"subtle" - Suomenkielinen käännös

EN

"subtle" suomeksi

EN

subtle {adjektiivi}

volume_up
subtle (myös: discreet)
Could you explain this attitude, which corresponds perhaps to a particularly subtle strategy?
Voisitteko selittää tätä asennetta, joka on ehkä samalla erityisen hienovarainen strategia?
Arvoisa puhemies, tämä mietintö on jokseenkin hienovarainen.
Although this may be a more subtle, indirect form of discrimination, it is particularly heinous in a country such as Italy.
Se voi olla hienovaraisempi, epäsuora syrjinnän muoto, mutta erityisen katala esimerkiksi Italiassa.
subtle (myös: fine)
There is a subtle difference, but an important one, because it says a lot about the person who is talking and about their point of view and their sensitivity towards the sector.
Siinä on hienoinen mutta tärkeä ero, sillä se kertoo paljon puhujasta ja hänen näkökulmastaan sekä hänen suhtautumisestaan alaan.
There seems to have been a very subtle shift - an undertow - in our thinking, towards security: security of energy supply and security to use resources.
Vaikuttaa siltä, että ajattelussamme on tapahtunut hienoinen muutos - pohjavirtaus - kohti turvallisuutta: kohti energiansaannin turvallisuutta ja luonnonvarojen käytön turvallisuutta.
subtle (myös: insidious)
subtle (myös: fine)
volume_up
hiuksenhieno {adj.}
The subtle internal balances of the PPE probably explain the baroque nature of the structure being proposed to us.
PPE-puolueen hiuksenhieno sisäinen tasapainotila selittää luultavasti sen, miksi meille esitetty rakennelma on niin eriskummallinen.
I would say to Mr Wolf that the the legal basis to guarantee strike is not subtle but very fundamental.
Sanoisin herra Wolfille, että lakko-oikeuden oikeudellinen perusta ei ole hiuksenhieno vaan erittäin keskeinen.
However, I should like to say to Mrs van den Burg that there is a subtle, yet important, difference between open coordination and coordination.
Haluaisin kuitenkin sanoa esittelijä Van den Burgille, että avoimella koordinoinnilla ja koordinoinnilla on hiuksenhieno mutta tärkeä ero.

Esimerkkejä "subtle"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSubtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.
Käsien hienovaraista hallintaa vaaditaan näin herkkien toimintojen suorittamiseen.
EnglishMr Hume spoke about the institutional framework and its extraordinarily subtle formula.
Jäsen Hume puhui toimielinrakenteesta ja sen poikkeuksellisesta monimutkaisuudesta.
EnglishMr Sturdy, who is very intelligent and very subtle, tries to mask this problem.
Sturdy, joka on hyvin älykäs ja hienostunut, koettaa kätkeä ongelman.
EnglishThis is why we believe that problems of corruption are both subtle and dangerous.
Katsomme siksi, että korruptioon liittyvät ongelmat ovat sekä hienovaraisia että vaarallisia.
EnglishThere is another, more technical reason, involving some subtle points.
Tilanteeseen on toinen teknisempi syy, jonka selitys on monivivahteisempi.
EnglishI think you will agree that it is a fairly subtle distinction, Mr Verheugen.
Myöntänette, että tämä on aika nokkelaa, komission jäsen Verheugen.
EnglishIt is a language with European roots and easy to understand, but also rich and subtle.
Tällä kielellä on eurooppalaiset juuret, sitä on helppo oppia ja se rikas ja vivahteikas kieli.
EnglishIntellectually, the teacher that I am, or that I remain, understands this subtle distinction.
Koska olen opettaja ja opettajaksi jään, ymmärrän järjellä ajateltuna tämän viisastelun.
EnglishCould you explain this attitude, which corresponds perhaps to a particularly subtle strategy?
Voisitteko selittää tätä asennetta, joka on ehkä samalla erityisen hienovarainen strategia?
EnglishIt features a transparent glass design with subtle window animations and new window colors.
Siihen kuuluu läpinäkyvä lasimuotoilu sekä taitavia ikkuna-animaatioita ja uusia ikkunavärejä.
EnglishIt features a translucent glass design with subtle window animations and new window colors.
Siihen kuuluu läpinäkyvä lasimuotoilu sekä taitavia ikkuna-animaatioita ja uusia ikkunavärejä.
EnglishDoes enlargement require subtle changes in the membership and functioning of this Parliament?
Edellyttääkö laajentuminen tuntuvia muutoksia tämän toimielimen kokoonpanossa ja toiminnassa?
EnglishWe must therefore tackle this problem with the Russians in an extremely subtle but firm manner.
Siksi tätä ongelmaa on käsiteltävä venäläisten kanssa hyvin hienotunteisesti, mutta tiukasti.
EnglishIs that a subtle attempt to distance yourself from this body?
Onko kyse hienovaraisesta yrityksestä ottaa etäisyyttä tähän elimeen?
EnglishThe rapporteur's amendment aimed at drawing this subtle distinction in the report is therefore necessary.
Esittelijän tarkistus tämän hienoisen eron tekemiseksi mietinnössä on siis välttämätön.
EnglishI tried to amend the text with a more subtle wording.
Yritin parantaa tekstiä esittämällä hienovaraisempaa sanamuotoa.
EnglishThis demonstrates that subtle distinctions are useful.
Tämä osoittaa, että on hyödyllistä tehdä hienoista erottelua.
EnglishWe have heard a reference to abduction, but of course abduction takes many forms and can be subtle.
Olemme kuulleet viitattavan kaappauksiin, mutta tietenkin niitä voi olla eri muotoisia ja hienovaraisiakin.
EnglishI believe that the issue calls for a more subtle approach.
Mielestäni asia vaatii hienovaraisempaa lähestymistapaa.
EnglishThey are after all more subtle and sophisticated.
Ne ovat loppujen lopuksi hienostuneempia ja kehittyneempiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "subtle":

subtle