"to summon" - Suomenkielinen käännös

EN

"to summon" suomeksi

EN

to summon {verbi}

volume_up
At the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency.
Olemme puheenjohtajakokouksissa päättäneet kutsua oikeusasiamiehen ja komission puheenjohtaja Prodin keskustelemaan avoimuudesta.
I do not know whether an official summons or invitation was issued, or whether it was declined.
En tiedä, lähetettiinkö hänelle virallista kutsua tai kieltäytyikö hän siitä.
Secondly, committees of inquiry must be granted a general right to summon witnesses, swear them in and impose penalties for infringements of the rules.
Toiseksi, tutkintavaliokunnalla tulee olla yleisesti ottaen oikeus kutsua todistajia, vannottaa heitä ja antaa rangaistuksia rikkeiden tapahduttua.
The Commission is not summoning Spain and Portugal before a European court.
Komissio ei aio haastaa Espanjaa ja Portugalia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.
Since most of the Commission is here, it would make sense to summon all our colleagues in order to hold a real debate on what the European Union is going to be.
Koska suurin osa komission jäsenistä on täällä, olisi järkevää kutsua koolle kaikki kollegamme keskustellaksemme toden teolla siitä, millaiseksi Euroopan unioni on muodostumassa.

Esimerkkejä "to summon"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe must summon up all our energy, capacity for invention and sense of responsibility.
Meidän on käytettävä kaikki tarmomme, kekseliäisyytemme ja vastuuntuntomme.
EnglishTogether we must summon up the courage and will to meet the challenges of the 21st century.
Meidän on yhdessä kerättävä rohkeutta ja tahtoa vastataksemme 2000-luvun haasteisiin.
EnglishWe must realise that we cannot only summon the UN when we need it.
YK: ta ei saa lainata vain silloin, kun sitä juuri tarvitaan, sekin pitäisi tietää.
EnglishHe was a virtual skeleton, yet he could still summon the courage and the will to move.
Sittenkin hän pystyi keräämään rohkeutensa ja tahtonsa liikkua.
EnglishWe need to summon up the political will actually to get on with it.
Meidän on osoitettava poliittista tahtoa, jolla myös toteutamme tämän.
EnglishWe should summon up the courage to look our own people in the eye and accept their judgments.
Meidän pitäisi koota rohkeutta katsoa omaa kansaamme silmiin ja hyväksyä heidän tuomionsa.
EnglishLet me give two reasons why I think it essential that you summon up the courage to do this.
Esitän nyt kaksi syytä, joiden vuoksi teidän olisi mielestäni rohkaistava itsenne ja tehtävä niin.
EnglishHere, the Commission must summon up the courage to state the reasons for this.
Komissiolla on oltava rohkeutta kertoa syyt siihen.
EnglishIf this was the right way to go, why do you not summon up the courage to say that the war is the wrong way?
Jos se oli oikea tapa edetä, miksi teillä ei ole sisua sanoa, että sota on väärä tapa?
EnglishThey could not even be bothered to summon a tourism council.
Se ei edes vaivautunut kutsumaan koolle matkailuneuvostoa.
EnglishIn difficult times, our Parliament has been able to launch ideas and summon the European spirit.
Vaikeinakin aikoina parlamenttimme on pystynyt esittämään uusia ajatuksia ja pitämään yllä eurooppalaista henkeä.
EnglishNo, the key question is this: will they summon the strength to overhaul the systems per se in these countries?
Ei, tärkein kysymys kuuluu, onnistuvatko ne keräämään rohkeutta tarkistaa koko järjestelmää sinänsä näissä valtioissa.
EnglishThe key question for these countries is this: will they manage to summon the strength to undertake reforms?
Kyseisten jäsenvaltioiden osalta tärkein kysymys kuuluukin, onnistuvatko ne keräämään rohkeutta uudistusten toteuttamiseen.
EnglishNot all his colleagues in the European Council can manage to summon up the nerve to come here and affirm their belief in Europe.
Kaikki hänen kollegansa Eurooppa-neuvostossa eivät saa kerättyä rohkeutta tulla tänne ja vakuuttaa uskoaan Eurooppaan.
EnglishIn the past, it has repeatedly proved able to summon up the necessary creativity and will to overcome great challenges.
Se on osoittanut historiansa aikana toistuvasti kykynsä tarvittavan luovuuden ja tahdon kokoamiseksi selvitäkseen suurista haasteista.
EnglishAt the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency.
Olemme puheenjohtajakokouksissa päättäneet kutsua oikeusasiamiehen ja komission puheenjohtaja Prodin keskustelemaan avoimuudesta.
EnglishWe must summon up the same courage and far-sightedness as did the founding fathers of European unity fifty years ago.
Meidän on kerättävä samaa rohkeutta ja suhtauduttava yhtä kaukokatseisesti Euroopan yhdentymiseen kuin sen alkuunpanijat 50 vuotta sitten.
EnglishEurope's leaders should bear in mind that they will be judged as individuals for the courage they summon up in Washington.
Eurooppalaisten johtajien olisi pidettävä mielessä, että heitä arvioidaan yksilöinä siitä rohkeudesta, jota he osoittavat Washingtonissa.
EnglishThis is why I firmly believe that the Council will summon up the strength to send out a clear signal at its meeting next week.
Siksi olenkin vakuuttunut siitä, että neuvosto saa koottua tarvittavat voimat antaakseen ensi viikon kokouksessaan kaikille selkeän viestin.
EnglishI call on both Commissioners to summon up all their courage to deal with this topic, and to combat the faint-heartedness of the Council.
Kehotan molempia komission jäseniä keräämään kaiken rohkeutensa tämän aiheen käsittelemiseksi ja neuvoston raukkamaisuuden torjumiseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "summoning":

summoning
English
summons