EN

to suffer [suffered|suffered] {verbi}

volume_up
There are the masochists who suffer as a result of the system, but who like to suffer.
Masokistit, jotka kärsivät järjestelmästä, haluavatkin kärsiä siitä.
We let taxpayers suffer, but protect the banks, asset managers and speculators.
Annamme veronmaksajien kärsiä, mutta suojelemme pankkeja, omaisuudenhoitajia ja keinottelijoita.
They cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability.'
He eivät mitenkään voi sairastaa Parkinsonin tautia tai kärsiä muustakaan vammasta."
It is unacceptable for fishermen to have to suffer extra for sole and plaice.
Emme voi hyväksyä sitä, että kalastajien on kärsittävä myös kieli- ja punakampelan vuoksi.
It is not acceptable that Europe should periodically have to suffer the consequences of America's faulty financial system.
Emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan pitäisi joutua kärsimään määräajoin Amerikan puutteellisen rahoitusjärjestelmän seurauksista.
The strategy suffers from an unacceptable imbalance and a lack of strategic vision for follow-through.
Strategia kärsii strategisen seurannan puuttumisesta ja epätasapainosta, mitä ei voida hyväksyä.
It is better for us to suffer a few days of poor publicity than to live with the consequences of a biased report.'
Meidän on parempi kestää muutama päivä kielteistä julkisuutta kuin kantaa puolueellisen raportin seuraukset."
Before allowing these talks to collapse, the world must ask itself how many more failures the WTO can suffer before it falls apart.
Ennen kuin neuvottelujen annetaan ajautua lopulliseen umpikujaan, maailman on mietittävä, kuinka monta epäonnistumista WTO vielä kestää, ennen kuin se hajoaa.
It will be some time before the full extent of the loss and damage suffered by the fishing industry is known.
Kestää vielä jonkin aikaa, ennen kuin kaikki kalataloudelle koituneet vahingot saadaan selville.
In spite of that the EU's proposals are actually insufficient if you look at what nature is suffering.
Mutta EU: nkaan ehdotukset eivät ole riittäviä, jos otetaan huomioon se, mitä luonto sietää.
It is quite plain that agriculture has suffered most from fluctuations in currency values and therefore also had to accept considerable income fluctuations and falls.
Maatalous on varsin selvästi kärsinyt eniten valuuttojen arvon vaihtelusta, ja näin sen on täytynyt sietää myös huomattavaa tulojen vaihtelua ja vähenemistä.
(EL) Mr President, for some days now, economic migrants employed on farms have been suffering in appalling working and living conditions.
(EL) Arvoisa puhemies, taloudellisista syistä muuttaneet työntekijät ovat jo muutamien päivien ajan joutuneet sietämään kauhistuttavia työ- ja elinoloja.

Esimerkkejä "to suffer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBoth initiatives suffer, however, from a number of limitations and shortcomings.
Molemmissa ehdotuksissa on ikävä kyllä kuitenkin monia rajoituksia ja puutteita.
EnglishIt is mostly these people on low incomes who will suffer as our economy worsens.
Useimmiten juuri nämä pienituloiset ihmiset kärsivät, kun taloutemme heikkenee.
EnglishThe English have had to suffer the inconveniences of BSE for quite long enough.
Englantilaiset ovat joutuneet kärsimään BSE-taudin haitoista jo aivan tarpeeksi.
EnglishMr President, it is the people with least resources who suffer the worst health.
Arvoisa puhemies, heikoimmasta terveydestä kärsivät vähävaraisimmat ihmiset.
EnglishWomen are, to a very great extent, the victims and those who suffer in wars now.
Naiset ovat hyvin suurissa määrin nykyaikaisten sotien uhreja ja kärsijöitä.
EnglishIt is a pity that Bulgaria and Romania may now suffer the consequences of this.
On sääli, että Bulgaria ja Romania joutuvat nyt kärsimään tämän seurauksista.
EnglishInevitably the poorest communities in the poorest regions will suffer the most.
Köyhimmät kunnat köyhimmillä alueilla joutuvat väistämättä kärsimään eniten.
EnglishThe people of Pakistan have already suffered enough and must not suffer further.
Pakistanin kansa on kärsinyt jo tarpeeksi, eikä sille saa aiheuttaa lisää kärsimyksiä.
EnglishWe already know that the most vulnerable groups will probably suffer the most.
Tiedämme jo, että haavoittuvaisimmat ryhmät kärsivät todennäköisesti eniten.
EnglishThey cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability.'
He eivät mitenkään voi sairastaa Parkinsonin tautia tai kärsiä muustakaan vammasta."
EnglishAs usual, it is the poorest people who will suffer from our legislative whims.
Kaikkein köyhimmät joutuvat aina kärsimään lainsäädännöllisistä oikuistamme.
EnglishMr President, the ultra-peripheral regions suffer from the handicap of remoteness.
Arvoisa puhemies, syrjäisimmät alueet kärsivät syrjäisyyden aiheuttamista haitoista.
EnglishIt would be an indictment of Europe if people here in Europe had to suffer hunger.
EU joutuisi todella epäedulliseen valoon, jos eurooppalaiset näkevät nälkää.
EnglishWomen suffer disadvantage not just in the world of work, but also in society at large.
Naiset ovat huonommassa asemassa paitsi työelämässä myös yhteiskunnassa yleensä.
EnglishThat will cause the patient to suffer, but just a little and much less than before.
Se saa potilaan kärsimään, mutta vain vähän ja paljon vähemmän kuin aiemmin.
EnglishDo you imagine that other parts of Germany, or of Belgium do not suffer from it?
Luuletteko, että muissa osissa Saksaa tai Belgiassa ei kärsittäisi siitä?
EnglishWomen are the poorest and suffer most from illness in the developing countries.
Kehitysmaissa naiset kärsivät köyhyydestä ja sairauksista kaikkein eniten.
EnglishThis discrimination lives on, in that women suffer from it to the end of their lives.
Tämä syrjintä pysyy sikäli, että naiset saavat kärsiä siitä elämänsä loppuun asti.
EnglishWe all suffer, indeed the whole idea of Europe suffers, if nothing is done.
Me kaikki kärsimme, ja koko Euroopan yhdentymisen aate kärsii, ellei mitään tehdä.
EnglishIn this context, women – and also men, incidentally – must not suffer discrimination.
Tässä yhteydessä naisia ei saa syrjiä, eikä sivumennen sanoen myöskään miehiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "suffering":

suffering