Komissio hyväksyy myös ehdotuksen, joka koskee kortin joustavaa voimassaoloaikaa.
EnglishThe Parliament supports the Commission and there is a conflict with the Council.
Parlamentti tukee komission ehdotusta, ja neuvoston kanssa on jouduttu konfliktiin.
EnglishThis House will certainly not be making a mistake if it supports this position.
Euroopan parlamentti ei tee mitään virhettä, jos se asettuu samalle kannalle.
EnglishMy group supports the report; we take a slightly different view on the last point.
Ryhmä kannattaa mietintöä, mutta viimeisestä kohdasta olemme vähän eri mieltä.
EnglishAccording to Commissioner Rehn the Commission supports President Ahtisaari's plan.
Komission jäsenen Rehnin mukaan komissio tukee presidentti Ahtisaaren suunnitelmaa.
EnglishThis idea is most innovative and the Commission fully supports it in principle.
Ajatus on hyvin innovatiivinen, ja komissio kannattaa sitä lähtökohtaisesti.
EnglishIf your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
Jos tietokone tukee jotakin näistä, sen voi mahdollisesti liittää televisioon.
EnglishI understand that the European Commission supports Parliament in this involvement.
Olen ymmärtänyt, että Euroopan komissio tukee parlamenttia tässä tärkeässä asiassa.
EnglishIn this respect, the resolution we have before us supports the proposed policy.
Tässä mielessä käsiteltävänä oleva päätöslauselma tukee tulevaa politiikkaa.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the PPE Group supports the joint resolution.
Arvoisa puhemies ja hyvät naiset ja herrat, PPE-ryhmä tukee yhteistä päätöslauselmaa.
EnglishThe Commission broadly supports many of the proposals and analyses in this report.
Komissio kannattaa hyvin suurelta osin mietinnössä olevia ehdotuksia ja analyyseja.
EnglishMr President, my group supports the reports by Mrs Zimmermann and Mrs Reding.
Arvoisa puhemies, puolueryhmäni kannattaa Zimmermannin ja Redingin mietintöjä.
EnglishWhen shall we finally understand that this policy supports Ankara's arrogance?
Koska ymmärrämme lopulta, että tällä politiikalla pönkitetään Turkin ylimielisyyttä?