EN

substantial {adjektiivi}

volume_up
According to studies by the International Monetary Fund, very substantial.
Kansainvälisen valuuttarahaston tutkimusten mukaan ongelma on huomattava.
It constitutes substantial progress in relation to the present situation.
Tämä on huomattava edistysaskel verrattuna nykyiseen tilanteeseen.
The total volume of pre-accession assistance available is substantial.
Käytettävissä olevan liittymistä edeltävän tuen kokonaismäärä on huomattava.
The only substantial question that has arisen is the legislative basis.
Ainoa esille tullut olennainen kysymys koskee lainsäädäntöpohjaa.
Nor is it a solution to the substantial problem of an inadequate capital market.
Se ei myöskään ole mikään ratkaisu pääomamarkkinoiden puutteisiin, jotka ovat olennainen ongelma.
A substantial element in strengthening the euro zone is expanding it and taking on new members.
Olennainen osa euroalueen vahvistamista on sen laajentaminen ja uusien jäsenten ottaminen.
Renewable sources must form a substantial part of our energy supply.
Uusiutuvien energialähteiden on muodostettava oleellinen osa meidän energiavarannostamme.
Luvuilla on tässä kuitenkin oleellinen merkitys.
0,01 prosenttia ei ole selvästikään oleellinen osa.
There is now a substantial chance of the 30-year-long division of Cyprus being brought to an end even before 1 May.
Nyt on todellinen mahdollisuus siihen, että Kyproksen 30-vuotinen kahtiajako päättyy vieläpä ennen 1. toukokuuta.
Näin pääsemme lopullisesti eroon Euroopan unionin demokraattisesta tyhjiöstä, mikä on todellinen edistysaskel.
As a senior British trade union general secretary said, it is a significant step forward and offers a chance to build a substantial foundation.
Kuten korkea brittiläinen ammattiyhdistysjohtaja totesi, tämä on merkittävä askel eteenpäin ja tarjoaa tilaisuuden rakentaa tukeva perusta.
substantial

Esimerkkejä "substantial"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMost countries allocate substantial resources to pay for an army of unemployed.
Monet maat osoittavat huomattavia rahamääriä työttömien armeijan kustantamiseen.
EnglishIs it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
Onko totta, että tämä ehdotus tarkoittaa huomattavaa vähennystä aluerahastoihin?
EnglishSuccess in Cancún would have led to further substantial liberalisation of trade.
Cancúnin kokouksen onnistuminen olisi johtanut kaupan merkittävään vapauttamiseen.
EnglishThrough a rational and coordinated policy, we can achieve substantial results.
Järkevällä ja koordinoidulla politiikalla voidaan saavuttaa huomattavia tuloksia.
EnglishHow is that going to protect dealers who already have a substantial investment?
Kuinka tämä suojaa kauppiaita, jotka ovat jo tehneet merkittävän sijoituksen?
EnglishSubstantial areas of airspace continue to be barred to any but military traffic.
Merkittävän suuri osa ilmatilasta on edelleen kielletty sotilasliikenteeltä.
EnglishMy second concern is that the cost to transport will rise by a substantial amount.
Toinen huolenaiheeni on se, että kuljetusten kustannukset nousevat tuntuvasti.
EnglishThe draft report directs substantial criticism against Eurodac with which we agree.
Mietintöesitys kohdistaa Eurodaciin merkittävää arvostelua, johon voimme yhtyä.
EnglishTherefore, at the beginning of the year, it looks as if the RALs are substantial.
Tämän vuoksi vuoden alussa vaikuttaa siltä, että maksamatta olevia määriä on paljon.
EnglishIt was not achieved but the reduction in the number of deaths was substantial.
Tavoitetta ei saavutettu, mutta kuolemantapausten määrä väheni huomattavasti.
EnglishThere can be no substantial conflict between national and European interests.
Kansallisten ja eurooppalaisten etujen välillä ei voi olla oleellista ristiriitaa.
EnglishDoes it now play any substantial role in ensuring international security and peace?
Onko se keskeisessä roolissa kansainvälisen turvallisuuden ja rauhan takaamisessa?
EnglishThat is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
Näin kylät ja kaupungit yrittävät pitää kiinni talousarvionsa olennaisista osista.
EnglishTheir effect is the substantial, mostly irreversible, reduction of biodiversity.
Hakkuut vähentävät merkittävästi ja usein peruuttamattomasti luonnon monimuotoisuutta.
EnglishI have always pointed out, Commissioner, that substantial profits are being made.
Arvoisa komission jäsen, olen aina korostanut, että ala tuottaa huomattavia voittoja.
EnglishOther EU airlines also make a substantial profit from their transatlantic routes.
Muutkin EU:n lentoyhtiöt saavat huomattavaa voittoa Atlantin ylittävistä reiteistään.
EnglishThey also have substantial environmental, social and economic consequences.
Niillä on myös huomattavia vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen.
EnglishAgain, the benefits of these exchanges are substantial in every possible sense.
Tässäkin vaihdosta koituu merkittävää etua kaikessa mahdollisessa mielessä.
EnglishAfter all, these people are also beneficiaries of substantial European funds.
Loppujen lopuksihan myös nämä henkilöt saavat huomattavia määriä EU:n varoja.
EnglishAchieving such a peace will also make a substantial impact on other issues.
Rauhan saavuttaminen vaikuttaisi merkittävästi myös moneen muuhun kysymykseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "substantial":

substantial
substantially