EN

to supervise {verbi}

volume_up
What is the point of financing and supervising elections, if we then refuse to recognise those who have chosen the ballot box over arms?
Mitä hyötyä on rahoittaa ja tarkkailla vaaleja, jos kerran kieltäydymme tunnustamasta niitä, jotka ovat valinneet aseiden sijasta vaaliuurnan?
- supervise the market independently of the pharmaceutical industry;
- valvoa markkinoita lääketeollisuudesta riippumatta;
Parliament suggested that the European Central Bank might supervise the EIB.
Parlamentti ehdotti, että Euroopan keskuspankki voisi valvoa EIP:a.
We must supervise food safety at a European level.
Meidän täytyy valvoa elintarviketurvallisuutta Euroopan tasolla.

Esimerkkejä "to supervise"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishToo many parallel concentric circles create a system which is difficult to supervise.
Liian monet rinnakkaiset samankeskiset ympyrät luovat vaikeatajuisen järjestelmän.
EnglishNeither the Central Bank nor the Commission will supervise these agencies.
Luottoluokituslaitoksia ei tule valvomaan Euroopan keskuspankki eikä komissio.
EnglishEurope’s motto must not become, , ‘supervise, suspect, suppress’.
Euroopan unionin motoksi ei saa tulla todellakaan "tarkkaile, epäile, kukista".
EnglishIt is we who supervise, whereas that is not the case with the President of the Council.
Me valvomme, kun taas neuvoston puheenjohtajan osalta asia ei ole niin.
EnglishParliament suggested that the European Central Bank might supervise the EIB.
Parlamentti ehdotti, että Euroopan keskuspankki voisi valvoa EIP:a.
EnglishSecondly, we must supervise elections there with international observers.
Toiseksi kansainvälisten tarkkailijoiden on valvottava alueen vaaleja.
EnglishThese amendments would also make the objectives awkward to deal with and difficult to supervise.
Nämä tarkistukset tekisivät tavoitteiden käsittelyn hankalaksi ja vaikeaksi valvoa.
EnglishUnder Article 88, the Commission is obliged to supervise state aid.
88 artiklan mukaan komissio on velvollinen valvomaan valtiollisia tukia.
EnglishIt is the result of choosing not to adequately supervise the activities of the financial markets.
Syynä on päätös luopua rahoitusmarkkinatoimien asianmukaisesta valvonnasta.
EnglishParliament must have better opportunities to supervise the Commission and to hold it to account.
Parlamentin on saatava paremmat mahdollisuudet valvoa komissiota ja vaatia sitä tilille.
EnglishThe EIB continues to be, from our perspective, an institution which it is not possible to supervise.
EIP on meidän näkökulmastamme edelleen laitos, jota on mahdotonta valvoa.
EnglishThe Member States must supervise the facilities themselves and the means by which species are transported.
Jäsenvaltioiden on valvottava itse laitoksia ja tapoja, joilla lajeja siirretään.
EnglishThe Summit failed to agree an effective regime to supervise the financial system in Europe.
Huippukokouksessa ei saatu aikaan sopimusta Euroopan rahoitusjärjestelmän tehokkaasta valvonnasta.
EnglishAgencies which supervise financial institutions have begun their work.
Rahoituslaitoksia valvovat virastot ovat aloittaneet työnsä.
EnglishFor the Commission's part, we shall supervise and support this strategy, which has evolved from the bottom up.
Komissio seuraa ja tukee tätä strategiaa, joka on muotoutunut alhaalta ylöspäin.
EnglishSince the setting-up of Europol, the European Parliament has pointed out the need to supervise it.
Euroopan parlamentti on Europolin perustamisesta lähtien korostanut tarvetta varmistaa sen valvonta.
EnglishIts main power will be to supervise agencies of this kind.
Sen pääasiallinen valtuus on tämänkaltaisten laitosten valvonta.
EnglishNaturally, it might be claimed that the exporter is unable to supervise the transportation process.
Luonnollisesti voidaan aina väittää, että viejällä ei ole mahdollisuuksia kontrolloida kuljetuksia.
EnglishAnd they actually monitor and supervise 150 schools for 7,000 children.
He seuraavat ja valvovat 150 koulua ja 7 000 lasta.
English- supervise the market independently of the pharmaceutical industry;
- valvoa markkinoita lääketeollisuudesta riippumatta;

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supervision":

supervision