EN

sufficiently {adverbi}

volume_up
sufficiently (myös: adequately, plenty)
Local and regional authorities are not sufficiently involved in this approach.
Alue- ja paikallisviranomaiset eivät ole riittävästi mukana tässä menettelyssä.
At present this cost is not sufficiently reflected in the price of transport.
Näitä kuluja ei oteta riittävästi huomioon liikenteen hinnoittelussa.
These reforms are often misrepresented but not sufficiently implemented.
Kyseiset uudistukset esitetään usein väärässä valossa, eikä niitä toteuteta riittävästi.

Esimerkkejä "sufficiently"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would add that the Europe of the Member States is not sufficiently European.
Sanonkin teille, että jäsenvaltioiden Eurooppa ei ole riittävän eurooppalainen.
EnglishLocal and regional authorities are not sufficiently involved in this approach.
Alue- ja paikallisviranomaiset eivät ole riittävästi mukana tässä menettelyssä.
EnglishHowever, in many cases working conditions are not sufficiently family friendly.
Työolot eivät ole kuitenkaan monissa tapauksissa riittävän perheystävällisiä.
EnglishIts legislators are not yet sufficiently progressive to meet the challenges ahead.
Sen lainsäätäjät eivät ole vielä tarpeeksi edistyneitä tulevia haasteita ajatellen.
EnglishThe Commission is not yet sufficiently directing its aid towards reducing poverty.
Komissio ei vielä kohdenna tukeaan riittävän hyvin köyhyyden vähentämiseen.
EnglishWomen' s voices are still not being heard sufficiently in major policy areas.
Naisten ääniä ei vieläkään kuulla tarpeeksi tärkeillä poliittisilla aloilla.
EnglishThey were voting 'no' because this did not go in a sufficiently federalist direction.
He torjuivat ehdotuksen, koska asia ei edennyt riittävän federalistiseen suuntaan.
EnglishI hope that you will gather your strength sufficiently to be back here at 9 on the dot.
Toivon, että voimanne palautuvat sopivasti, jotta olisitte täällä tasan klo 21.
EnglishMany small companies are actively involved, but they do not cooperate sufficiently.
Alalla on paljon pieniä yrityksiä, jotka eivät tee riittävästi yhteistyötä keskenään.
EnglishHowever, this power is still not sufficiently taken into account at European level.
Tätä asiaa ei kuitenkaan ole riittävästi otettu huomioon yhteisön tasolla.
English(PT) Madam President, I am sorry if I did not make myself sufficiently clear.
(PT) Arvoisa puhemies, olen pahoillani, että en ilmaissut itseäni tarpeeksi selkeästi.
EnglishDoes this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
Korostetaanko tässä kuitenkaan riittävästi sitä kontekstia, jossa meidän on toimittava?
EnglishThis statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence.
Tämä lausunto oli Laosissa riittävän kumouksellinen antaakseen aihetta julmaan tuomioon.
EnglishIn addition, the government of Haiti has not been sufficiently involved.
Kaiken lisäksi Haitin hallitus ei ole riittävästi mukana jälleenrakennustyössä.
EnglishIt should be harmonised, Commissioner, but at a sufficiently high level.
Arvoisa komission jäsen, sen on oltava yhdenmukaistettu mutta riittävän korkea.
EnglishWe believe that the planned text was sufficiently clear to avoid severing links.
Meidän mielestämme kaavailtu teksti oli riittävän selkeä välien rikkomisen välttämiseksi.
EnglishThis very simple benchmark is still not being sufficiently recognised by GPs.
Vaikka raja on hyvin selkeä, lääkärit eivät ole ottaneet sitä tarpeeksi hyvin huomioon.
EnglishThe co-determination rights of workforce representatives are not sufficiently articulated.
Työntekijöiden edustusten osallistumisoikeuksia ei ole ilmaistu tarpeeksi hyvin.
EnglishThe discussion surrounding Galileo is sufficiently known; we have had it here too.
Galileon tiimoilta käyty keskustelu on hyvin tiedossa, ja olemme käyneet sitä täälläkin.
EnglishThe Commission's proposal unfortunately does not take this sufficiently into account.
Komission ehdotuksessa ei oteta näitä asioita riittävällä tavalla huomioon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "sufficiency":

sufficiency
self-sufficient